Skip to main content

Full text of "Systema Naturae 10th edition"

See other formats


\3 Biodiversity 
fe^Heritage 
l^Library 

http://www.biodiversitylibrary.org Caroli Linnaei...Systema naturae per regna tria naturae :secundum classes, 
ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. 

Holmiae : Impensis Direct. Laurentii Salvii, 1758-1759. 
http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/542 V.1 : http://www.biodiversitylibrary.org/item/10277 

Page(s): Page 78, Page 79, Page 80, Page 81 , Page 82, Page 83, Page 84, Page 85, Page 86, 

Page 87, Text, Text, Page 88, Page 89, Page 90, Text, Page 91 , Page 92, Page 93, Page 94, 

Page 95, Page 96, Page 97, Page 98, Page 99, Page 100, Page 101, Page 102, Page 103, 

Page 1 04, Page 1 05, Page 1 06, Page 1 07, Page 1 08, Page 1 09, Page 1 1 0, Page 111, Page 

1 1 2, Page 1 1 3, Page 1 1 4, Page 1 1 5, Page 1 1 6, Page 1 1 7, Page 1 1 8, Page 1 1 9, Page 1 20, 

Page 121, Page 122, Page 123, Page 124, Page 125, Page 126, Page 127, Page 128, Page 

129, Page 130, Page 131, Page 132, Page 133, Page 134, Page 135, Page 136, Page 137, 

Page 138, Page 139, Text, Page 140, Page 141, Page 142, Page 143, Page 144, Page 145, 

Page 146, Page 147, Page 148, Page 149, Page 150, Page 151, Page 152, Page 153, Page 

154, Page 155, Page 156, Page 157, Page 158, Page 159, Page 160, Page 161, Page 162, 

Page 163, Page 164, Page 165, Page 166, Page 167, Page 168, Page 169, Page 170, Page 

171, Page 172, Page 173 Contributed by: Missouri Botanical Garden 
Sponsored by: Missouri Botanical Garden Generated 6 October 2010 2:10 AM 
http://www.biodiversitylibrary.org/pdf3/004388900010277 This page intentionally left blank. 78 AVES, 

CLASSIS 1L 

AVES. 

AEREiE vocales Volucres pulcherrimse % Mmdtbulit pr^tr&Hh 
nud:s , Corp&re peanu imbricato } Alls duubus pennatis 
volit-antcs bipsdti dignofcuntur* , 

jl| AVES levifllmx modica; magnitudims, teflas pennis plumisque, ! 

deftitiltae Aurkufis , Labi is , Cauda , Scrota > Detfti- 
&fts\ Utefo 1 Epiglottic , F&rnice^ Corpora cailofi^ Di&- 
phragmate. 

i 

PENNiE avibus propria Imbrieatim in quiucuncem difpofitsc, in- 
ter(tin£tx Plumis^ diiliiidtae a Rtmigihus Rtcinctbusque , 
omnes, e bafi cylindro concavo vail lymphatlcis iimill, 
elonqato bifariam radiis parallelis approximates diitindis iti- y 
dem pinnatis. ! 

Colore ludunt, fed variant aatate, fexu, tempeftate ; con- i 
ftantiorcs Remigss & Ri3rues y quae attente aotandee. (*) I 

OVA his, ammaiibus communis (pag. 9. n t 3.) numero divcrfis 

vario, fed majora pro mora excluiionis (iccae, fenipei pa- I 

tamme calcareo obtc&a, incuDaai calido exciudenda pie* I 

rumque Parentis. ' 

D1VIDITUR Avium corpus in Caput , Tfumum, Jrius, I 

CAPUT impofituin Collo elongato, ereftmfculo, teretiufculo. 

Mattdibul& nudas, edentLilse, exporredlse in Rnflrmm cor- j 
neum, Naribns pertufum , bail quibusdsm Cera mida ve^ 
iti rum, fftbrijjis pe&inatim dig eft is ad faucis extertoris 
margined. 

Ltngua carnofa, cartilaginea, eimrginata , laccra, ciliata 3 
Integra f. acuta, 

Ocuti laterales falpehris^ Membranaque nifiitante* 
Antes truncate absque auriculis. 
I Grnamenta vcrticis e Crijia pennacea f. C&rumnla fron- 

ts gul&ve. 

TRUN- 

*) A*. &*£*&. iljO, p. tf&. t, J. £ h\| j.^ AVES. 79 TRUNCUS ovatus conftans Dorfi coadunato mac to , fubms 
Sterna magna carinato mufculofifiimo., CUvhulis coadu- 
natis in Furcam , Abdomine minore poftice fub uropygio 
perforata ano, genitalibus communi. 

ARTUS comprchendunt Alas y Caniam^ p€des. 

AtM z ex Brachio & Cubito manibus private conftant > qua 
poftice foniicato - ciliatsc Pennis Ktm'tgibtts : exterioribus 
Primoribns Cubiti , pofterioribus Stcundariit brachii , ala 
mtba itipplente rudimentum Vollicis. Hae remiges proxime 
teguntur TedriLtkus alarum proximis & ultra, 

Cauda ex Uropygio cordato, gemioa glandula fceto, fupra 
pertufo, poro penicillo cinfio, ambitu ciliato Pennis Re&ri- 
cibus faepius 12: pede longioribus in Macrouns^ breviori- 
bus 111 Btackyuris 7 funtque vel azquales (C. integra), 
vel ad latera brcviores {cu&eate) 3 vei ad latera longiores 
( f&rficata^* 

Pedes i 7 ex Femore, Tibia, Digids & Unguibus, 

Femora carnofa, pennis te6ta, fed feminuda in Grallis. 
7ibie teudinofac, plerisque nudag, angulte, rarius hirfutse, 
paucis Caicari poftice cornutge. 

Digttis pedes infi ft ernes Ikpms 4, anteriorlbus plerisque 
tribus, pollice unico pofticoj nifi in fcandzntthuj digttis 
anticls duobns totidemque pofticis , vel cxrforiis absque 
portico. Fiji funt & diflindi Digit! in plcrisque terre- 
ftribus (Fiffipedes) ; femipalmati in paluUribus \ mem- 
bvanis vel Lobati, aut membrana toti Palmati (Palmi- 
pedes) in natantibus, 

Ungutbus inflruuntur Digiti plerumque 1 rarius pofticus 
absque nrticulo eft. 

VOLATILIA haac,TelIuris vigiles libidmofique mufici, plerumque 
inermia funt, cum Alarum remigibus fe facile In asthera 
recipiant ab hoftibus terreftribus, & Cauda; icchicibos ae- 
feos diverfo volata eludant, nifi in terra negotiari neceile 
fit, dum odor vel ingrains holies arcet, vet abotitus oc- 
culta: ; dum alias fpcculantur hoftemque appropinquan- 
tcm indtcantque a-iis. Anhims. ARM A paucis: Cnr-tina Meieagrldi cc muts 

Calcatm Pavoni, Phafiano. 
Spin* (axillares) Strmhione Camelo, Fulicae fpi* 
noise, Charadrio fpinofi, Anhim&. VENE- So AVES VENEE.E mwogama jungantur pleraeque Aves t ptlyganta paucio- 
res, ut Galling Anates. Ulse utriusque fexus copjoLifttf 
viribus ftruunt nidam fxpe artificiofiffimum, uteri fucce- 
daneum, incubant iedulse ovis , pullos famelics alum, 
fovent, curant, pro aris & focia defendant (*), duin in 
his otientur marcs, 

MIGRATIONES annuas inter feptentnonafes xftivas & auflral , 
hybcrnas plagaft ariiicae Telluris initiruunt non paacp, 
tie hyeme dennergerentur borcalcs omnes apud nos 
feciivurae ; tic migrant pturimi Pajferes , jnprt »- 

r a fires ob deleft q in infetlorum ; Grultrf ob denegatum 
ghicie aditurn vermibus & amphibiis; Andres ob congcla- 
tas aquas indtidentcs pifces &c« Revocant vero es m 
Dies aeftatis longioies, ciborurn copia, deufiores vefiitus, 
nuptlac paratae. 

OPERA nee fine fruftu peragu&t fua ftngul^ : fedentes Atcifitres 
cadavcra aafcmnt, at vivis parcant ; incedentes Pic# quis- 
qmlias impuras vermirtolasque devorant ; natiintcs Anftrei 
aquarum tiimlos hofpttes miniuititi vadantes Grails inqul- 
runt in pallidum animalcula ; currerrtes Galling decidua 
Giana legvmt-; falientes Pajferet arbuftarnm herbarumque 
ftnina inle£laque carptmt; eoque varia lemina Pffcium, In- 
fedorum Plantarumque fepius in rernotilljma !oca ferunt. 
CoLKjuiriuitur wenatu, Falcvnaria\ Aucuph inftitUuntar Fa!- 
cones ad venatnm^ Diomedeae ad pifcaturam > Pafleres ad 
Muficam. Manfuefciiftt Galling Anates^ Pafferestjue \ arii : 
in ornithone C Aviario coluntur cb carnes, &va^ pl$tmas i 
fenna^ pulchrimdinem ^ ibnum, Aflervantur cxuvits ^ /h- 
c&ta > fpiritti content®. 

ORNITHOLOGI eminent inter veteres BelUnius , Gefxtrus , 
Aldr*vMdHs ; inter recentiores IVillugk&ms \ inter recentis- 
fimus Marjiglt y Albinus , Seta , Catesbjeui , exirniusqu^ 
Edwdrdm. Syltematici Rajus^ Bsrrere % Kleinins^ Moth* 
ringt us* ORDI- (*) Ma{< Dmter. XXII: rt, -. 
AVIUM Ordin es. U ORDINUM Charaaerci I ACCIPITRES Rostrum {Uncut irahens) fubincurvatum : M&niibuU 
fuperiore pone apicem utrinque dertte armata : Nari- 
bus patulis. 

Pedes iniidentes, braves, robufti : Btgitis fub genictilis 
verrucofis; Uuguibus arcuatis, acutiffimis, 

-Corpus capitc CoUoque mufculofis; Cute tenacu Im- 
pair um. 

Victus : Laniena rapinaque e cadaveribus. 

Nidus in altis ; Ova circlter 4; Fcmiu& pr&ftantior; 
Mouogamia. II. PIC-ffi* RostrOm* {Cuneus farriem) cuftratum darfo convexo* 
Pedes ambulantes, breves, validiufculi* 
Corpus ten'aciufcuiutii , impurum. 
Victus e Qufsquilifs. 

Nidus in Arboribus ; Mat alens feminam incubantem f 
Monogarma* III. ANSERES- Rostrum {Cribrnm colam) Isevs, epidermide teitum^ 

aplce auftuni. 
Pedes natatoni dfgitis metnbraM palmatis; Tikiit com- 

preffis r brevibus. 
Corpus pingue , Cute tenaci , Plumis pr^ftantioribus* 

Rancefcens. 
Victus in Aquis et plantis, pifcibus, &c. 
Nidus frepius terreftris ; Mam non porrigif pullis ; fre- 

quentius Polygamic V IV, GRAL- fl. 8l 

IV. GRALLjE. AVIUM Ordincs, Rostrum {Bacillus ttntam) fubcylindricuHi. 

Pedes vadantes Femoribus feminudis. 

Corpus compreflum pdle tonuiffima ; Cauda 

Sapidum, 
ViCTuS in Paludibus ex Animalcule 
Nidus in terra fispius ; Nupciis varus. brevi. V. GALLING. Rostrum (Harpa coll/gens) convexum : Mandibula fii* 
periore fornicata fupra inferiorem ; Narihm membrana 
cartilaginca fornicatis. 

Pedes curforii Dighis fubtus fcabris, 

Corpus febaceum, tnufcalofum. Pumm. 

Vict us e Granis In ingluvie macerandis Pulveratrices. 

Nidus in Terra absque arte. Qvis nume roils, Pullh 
cibus dernonftrandus. Polygamic VI. PASSERES. Rostrum {Forceps exclphm) conico- acuminatum. 
Pedes falientes, teneri, fiffi. 

Corpus tenellum: Granitwris Purum. Infeclivtris Inv 

pmum. 

V ictus e Semimbus aut Infe£tis. 

Nidus artificiofus ; PttUis cibus iaculcandus. Mono- 
gam ia. CHA- ■M AVIUM Genera. 

CHARACTERES AVIUM. 

I. ACCIP1TRES. 

40- Vultur Rollrum aduntum. Caput denudatum. 
4f r Falco Rollrum aduncum baji Cera tetfum* 

42. Strix Rollrum adumum baji Setis tedium, 

43. Lanius Rollrum rtSikfculum. S3 II. PICiE, 

* Digitis anticis 2, pollicr* 2* 

44. Psittacus Lingua zarnofa. Mandibula fuperior ad- 

ttncd. 
45\ Ramphastos Lingua pennatea, Mandibula fuperior 

J2 Cuculus Lingua cariilagin^a, Mandibula fttperior 

waribas margtitatis. 
f%* Jvnx Lingua lumhrictfarmis. Mandibula fuperior fe- 

reti&fcula. 
54. Picus Lingua lumhriciformis. Mandibula ftiperior pri- 

f matte a. 

* Digitis armcis 3, poftico 1. Lingua mcifa. 

48, Corvus Mandibula fuperior cultrata hafi fetis te£ia t 

4^. C Ok ACE AS MandiDula jit peri or tultr % baji nuda. 

5>". SrtTA Roftruni ptirrtikum^ re£ium. 

57. Merqps Rnftrum artadt&in^ twinatum* 

60. Trochilus Rollrum filiforme i capite iongius, 

* Diyitis anticis 3. pallico t, Lingua Integra. 

46. Buceros Mandibula fttperitir front* vjfeo-gi&hfa. 

47. Crgtophaga MandtbalaJ^rr/V WYftpreffaJinfra£l& 4 

tfsverfe fulcata, 
JO. GRACULA Mandibula fuperior camprefa, Urn's , baji 

yi. PAkADiSEA Mandibula fuperior ad medium usque plu* 

m ofo -ho fafe rites 
?6 Alcedo Mandibula fuperior anguhita. Lingua hn* 

v*ffiffl.a* 
j8 + Upupa Rollrum urcu&tunt. Lingua oh tufa. 
J9. Certhia Kclh-uiu vrcmmnm* L \i acuta* 2 III AN * »4 AVIUM Genera. TIL ANSERES, * Rofti'O apice ungulculato, 

6t. Anas Nares ovahs* Denies lamellaft. 
6z Mekcus Nares waits* Dentes fubulatL 
64. PROCELLARIA Nares /# cyimdrum connate. 
6f* Diomedea Nares fubtylindru&y diftantzs* 

66. Pelecanus Nares Uncarts* Faciei nu&a. Pedes 

Dip His omnibus patmatis* 

* Roftro apice (imptici- 

67. PHaETHON Roftrum cultrat^fuhuUiunt , fauce amphv* 
re. Pedes Digit is 4 antic is. 

63. Alca Roftrum iransvzrfe fafciaium. Pedes absque 

pQJlicQ. 

68* Columbus Roftrum fubulatum, capite hngiuK Pedes 

fto«i? tSQnilibrium, 

69. Larus Roftiiun fubtus pane apictm gibbum* 

70. Sterna- Roftrum fukulatum. 

71 . RhykcopS Roftri maxilla foferior brevier. IV, GRALU£> 

* Roftro magno capite longiore, 

72,. Phoenicopterus Roftrum infraiium^ dcnthulatum* 

Pedes palmati* 
73- Platalea Roftrum depreffumz apice rotundat* - di* 

iatato. 
74* MYCTERIA Roftrum mandibulu adfctndenitbMS* 
75-, Taktalus Roftrum arcu&ttm facco gulari. 

76, ARDEA Roftrum re£inm y acuiittjculum. 

So. Recur vi rostra Roltrum fubuUto - attenuatum^ re* 

curvum. 

77, Scqlopax Roftrum return , teretiufcuhm^ obfujiu- 
fcul:rm t 

* Roftro capite vix longiore. Pedibus tctradaftylis. 

78, Thing a Roftrum teretiufculum^ vbtufum. Pollex w> 

82, Fulica Roftri bafu fronte *^/m ( 

o3- Rallus Roftnioi fitbearinMum, Corpus c^mpreffiu^ 
fculum. 

84, Psophta Koilxuni fubfcrmciWim, Nares ovate. * Ro* AVIUM Genera. 8f ^.Roftro capite vix lon^iore. Pedihus tridattylis. 

■ 

8 1. Hem a to pus Roftruni chmprcffiu[ci4um apice cumo, 
79. Charadrius Roftrum teretiufiulum , obtufum. 
8f . Otis Roll rum fabfomkatum. Lingua emarginata, 
86, Struthio Roftrum conicum. Al« non volitamut. V. GALLIN-ffi- 

87. Pavo Vertex pennis rev&lutis* Roftrum nudum, 
SS, MeleaGRIS Fades caru^culh verrucofa* 
S9, Crax Bafts rofiri Gtl&'0&U&a, 
go. Phasi\nus Gcnae nuda^ Uvei. 
91, Tetraq Supercilia nada 7 papill&fa. VI PASSERES. 

* Graminivori craffi raft res. 

92. Cglumba Roftrum cera Miter&ta naribus turn* Ait. 

93. ALAUDA Roftrum porre&um. UllgVlS p&Ilkis Ivngis* 

9^. TuRBUS Roftrum narihus membran* femiu&it. 
$6. Loxia Roftruin conico-gibbnm. Lingua inttgra. 

97, EmberiZA Roftrum mandibula infcriore iatiore^ late* 

films furfum coar&ata* 

98, Frimgilla Roftrum cnmcum, re&um, aquah. 

* InfcfUvori tenuiroftres, 

94. S TURN US Roftrum mandibula fuperiore planiufcuU 
nn di que mar gin at a. 

99. Mqtacilla Roftrum fubulatum. Lingua lacera* 

100. Paris Roftmra fuhuUtum, Lingua tmncata > qua- 
drifeta, 

1 or. Hirundo Roftrum depreffum , incurvatum. Faux 

imktrhis* 
102- C a prim ulcus Roftrum deprtffitmjitfc&rvdtHm. Faax 

vi&rijfis ciliafa. F3 I. AC- jl S6 AVES ACCIPITRES. Vultur. 

I. ACCW1T KES Aoffojt* 

Reft mm e Mandrbuta fuperiore dentku- 
lum utrinque exferens* 

40, VULTUR, Roftrum redfcura, apice aduncunu 

Caput impctine, antice nuda cute. 
Lingua bifida* 

Gryphus.i, V, maximns, earancula verticali longitudine capitis, f 

Vultur Gryps Gryphus, Klein, av> 4^ 

Concur, Aaj. wj.ii. ^ &^f+^&sfo 
HtiO'tare fertxr Chili, * 

Kara avis in t err is ; mihi ignota^ vide/is Klcinhwi. 

Harpyja, z. V, occipite fuKcriftato, t 

Yzqnauhtli Hern. mex. pp. 34, 

Aqtiil^ criftetse genus. Raj. av, i6t. 

Hab'Ust in Mexico. 

Magnitude) metis* Collum, Dorfum, Cauda, Crifta 

r ■ 

fitrrt&a nigra \ Subtus mgro candidojue fulvo mix- 
ta. Homings fit am ad oritur. Hem and. 

Cfr. Aquila mcxicana coionata, Roftrum VuUuris* O- 
culi membrana ?n$itante- Sub ingluvie pennte albtf^ 
quas i s dimittit usane ad pedum digitus, Alae Cau- 
da que jnbtfis alko nigroque pnn£i#t# cofore Ttgridis* 
Ercclus conjidet. Pennas occipitis ftepius erigit in fur- 
mam corona, tertur units %Bu cranium humims 1- 
rains finder c* Vtfus Madnti in Vivaria Regto a Z 9 

Papa, 3, V. -naribus carunculatls, yertice colloque denudato, 

Vultur eiegang, Edv, av, 2, t, 2. 
Vultur. Alb av. 2, p. 4, t, 4* 
Habitat in India Occident tilt. 
ObC Vultur. Alb, av. 3, p. I. /, i + an femina fatjus* 

Caput & Collum quufi excoriata retrahere p&tefi tntr* 
<uaginam cutts plumofct colli infer torts. 

Aura. 4, V, fufcogff feus , renrigiSiis nigris, roftro albo, 

Tiopilutk C Aura, Hernand* mex. 331. Uru- AVES AGCIPITRES. Vultur. 87 It ti 111; I IN Urubu brafilienfibus, Marcgr. braf* zoy. Wilfagh. wn* 

68. Raj. av. 10, 1 So, 
Buteo fpecie gallo - pavonis. Cafes!?, car. i, p. 6. 

t. 6. 
Vultur gallins african® facie. Shan, jam* 1. p. 294. t, 

Vultur pulhis, capite implumi, cute craffa rugofa ultra 

apcrturas nafales laxata. Brown, jam. 471. 
Hah it at in America calidiore* 
PriviUgh munitus in 'Jamaica* 

burbatus. f- V. albidus, dorfo fufco, jugulo barbato, roftro incar- 
nate , capite linea nigra ciutto. 

Vultiir aureus, Gefn. av. 783. $, 78 f. 

Vultur barbatus. Edv. av. 106* t. 106, 

Habitat in Africa. 

Ad bajin maxilla rxferi&ris hatha dependet ; from qchIq~ 
rumque regit* atra. 

Ptreno- 6, V. rerijigibiis nigris margine exteriore fpraeter extimas) 
pterus, canis. 

Ferenopterus f, Gypaetos. Aldr. am. t. x, c. io* Raj. 

a%. 8. 
Falco montanus xgyptiacus, Haffelqv. a&. Suckh. 175-1. 

p. 196. 
Vultur, Percnopteru^ capite nudo, gula pkimofa* Has- 

felq. itin. 209. 

Vultur nigcr. Raj, av* 9. 

Vultur bxtices. Raj- av. 10* 

Vultur albus. Raj. av. 10. 

Vultur aquilimu Aldr. orn r Alb. av. z* p> 3. t. 3, 

Vultur fulvus, baetico bellonii congener, Raj. av, 10. 

Habitat tn iEgypiQ. 

Mas tot us aljjui : Remigibus atris margin* ex tenure ca* 

ff/7, exceptis duabtts primis unicohribm: Femma tota 

f&fca: Remigibus quatuor extimis concohribm* Ro- 

ftrum atrum cera fiava. Hajfelqv. Nam* perpttuQ 

ftillant, Raj. 

Purgat Cairi terrain a cadaverum fat we , ftipendiis al~ 
UitMK Hajfelq. # 

i^ffi&rza ^^d^^/^ ^^r^r-a , c & tftifefts 

% . FAL- ^ jjjtotipi&z.y i¥ftt*^'f /f^tftt&r^ * f &<*&£\ re* -^^^— I %&?zf* iy&*t&$ fr/xf/zs 
0- <tf. £>» ^^ . FJJ €%r72$. v/ 'ffrfztfff r ?&r&> 

a. 

JZ**J ~il&*t£ 


fZtftttS &£&£**> i$&£&* 

I , al- ( Y&$*&€S 9 +0* £*J&rr&&&> 
j£&P*£g& 

t t alco runetanus. /? /£. 3tn 3, £• 3.* *- s- 

Habitat in Barbaria* 

eaenrie- 7, F. cera palpebris pedibus fabmsque luteus, dorfo nigro 
fcens, csBiulefcente, temporibus linea alba incluiis, 

Accipfter minimus benghalenfis, Edv, av. iq8, t t 10S 
Hshit&t in Afia. 

8, F ^**^f?TtT^ ™*a Aquil^ ^jtf# /»*re tfakmu m^ons^ psdiins kirfntif* J&?ris 
' } * tt&£r*z&rt&&n& g£fi&rw%fem0t> &rs^ 

watts &£/rr&sAPFY?&t Tffs ft rrr&'/P?iP&&'fj~+9rs *£frj%£A m f &f*z ?&f*kkf ite&^ri£&a> t&*#&r<F*#> <* £* / t &~F* *?T . 
f ^ 

far? &?fje*s &£i£&<*. 


/ &s%?sjr V$ <*$>*£?£&> WmX^cb^ 
*ttz/ f iWf&Si 
« sy 


&*£* Jz*& *&?%%>* &^\A&6e?* 

*g£0E7f*F£&Mrr ss AVES ACCIPITRES. Falco, 41. FALCO. Rojlrnm aduncum, bafi cera inftru&um. 

Caput pennis arflte tc&um. 
r ^ Lingua, bifida, 

* Cera lntea> 

Melanae-i. F. cera lutea, pedibus fcmilanatiSj corpore ferrugineo- 
*US- nigncante ftriis lidvis, ^ >Wfe T^r ^<— 

Mclanxtus f. Aquila vjicrla. Raj. av. 7. n. 4, Will* or?? f 

30- ?. 2- Alb, av t -2. /> 2. *, 2, 
Habitat in Europa, #fy&&& s* 

Chryfic-z. F. cera Jutfca, pcdibus lanatis, corpora fafco femigi- 
tQ$i neo varid, cauda nigra ball cinereo-undulata, Faun* 

Aquila chryfaetos. Will, em. 27. t. 1. A*/. «.S 6, *< 
1. Aidr. crr»* f- i,#\ £« 

fulvus, 3. F, cera flaw, pedibus lanatis, dorfo fufco , cauda h* 

fcia alba. 
Aquila fulva £ Chryfaetos, cauda annulo albo cinch. 

& ill* em* 28, t. 1. Raj. av. 6. #. z. 
Habitat in Europa, 

canaden~4« cera flava pedibusque lanatis, corpore fufco, cauda al- 
fis* ba apice fulco. 

.Aquila cauda alba, Edw, av m 1. t. i. 
Habitat in Canada. 
P eft us puwtiis trigsxis adfperfum* 

ruftico* f 4 F. ccra palpebris pedibusque Iuteis, corpore cfnereo al- ius. boque undularo, collar; frlbo, 
Habitat in Svccia. barbarus. 6. F- cera pedibusque Jutefs, corpore caerulefcentc fufco- 

que maculato, peftore immaculate, cauda fafciata. 
Falco tunetruius. Alb, av* 3, p, 2. fc 2. 
Habitat i& Barbaria. eaernle- 
fcens. 7, F, cera paTpebris pedibus fabmsque luteus, dorfo nigro- 
cerolefcente, teinporibns linea alba mcluiis; 
Accipfter minimus benghalenfis, Edv, av. icS, t. 108, 
Habitat in Afia. 

8, F. *«^*^^~ ^#-^— ^— **■ Aquii ^T*f ^*« Brfwiw W?*w, p^?*»f AtyRffilf AVES ACCIPITRES, Falco. So 


Alblcilla. 8* F. cera flava, refiricibus albis: intermcdhs apice nigns, 

Fn. free. >% 
Fygar^us, Albicilla, Hianularia. Bell, av, l$. Gefn. 
av, ioj\ Aldr, org. L 2. :. j\ U ill. ormth* 31- A^/- 

4V 7* *■ f> •tf&7iTfr//m 

0. Aquila, capite albo, Cattsb. car. 1.;, 1. M.i i/^ Q, K 

Habitat in Euj-opa, America. ■ ' W^i 

Pygar- 9. F. cera Java, corpora ciuereo, abdomine pallida ma- I 
gus, culis obion^is ruijs, oculorura orbita alba, 

Pygargus, Alb, #v 2. p. y t, j, femina ; & 3. p. 3, 
t. 2. mas. Raj. av*\l*n* f. 


Habitat An Eurupa 

Milvus. 10, F. cera flava, cauda forficata, corpora ferruginco, ca- 
pite albiu;ore. Fn. fotc* ^9, 
Milvus. Gefn. av, 610. Aldr. trnitb, 368. t. i, U T ilL 
ornith. 41. t. 6. Raj. av. IJ. AWm, av, I. p. 4. 

Habitat in Europa, Ada, Africa y'*"- 

ffligrat trans pontum Euxinum in Aft am ; privilegio 
munita hondtnt, Bell, itin* 108, f^orat quisquihas^ 
pulios galli&ascos ; tempeftates frdfagit. 

forfica- 11. F, cera flava, cauda forficata longiffima, corpore fu- tus. pra fufco iubtus albido, 
Accipiter cauda furcata, Catesb. ear, 1, p r 4. t* 4* 
Habitat in America. 


gentilis, 1%. F. cera pedibusque flavis, corporc cinereo macules fu- 

fefs , cauda fafcits quatuor nigcicantibus, Fa. Jvec. 
60, 
Falco gentilis. fflilLwmth. 46, iZ^/. av. 13, Falco montanos. /f i//. ormth. 45-, ?. 5. J?^, ^. 15 

Alpibu 5 ;, vi<3it4?sf "Teiraombnu^mttK Habitat in Ars capiendi Falconet Cohtmhif & Lanio , ipfiitHenAi ^ 

ficulqs 05 s r f proprlfS his venandi Ga%ellas 7 Ardeas^ Avian 
&rtificib%s. Subbu- 13, F cera pedibusqne flavis , dorfo fufco, nucha alha } 
abdomiae pallido xaaculis oblongis fufefs. F». jti ff . F f Sub' 


*ia itw rti? auwpum <d venatum iiiftn&vdi Falcone s transit m Sdmttam ■ mi go 
AVES ACCIP1TRES. Falco. 

Subbutco, Alb. av. i. p. 6, t. 6, Raj- &v* *f> 
Habitat m Europa, Alaudis infejlus. 


14, F, eera pedibusque luteis , corpore fufco, abdaniine 
pallida maculis fufcis. 
Eutco vulgaris. Gefn t **j 4 46. Will* orxitb* 3S. t. 6. 
* J Raj. av. 16. 

Buteo. Alb. av, 1. p. I. t. 1, 

Habitat in Europa , Cum cults & Bufdnibtts infejlus. 

Tintmn- *$* F, L cera pedibusque davis, dorfo rufo*pun£t[s -higris, 
cuius, pcftore maculis longitudinalibus fufcis , cauda rotuft- 

— data: Fn, fveci 67. 

^fT^f^^y Tmnun cuius C Cenchris. Gefn. av. 5-4. Aldr. omith, 

*\/ av. I, p. 7. t. 7, (temiua) C5 3* p : 5- *- 5- 

Hiwitat in Europac iurribm, uviculis mur thus que infi- 
]}uk In € and* fa/am unita lata nigra verjus apices. 

fuffiator. 16- F, ccra pedibusquc luteis, corpore fufco albido, ocu + 

lorum opcrculis offeis. 

Habitat Surinam]. Ro lander. 

Corpus fufr& fufcttm plumis baft albh\ fubtus Inteo aU 
h& fufcvque macul&tum , uti etiam reBrtces* Nares /*■ 
bQ x camtn inter c atari. It at us aut tcrritus caput in- 
flat ad magnitudmcm corporis. 


cachin- 
iians. fpn rve- TiUS 17. F. cera pedibus luteis, palpcbris albis, corpore fufco 
albidoque vario, amiulo nigro vcrticem album ciii- 
gente, Rola%der, 

Habitat in America meridional?. 

Corpus fupra D&rfum^ Alas y ur^pygiam fuftum ; fed Al- 
ba fun$ collum^ gula , pe&tts, abdomen , &1* {ulcus. 
Cauda faff it i htteis nigrisque. Homincffl vbjervaw ca- 
chinnus edit. 

iS. F, ccr2 lutca 7 capite fufco, Venice abdomineque ru- 
bro, alis cscrulelcentlbus. 
Accipiter minor. Catesb, carol 1. p. f. /. f 4 
/latitat in America. columba-19. F, cera lutea, corpore fufco^fubtus albido, cauda fu- 
nus, fca fafciis linear! bus q^atuor albis. 

Accipifer palumbarius. Catesb. car, 1. p. 3, t* 3* 
Habitat in America. 20, F, AVES ACCIPITRES, Falco. 91 LanaiiuSi 7^ F rem Intra. Dedibus rjoflxooiie csrule!^. m^nr/* fith- Halisetus, Gyrfal- j co. apivorus. ; gerugmo s 
fus. palumba- 
riiis. / ft*f nc^tt<!ttZ0**l ^ ^*&6&>&&r> p rfz?**/&*s <$&&&&&$» f&i&e/s&gjC 

fafcpes A&&6*', &*,*m, *6zj£tf0j&ife*tj / '«>«-' 
^. ^. 

fir ^0&?7z* & 


/tV&0tt/^ff**te&* Jfy^ 
AVES ACCIPITRES, Faico 9 l Lanarius, 20. F, cera lutca, pedibus roftrcque cscruleis > corpore fub- 

tus maculis uigria longitudinal [bus, Fn. fvu, 61. 
Lanarius, Gt[n t av. 76. Aidr, orttith. t. j% i\ il« // *//■ 

orn. 48. Raj* av, if. Alb. av. 2, p. 7. *. J. 
Habitat in Europa ; migratvrius, 

*** Cera objtnra. 

Haliastus.il, F. cera pcdibusque caErulcis, corpore fupra fufco fab- 

tus alba, eapite albido, Fn. fvcc, 57* 
Fatco cyanopoda. Gtfn. av. 74. /$ // / {f \ 

Haliastus. AUr. arxith. L 2. f. 3, £W*ffacfat*r 
Morphuds. AUr, &m?th, L 2. c. 8. 
Balbufardus. /f7//. ormth. 37. 2. 6. J?a/. rfij^ 16. 
Habitat n Europa., &<-'*»/ j«f«r ar®xdines t Ji \JiCti*u ' -©/* 
Vidian pif 
palmatus, r,urupH 1 wi*mt ifttcr arimarrrcj, *si /k lww -xriaj 

r tihm majarihus , Anatibus, Pes Jinifter Jub-&tjt Gyrfal- 
co. apivorus. 22, F- cera applies, pedibus lutris, corpore fufco: fub- 
tus fafciis cincrcis , caudse lateralis albis. Faun 

fvec. 6a, ^ /v/^w/* ±$tcrfc 

Gyrfaleo. Will* ornith. 44? Rm. av. 13*? 7 
Habitat m Europa tlZolumbii infeiLM$ 9t 

23. F. cera nigra, peafbus femimidis TBaviV, capite cine- 
reo^caudse fafcia cinerea apice albo Fn, Jvec, 66, 

Bnteo apivorus £ vefpivorus, Z/ 7 *//. or nab* 38. r. 3, 

Habitat in Europa ; i>?$ita&! Murthus t Latcrtis% In- 

fe3lS. J?r*/f< tnett* J t< &i **%£+€* r 4 ^eg€* £p m rffrm* 

serugiuo- 24* F. cera fufca, corpore grifeo, vertice gnla axillfs pe- 


fus. palumba- 
rius. dibusque lutcis, 
Faico cera luteo-viridi, pedibus Imeis, corpore ferru- 

gineo, verrice fulyo. Fa- feet 63. 
Milvus g r uginofus. 1 WHL orn. 42. t. 7. Raj, av. 17* 

AIL av. v p. 3. *. 3 V 
Habitat in Eoropa f Xtnu* &i**f> 

2f. F. cera nigra margine pedibnsque flavis , corpore fu- j 
fco, reftricibus faxcits pallidis, fuperciliis albis, 
Accipiter palumbarius, Aldr. ornith. L J.f. 2. Raj. av, 
18. w. 1. Alb. av t a. p. 8* t. 8. */*dZ:z£?4 

Habitat in Europa, Gallinis infeftus. JC&fJtvk 

Subtus iQtus aibui fligr& ttndttlatus* Redrices apice alb&+ 

x6* F* Y w. 9 z AVES ACCIPITRES. Faleo. 

Nifus. 26, F, cera viridi, pcdibus flavis, pe£tore albo fufco un- 

dnlato, cauda fafciis nigricantibus, Fn* fvec. 68, 
Accipiter fringillarios. Gefn. av. fi+ Atdf* ornith /, jv 

c. 3 BelL av. 19, b. Will- or?iifh, ji. t* f. Raj, av. 

18* Alb, av. 3, p. 4* /. 4. £^ i t ft 5. t ¥ f. fvmina* 
Mofcheutus, Alar, ornith. %qf f Jparfyf-fc 
Habitat in Europa; Columbis Pajferibus^ue in f eft us ; ve* 

natur tgregie Alaudas 7 eoque utimur in aucupns. 

4x f STRIX* Rojirum aduncum (absque cera) bail 

pennis fctaceis tectum* 
Caput grandc auribus oculisque magnis. 
Lingua bifida, 

* Auritulatg* 

i, 5- capita auriculato, corpore ruffb. Fn.fvec, 45*". 

Bubo, BelL az\ 25. a. Gefn. an, 234* Aidr* am* L 8* 

c> 2. Will* orn. 6a. Alb, av ¥ 2, p. 9. t* 9 + Friftb 

av* t. 93* 
Habitmt in Europa* ttf. 

fcandia* i. S, capitc auriculato, corpore libido, Fn. fnec* 46. 
ca. 

Afio, 

1 1 Bubo, Otus. Habitat in Alpibus Lapponi#**wi*f **/***>* **t*{m* s *f?ij 

3, S. capite aurito, corpore fupra ferruginco fubtus cine- 
reo, alis punclis quinque albis. 
No£tua aurita minor, Catesb* car. L p* 7. #. 7 
Habitat in America, 

4. S. capite auriculato pennis fenis* Faun, fuec* 47. 
Otus C Afio. Be//. <stn 25-- 6. vtfWr, urn. I. 8, r* 3* 
/Fi//, ornith, 64* J. 12, J?*f* tfi'. 2j\ Frifch* av, t. 

99, ^/£, £t'. j. />. 10. ^ T 10. 
Habitat in Europa. J drrnu^f^ - 
Crt(i<£ aurit<e albid,e fafciis fex fufcis* Scops- f. S. capite auriculato penna folltaria. 

Scops. A I dr. ornith. L 8* c, 4. i£#/* av, 25, 

Habitat in Europa. ** In- Srrix rftjjfirf a Falcone m PhaUna a P apt Hone ; altera enim dimna y alter 7 *nu? eft. 

Noclu prtfdantnr nviculis, mnribus; die catutimtti pedes Imati ne frigtfeani; awes 

nmpltff h± perctpiant; Ah avicnlis tpprefah expojita 9 AVES ACCIPITRES. Strix. n Ahco + • * Inaurhulat&* 

6* S, capite lsevi, corpore fcrrngineo , iridlbus arris, remi- 
gibus primoribus ferrate Fn. fvec, 48. It. ofL 6g* 
Aluco minor, Wtll ornitb. 67* t* 13, Raj, av*i$. *.i 

Alk. av+ 2, p. ii* *. ik 
Habitat in Europa* 

funerea. ?,,S> capite J sevi, corpore fufco, itidibus flavis. Fn.fvec* j-i t 

U lu la flammeata/ Frifck. av. /. 9S ? 
Habitat in Europa. 

Nyftca. 8. S, capite l»vi , corpore albido maculis lunatis diftantl- 

bus fufcts, Fn, fvec, 54, 
Aluco albus dlurnus, Edv* av 6i t t* 6t„ 
Habitat in Europa & America fepttntt ion alLMm#J**&*y 
Alba fereqtie immaculata in Aipibus Lappoxicis* 

firidula. 9, S, capite laevi, corpore ferrugineo, rcmige tenia Ion- 

gfo re, /#7 fvec. 5 fj* ' 
Strix, Aldr. ornitb, j6i # t. j6%* Will* ornitb. 6j, Raj. 
av. 25% 

Habitat in Europa* > * Ulula. io. S. capke laevi, corpore fupra fufco albo maculafo , 
rectricfous fafciis albis. Fn. fvec. 5-2. 

:Ulula. Gefn. av, 773. Aldr. ornith. i. S. <r, 6. WtlL 
ornith. 68. t, 1 3. Raj. av. 16. n. 4. 

Habitat in Europa. 

paflerina. 11. S. capite Iarvi , remfgibus albis : maculis qvinqve or- 

dinum. Fn. Svec, 53. 
No£tua minima. Gefn. av. 620, Aldr. ornith. I, 8. e. 
7. IViil. orn'tth. 69. t. 13. Raj. av. 26. n. 6. ,/f/£. <iiy. 
2. p. 12. *. 12, Frifch, ay. t. 100. 
Habitat m Europa. / r* r**-w **-£<*« »*t . 45. LANIUS. Rojlnm re<5tiufculum , denre utrinque 

verfus apicem, bad nudum. 
Lingua lacera. 

criflatus, 1. L. cauda cuneiform!, capite criftato, corpore rufefccn* 

te, fubtus fulvo fufcoque undu'lato. 
Latiius fulvus criltetus. Edw. av. ^4. t. 74. 
Habitat in Benghala. 

a. L. 94 AVES ACCIPITRES. Lanius. 
Excuhi- s, L, cauda coneiformi lateribus alba, dorfo cano , alis 
tor, m'gris macula alba 

■ /7 * * s Ampelis cseriilefcens > aHs caudaque nigrlcautihus. Fn, 

sfyj"£ j£ rj£ &lm** X&nius tinereus major. Aldr\ om^ L <\ />. 386, /rm. 

Pica cincrca. Frifch* av. t. $g. 

Attipifrts tidventautts abfeYt/at & dikulU indicate 

Collurio 5. L, cauda fubcun-eiforxtti, dorfo grifeo, rcftricibus qua- 

tuor mcdiis uuicolonbus , roiho plutnbeo, 

/~* f $ w /? * / Ampelis dorfo grileo , macula ad oculos longitudinal!, 
^4^-* f&^/fyff£f? tn< fvec x3u. /. 2, Jv j 80. 

4 Lanius tertius. tVilL ®rnit%, 54, Raj, av. 18, /?/£. a©. 1. 

p. 14. *. 14, ij*. 

Pica media Lanius mediae Fri[$K av. t. 60, 
Habitat in Europa. iti *vi*Hfy j** *,$******* t*^4%i^' 

Scarab.vai Prnno fpin&fa perjorat ; cereira avlcularum 
elfudh tarum Simia, 

Tyran- 4, L, vertice nigro : ftria ldpgitttdlnali fulva, 
nus, Mufcicapa corona rubra, Catesbi car. 1. £h yj\ £, ff, 

Pica Americana criflata. Frifch, w. 4, f, 62. 

Habitat tn Anierica ftftzxtrionwli* 
Color c ye cineret** y abdomtne alba* 

Carnifex,?. L. corpore rubra, fafcia oculari remigum reftricumqutf 

apicibus nigrif, 
Garrulus ruber furinatnenfis. £^. tf^. 39, *. 39, 
Habitat Surinam!; j 

Schach, 6. L, corpore lutefcente, front? alisque nigris # j 

Lanius A-lcack. Qsh. iter. 217. \ 

Habitat in China. P, OsbecL 

Magnitudo pr&icdefttinm* Caput £3? Coll am fttpra pW- 1 
fekm, Colltatu frbtus tejlai-eo- albidum* Dorfum " y 
Abdomen pallid? tejiacea. Remiges »?>*-,? : primures 
bafi alb ^ ; fecundayt& apict albit antes % 

Senator, 7. L, cauda Integra, corpore fupra nigro fubtus albo oc- 

cfpite purpureo. 

Lanius rubra capite, Aih. a%\ 2. p. if. /. 16. 
Habitat m Indiis. 
AVES ACCIPITRES. Lanius- 95 casrule- 
fccas. Fafcia frtmiis & baft os alarum alba. Macula alba in 
rtmig bus, 

8. L. cauda forfieata, corpore nigro cserulefcente , abdo- 
mlne a I bo. 
Lanius cauda forcipata. Edv. av, j6, t, $6, 
Habitat in Benghak. jocofus. 9, L. Cauda Integra , corpore grifeo, palpebra inferiore 

purpurea, ano fangmneo. Ammn* acad, 4. />. . * 
Habitat m China, Osbtik, 
Caput nigrum. Gula alba. Abdomen albicans, 
Roflrum reEtim quam in reliquts T fed ntrinqne intra a- 
. pic em cmarginatum. 

Garrulus.io. L, remudbus fecundariis apice membf^n-aceo colorato, 

cauda Integia. 

Am pel is remigibus quibusdam apicc meinbranaceo ter- 
minatis, Fn. fit*** 179. 

Garrulus bohemicus* Gtfn* av r 703. AUr t am. I. 12, 
c. J 8. WilL $rn, 90, t. 20, Raj, av. 8f. Alb. av. 2. 
p, %f m t, 26, Frifcb, av. $i, f m 1. 
l&. Garrulus carol inetifis. Catesb. car, 1, p. 46. t. 46. 

Habitat in Europa & America borealr; ajih-at fupra 
Sveciatn* St J c**J*** «^-h^j 

Fibrijfe ad rojirum null& , quemadmodum in Turdis, 
a ambus etiam Roftro breviore apice magis imurvQ 
dijfert; Nares fetis te<$<e tit in Corvis ; prvxime au- 
tern d tibia avis Laniis ace edit ; fades ex fafcia qch~ 
lari nun repugkdt , Jed baccivara^ nee rafax* Remi- 
ses fickndaria fqtiama color at a terminate. Nfttritur 
Baais Sorbi* J^-tfrzten&t ^^uA&tes e^t ^Efi&J^atp^ >w£m^ ^jp^^ &rtffl*%&*&9#' 
* # 

• II. PI- 


96 AVES PICjE. Pfittacus. Rojlrum fuhcmnprejfum , convextm* 44, PSITTACUS* Rojlrum adunciim: mandibnla fu 

periore mobili cera inftruila. 
Lingua earn of a , obtula , intc| 
'Pedum digiti antici 2 » pofti- 
cique z, 

* Macrouri cauda cnneiformL Macao. Ararau- 
na. r. P, macrounis ruber, r^migibus fupra cscruleis 7 fubtus 
rufis, genii nudis rag oils, 

Pfittacus cauda cuneiformi 3 temporibus nudis rugofis. 

Syft. uat> 18. 

Pfittacus maximus alter, Aldr, ornith. L n, c. tyWith 
ornitk. 73. Raj* av< z?. Alb. av. tu p* II, t. 11. EdVi 

av m iy8. & i^S. 

Fiittacus erythrocyancus, Gefn* av t 721, 

Araracanga, Marcgr* braf. zo6 t 

Habitat in America mtridibnati. 

Corpus magnitudine Galling , toe cine urn, Rodri ma* 
xilla fop trior alba ; inferior nigra, Tempora nuda* 
alba^ rugofa. Remigcs imprimis extcriores t&rult&i 
te$rici&H$ pluribus htteis. Cauda cujseif&rmis* longifR* 
ma. Retimes rubr&^ later aiibxs c&mleis* 

2. P. macrouius fupra cseruleus, genis nudis ; lineis p!u- 
mofis. 
Pfittacus cauda cuneiformi, temporibus nudis: lineis plu- 

mofis, Syji. »«£, 18, 
Pfittacus maximus cyano-croccus. Aldr w ornith* h n, 
c. 2* Will* smith* no. t, 15-. Raj. av, 28, 18 1, Shan* 
jam, 2* p. 296. EJi\. av. 15*9, $. 1^9, 

Ararauna, Marcgr. braf zc6. Will* ornitb* in, Albi 

av. 3. p. 10. t. 10. fern, & z. p, 16, t, 17, mas. 
Habitat in America mtridioH&U, lC 


' sle 

4 


d&rtt* 


AVES PICJE. Piittacw. 97 obfcu- 
rus. Csemici f»pr& Collum , Dorfum^ AJas^ Caudam. Subtus 
CqHq, Pe&ore } Abdomine , Cauda I*utta femin<£, f m 
Rubra Maris* Ni^ra Roftrum y (?«/#* Palpebrae />r- 
rat# papil Its nigris. Tern para nuda 7 h neat a fund is 

3, P. rnucrcmrus nlger, geuis nudis, vertice einereo - nigre- 
fcente vario, cauda dnerea, Hajjeiq* iter* 236, 
Habitat in Africa ? nobles* 4, P, macronros Tiridis, geiiis nudis, humeris coccineis, 

Mnf Ad. Fr. i, p. 
PiiULicns \iridis, alarum cofta fuperne rubente, Aldr. 
orn* in* c. y* Raj. av. 50 f 18 i. Shan, jam. 2. 

P* 2 97- 
Pfmacus incAlx magnftudinis, JVilL tfr# t 112. t* 16, 

Habitat in America meridionali. 

feverus. y. P + macrourus v'ridis, genis nudis , remigibus refiricibus- 

que caeruleis fubtus purpurafceutibus, Mnj\ Ad. Fr, 1. 
p> 13. 
Habitat in Indus* 

borncus, 6, P. macrourus ruber, remigibus reftricibusque apice vi- 

ridibus , alis macula csmlca* 
Pintacus coccmeus , cauda longiore. Edw, av t 173. 

it 173* 
Habitat in India: Borneo, foiftitia- 
It. Carol i- 
freuGs* exan- 
drL 7, P, macrburus luteus, alarum teftricibus vlridibus , Cau- 
da forficatai 
Pfittacus aijg.ql£Jifl& Alb. am t 3, p. 13. t, 13. 
Habitat in Guinea. 

S. P, macronrus Viridis, capite collo genibusque kiteis, 
Pfittaois caroliueiafis* Catesb. car. 1. p t jj* t, n. 
Habitat in Carolina, Virginia. 

9 P. macrourus viridis h collari pe£toreque rubro $ gula 

nigra. Amcen. acad* 4* p. 
Plittacus 'ckkiimfafiuS) Cauda cuneiformi, digito lnterio. 

poftice truncate, tlajfefa, itin, 2 3^ 
Piktaeus Java s, Qfh tter* ior, 

Plittacus torquatus macrourus antiquoramj tViU* torn 
77. t. 1 6, /, 3, G Pfit- o8 AVES F1CJE. Pfittacus 


Pfittacus viridis ex ind* tiricntali. Alb* av t i t f. iS, & 3. 

Piktacus torquatus macrourus antiquorum. Aldr. av* I 

11, c+ 12-, 7£j/\ d£>. 33, 
Perrocdltx OHn. av* 24, t. 24, 
* Habitat in China, Benghala, Ethiopia, 

Primus {tfjtms viridis torque miftiato) mnoiuit fub ex- 
pedition e Ahxsndri magni t Pim t 

pertinax, to. P. macrourus viridis, genis fill vis , remigibus re£trici«* 

busquc canefcemibus* M&J\ Ad. Fr. 1. p. 14. 
Pfittacus minor viridis , cauda longa & nialis croceis, 

Frifch. av, 4. t. 5-4, 
Habitat in Jndiis. canicula-n. P. macrourus viridis, fronte rubra, occipite remigi- 
ris. basque extimis cscrulcls. 

Pfittacus capite rubro cacruleoque. Edw. av. 176, t. 

176. 
Tui-apute-juba. Marcgr* braf 206. n* 2\ 

Habitat in America, 

Magnitude Turdh Cauda torporc hngicr* 

zrvgino" 12, P, macrourus viridis, vertice remigibusque primoribos 
fus* cserulds. 

Pfittacus minor, gutture fufco > occidental is, Edw.av. 

177. t m 177. 
Habitat in America, 
Cauda carport brevior* rufiro- 
ftris. 13* P. macrourus viridis, roftro pedibusque rubric, rcftrici- 
' bus apice caemleicentibus. Muf. Ad. Fr. 2. p. , . 
Pfittacus minor macrourus totus viridis, Aldr. wnith, 

L 2. f, 13. Raj. av, 33, Sloan. ja?n w 2.jfl\ 297. 
Pfittacus minor viridis, cauda longiore, Edw* #v. 175-, 

Tujapiitepjuba, Maregr* braf* 206, n. 3, Will* ornhh. 

1 10. Raj, av, 34. 
Habitat in -America, 

ornatus. 14. P. macramrus lateo- viridis ■> occipite gula peelorcque 

rubris, vertice auribusque c&rulcis. 


pet- ^m AVES PICffi. Pfittacus, 99 Pfittacus minor e coccineo nitidis, Edw* av> 174, 

t. 174, 
Habitat in America* 

agiiis. 15% P* fubmacrourus viridis, teftricibus rcnv'gum primo- 

rum caarulefceiirium tulvis, cauda fubtus rubra, 

Pfittacus minor viridis. Edw. av. 168, t m 16S, 

Habitat in America, 

Magnitude Cotcothrauftis. Cauda ctrntifarmis t fed now 
eiongata* 

* * Brac&yuri cauda #qualL 

eriftatus. 16. P. brachyurns albu's, crifta dependente flava. 

Pfittacus albus criftatus. Aid*, mrmth, L n. «■ . 4, Will 

urmsk , . Raj. au* 30* Seh w muf i r p, 94, *, J9. /. 1. 
Aii. av. 3. p. II. t* II. Edw^av* i<Jo, *, 160. fr^rA, 
4t\ 4, f, jo. 

Habitat in China, niger, 17.. P„ brachyurus ntger, 

Pfittacus niger. -fcrfzi;, 4^v f, *. £* 
# Habitat, in Madagascar. 

Cauda hnga, fed <equa!is t 

fordldus* 18, P. brachyurus fubfufens, gu!a caerulea, alis caudaque 

viridibus, roilro auoque rubris, 
Pfittacus fufcus. Edyj w &v. 167, t. 167, 
Habitat in Mexico, 

erythro- 19. P. brachynrus cinemis, uropygio, re£tricibus remigi- 
kucus. basque coccineis.f 

Pfittacus crythrolcucus. Aldr, qt» 9 K n, r. 11, Will, 
mm 76, Raj, nv. 31, 

MagmtndQ Galling 

erithacus. 20, P. brachyurus canus, temporibus albis> cauda eoccinea. 

Muf Ad. fr. 1. p. I4 t 

Pfittacus cinereus f, IVibcsernleus. Aldr. ornith. L 11, t t 
jo. Atf/, an. 31. W/£, ot. 1, p, iz # *, i2, Frijcb. 

av t 4, r, jt-i 

Habitat in Guinea. G i ai- P, l\X> AVES PICJE, Pfiifacus* Do ml 

cclla. garrulus. 21, P.* brachyurus ruber, genibus alisque viridibus, re£hi- 

cibus medietate poftica cxruleis, Mu}\ Ad+ Fr. 2, p. 

Piittacus ruber, remigibus re&ricibusque iriLoriuin pur- 
pureas. It. Wgot. 137, 

Piittacus rufas y femoribus & alls viridibas. Frifch* av. 

Piittacus coccineus, alis e viridi & nigro variis, Edw. 

aV. 172. /, I72 t 
Habitat in Alia. 

aurorx. 22, P. brachyurus coccineus, alis viridibus nigrisque, re£hi 

clbus flavls medietate poftica virefcentibus. 
piittacus enccineui orientalls, alis ex viridi & nigro v 

rife. f£*j* W* 3 1 ; 

1 Habitat in India oriental! . 
Corpus coccineum, magnitudtne 7*urdi. Alarum teilri- 
ces strides, Remiges nigr& margine exieriore viridi ; 
fubtta purpurafcentes, Annnlus viridis juprd genua* 
Pedes nigri. R oft rum flavum. Raj, 

23. P. brachyurus ruber, pileo fufco, alis viridibus, hume- 
ris genibusque cserule's. 
Piittacus coccineus oricntalis, vertice nigro* Edw* av. 

iyu t+ 171. 
Piittacus brafilienlis. Alb. av. 1. p. 13, t. 13? 

Habitat in Afia* 

Lory. 24. P. brachyurus purpureas , pileo nigro, alis viridibus, 

pc&ore genibus caudaque caeruleis. 
Piittacus coccineus orien talis, vertice nigro. Edyj. av. 

170. t. 170, trjfch. *v. 4. * # 44 ? 

Habitat in India orientali. 

cxrulo- 25. P. brachyurus, capite peftore dorfoque cseraieis, veR- 
cephalus, tre uropygio caudaque viridibus, vertice tiavo.f 

Piittacus verficolor C crythrocyancus. Aldr* orn m L Hi 
c. 9. I Fill, erw- 75, Raj. av. 31* 

Habitat, • * leucoce™ 
phalus. 26- P, brachyurus viridis , remigibus csruleis , fronte 
alba. 
Piittacus kucocephalus. Aldr. ornHh. A 11. r. 8- &*$* 
av. 31, 

Piittacus viridis > fronte alba , collo rubra. Frifch. av. 
4. t. 46, 

FCltr AVES nCJE. Plittacus, 101 SEftlVLiS. Pfinacns^iridis , ^capite albo. Edw. av. 166. t. 166. 
Habitat in America. 

Corpus magnitudine Cuculi , nitride fennis margine ni- 
grts. Caput fupra & ad laiera cxruleum ; fronte a- 
euUrumque regione alba* Guta tota rubra, Remfges 
ftigne latere exteriore denudalo €<erule^ 9 Reprices <*- 
quale s, Ttrides, bafi rubrx, apite jlavefcentes; at I. i„ 
latere exier ; ore caru/eoi 6* 6, umeolores. Abdomen 
poftice ferruginevin* 

27* P. brachyurus viridis r fronte ccrulea, humeri's fangui- 
nets, 
Plittacus viridis melanorrhynchos. Aldr 9 az\ L ti. r + 7. 
Raj. azK 30. 

Fappagallo, Qlm. av. 23. fc 22, 

Plittacus viridis & luteus barbadenfrs. Alb. av* 3 p m 11. 
£. ii # male. 

Pfittacus viridis major occidentalis. £*/w. *tf. 162. 
*. 162. 

Piiftacm viridis , cap'te Iuteo, frontc cacrulea, Frlftb* 
av t 4. t* 4 ? 

Habitat in America. 

Corpus magnitudim Celumb<e y viride , dorfo adfper- 
fo pennis lutels. Fades fttta. Frons c<er*Iea. Vertex 
albidus t Rcclrices vtrides apice pallidiores : 1. 2. 3- bafi 
inter tore rub fie ; at 1 et am latere exterior* earulea* 
Humeri fulvi C fanguinei. Remiges primores nigra 
apice c&ruleftentes , latere ixieriore virides ; fecun- 
darue antertores latere exteriors verfu* ha fin rubr.v. 
Rollrum nigrum. 

paradifi. 28. P. brachyurus luteus, angulo abdominis reflricibosque 

bafi rubris* 
Plittacus paradifi ex Cuba, Catesb* car. i ; p* 10. t* 10. 

Habitat in Apierica. 

feftivus. 39, p. brachyurus viridis, fronte pqrpurafcente , fupcrci* 

liis gulaque cxruleis, dorfo fanguinao. 

Habitat in InditS. 

Corpus magnitudine Columbx. 

30. P, ft/* ■ — ~ " 

ffitraci mamvami , p 

tain impri weibh4 ,„„, 

irati ptntuu trignnt, medkahnndil G 3 3a R 

fiinf , yc». cucwkitartttiti CattbAnii \ Jcauhnt rqftrQ 9 

tlmndi 101 AVES PIOflE. Pfittacus. bran !ien- 30. P. brachyurtis viridis, facie rubra, temporiEms casrulcis, 
fis, Pfittacus viridis brafilienfis, Edvj. av» 161. /, 161. 

Habitat m Brafilia, 

Avis viridis ftavd contaminate Rubrum infra flexu* 
ram ai& & in exteriore latere reclricnm 2. 2 , ex- 
nileum in latere cxteri&re remigum reCiricwm^ue pn- 
vnork#x , autum- 
nalis. 31. P. btaehynrus viridis, frotite rcmigumque macula coc- 
c ; nca, vertice rcmigibusque primo'ribus caeruleis. 

Pfittacus viridis minor occidentalism Edzv. av w 164. 
t. 1 64, 

Habitat in America. 

Magnitude C^lumh^ Corpus viride. Oculonim rcgi* 
t^rulea. Alarum teBr'tces primares c<ierule&\ b#fi ru- 
kr#^ Rciniges frmiQrzs cxrntea^ po(it?ri&rt$ virides* 
Refirices fupra virrdes , afice fiavejcentes : exiima 
:£ere exteriore cxruleo'^ fubtus fiaV*£ , bafi rnfejccn- 
tes, meliQ macula viridi. 

accipitri- 3^< P. brachyurus viridis, capite grifeo, collo p^ftoreque 
iius. fubviolaceo yario, rcmigibus reftridbuvque apicc ca:- 

rukis. 
Pfittacus oricntalis capite accipitris. Ediv. av t 165, r 

Pfittacus elegans; Cluf. exot, 365. Raj, av. 32, WilL 

ornith, t , . 
Habitat in India. 

melano- 33- P- brachiurus viridis fubms luteus, pileonigro, pe&o- 
cephalus. rc albo, Muf. Ad. Fr» 2 t p. 

Pfittacus coccineus, ventre albo, Edw, av, 169, ;, 169. 

Hal's tat in Iviie^i cq. + -X ubente. 

Shan, jam. 2. p. 297, collarius.34. P. brachyurus viridis, co>te v ru" 

Pfittacus minor, collo mioiacttfc 

Raj, &v. i3i. 
Habitat in America* 

puliarius. 3S* P brachyurus viridis, fronte rubra, cauda fulva fafcia 

nigra, Muf. Ad. Fr* x. p. 
Pfittacus parvus viridis, ex india oriental!. AIL av> 3. 

p- 1$. t. if, 
Piirtacus minimus viridis , cum fronte & gula rubra, 

Frifcb. av. 4, t % 5-4. 

Pfit- AVES PIC-E. Pfittacus. 103 GalgU 

ius. paflferi- 
nus. Pfittacus pufillas viridis a^thi^picus. Raj. av> 31. 

Pfittacus minimus. Cluj\ exot* 365^ 

Pfittacus minor verficolor*. Seb* muf m 2* />♦ 40. t w 40* 

Habitat i# Afia, jfiLtbiofia* 

36. P. bracbyurus viridis , uropygio pe<5toreqne coccineis, 
vertice caeruleo, Am&m acad. 4, p, , Osb. iter ioi. 

Pfittacus mittimus viridis ruber iodic us. Edw* av t 6. 

Avicala cechinL Aldr. am. L 20* & j6q. 

Habitat in India. 

Pede altera fujpenfus dormit\ Plin r Jf , 33 : Gatguhs 

ipfos dependentcsx pe dibits fomn&ffl capers confirm at , 

quia tutivres ita fe Jperent, 

37, P. brachyinus luteo virens, macula alarum alisque fub- 
tus caerulels. Muf> Ad. Fr. 1. p r 14. 

Habaat in America, 
Magnitude) Pajferis* 
Remiges fubtus & teBrhes alarum primaries ctfrnhte. 45\ RAMPHASTOS R$ftrum maximum, inane, con- 
vexum, extrorlum i erratum, 

Naves pone maxillas. 

Lingua pennacea* 

*Pedum digiti antici poftici- 
que gemiiiL piperivo- 1. R, roftro nigra: carina craffiiTima, 
rus>* Habitat in America meridiomli* 

Tuea- 2. R t roflro rubro : carina obtnfa alba* 
lUiSi Habit dt i& America meridiana.it. 

Maxillae verfps bafin fafcia %tgra+ 

picatus, 3, R. rofiro rubro: apice nigro: carina compreffiu 

Pica brafilienfis. Alb. av. 2, p. 24* t. 2j\ Aldr, em. 

L io. f + 19, 
Habitat -in America meridional*, 

Rofirum magnum inter eongenercs ; etiam bafi nigri- 
cans. G 4 4< R* m^m ^4 AVES P1CJE. Ra iftos. Aracari. 4. R. roftro nigra : maxilla fuperiore lateribus alba , bafi 

triloba. 
Toucan, Edyj* av, 64 t, 64, 
Aracari. Marcgr. braf. 217. Raj, av> 44, 
Hdbit&t in America meridfunaH. 
Maxilla fuperior ad times triloba ^ q&od non in rsliquis^ 

fafcia abduminu an® que fangmnqis* 46. BUCEROS, # 

Rojirnm convexnm , cultratum , 
magnum; FronEis calvaria nu- 
da, otlco-gibboia. 
Nxr&s in bafi roftru 
Lingua acuta, brevis. 

bicomls, 1, B, fronte ofTea plana antrorfnm bicornf, Am&n, acad. 

4, p. . , 

Calao Pf# t £*£. 43. /, ig. /. 6, fcf *, 31, /, 1. JIW. 
Ormth. t, 17. /. 1. 

Habitat in China, 

Corpus niagnitudine Galling 7 nigrum \ fubtus pefihre t 
abdumine ^ ftmorihus album. Macula alba in remigin 
bus alarum. Cauda hngiufcula. Reprices io^ nigr^e^ 
exfimis utriwque albif* Pedes vtrefcentes : digits s 3 
antics s ; 1 poftico. Rhino- 
ceros, 


2, B. cornu rmsillari frontis necurvato.f 

Rhinoceros. Bont t jan, 63, t. 64, Olear* muf. £.157 jf« 

4* WHL om. t* i7- i* 3- liorm, muj* 293. Aldr, orn. 

L I2 t €> 20. 
Habitat in India. 
Cum IVdlugb.ius aliitjue rofirum extrorfum [erratum fi- 

ftant , videtur Ramphafti pots us gemri$ avis effe, 

Fxda f&tidaque t&daviribus vidians vetfatores comi- 47* CRO- 


AVES FICJE. Ciotophagi. ioj- 4-. CROTOPHAGA. Rojlrum co m prelum , femio- 
vatum, arcuarum, iiilco u- 
trinquc cxaratura ; Man- 
dibula fuperiore marginc 
utrinque angulata. 

Nans per via;. 

Am, I* Crotophaga. 

Crotophagus ater, roftro breviore comprefTo arcuato-cul- 

tratO Brown. jam, 474. 

Monedula tota nigta^ajQr garrula, mandibula fiiperio- 
tl arcuata. Sloan, jam* 2, p, 2,58. t. 256* f t t. Ciiteih. 
c»r. 3 /\ 3. .t. 3. 

Ani M 7. 193, Will* orn, no. Raj. av. 35-. 

n. io. y i8f. »- 29, 

Habitat m America, Africa; vlBHam gryllis* 

■ 

48* CORVUS, Rojlrum convcxtim, culcratum, baft 

pen n is fetaceis tcdhim. 
Lingua cartilaginea bifida, 

Gorax. r, C, ater, dorfo caenilefcente , cauda fuferotundata. fir. 

fuec, 69. 

Corvns. Gefn. av, 334. 4Idr, am. / 11 c. , jftf*/£- "■ 
38. tn 16. WtlL ornith. 82. t. i3, /E*/\ & V *J$9* dlb\ 
av, 2* p. 19, £. 2Q. Frifc/.K av. t. 63, */£" fce-rp 

Habitat m Europa, V : t&itat c^davtrTbus , jf#rtf0 dedfttn r, 

Corone, 2. C. atro-csGruIefcens, caoda ro tun data '. reftricibus a* 

cutis. 
Cnrnix. Raj. av. 39, n* 2* Alb, av, 2- />. io, t. 21- 

Habiiat in Euro ' ■■ 

fragile- 3* C. ater, fronte cinc'rafccnte* Fn. fzec, 70. 
gus. Comix frugilega, itfWr, «r», /, 12. c, 3. //^//. ornith, 

8(4'. r. 18. Ag[. ot. 59. ^/i, *v. a.jp. 21. £. 22, Frijcb, 

Habitat in Europa 7 £gw infefiu 7 gtegaric* 
Cornix, 4* C. cinerafcens , cap!te gula alis caudaque nigris- F», 

G f Cor- io6 AVES PIC-ffi. Corvias. Cornix cinerea frugilega, Aldr. grmtk I 12, c* 4. WilL 

ormth* 84, t. 77. Raj. &v* 39< Sfti. av, 2, p. 22. 
t. 23. Frifch. av. t w 6j\ £i*-£<\ 
Habitat r tn Europa , vtHitat Larvis Tipularztm , quis- 
tmiiih ; apfcd n&s relegata ? at inaudita & indefenfa* 
Vent is aaverfa confidet* 

Mono- f. C. fufca, occipite incano, fronte alls caudaque nigris* 
dula, Fn t fvec. f%. 

Monedula f. Lupus* Alir M enz. L 12. *, 9. Wilh w 
nith. %. /. 19. Ay. «^ ( 40. Alb, av. i*f, 14. t, 14, 
Frifch, av t. 67, 
Habitat in Europa; rfgrij; gregaria* rlstj^ 

lengha- 6. C. vertlce alls caudaque caeruleis, collo gnfeo. 
tentis. Pica glandaria bcnghalenfis* Alb, av. t m p, 17. \t. 17, 
Habitat in Beiv. lula. 

gtenda- j t C. tecfcricihus alarum caerukis : Uneis transverfis albfs 

riuf, nignsque, corporc ferrugkieo variegato* Fn* fvec. 74. 

Pica gUiuv Geftf* av. 700. Aidr. ornizh. i 12, c. 

14, H£ill t or;?, 8S- t» 1 9, R$] t av. 41. vtf/£. #f, 1, />. 

16. £, 16, Frifcb. au. t. 55. 0//W. av. 3j\ 

Habit at in Epropa ; c&Uigit nuces 3 glandes \ fttperfiuat 

defodit* Jf*yh»**~ 

criftatus, 5, C. tefn icibus alarum lineis transverfis nigris , corpora 

caeruleo, collar! nigro. 
Pica glandaria cserulea criftata, Catesh. car. p. 15, t. ij-. 
Hahtt&t in America Septentrional*. Praccdenfi in mul* 
tis ajfimilam* 

Caryoca-y, C. fufcias alboque puntftattts, alls caudaque nigris : re- 
takes, ftriritms apice albis: imcrmcdiis apice detritis. 

Corvus cinereus, cauda alisque nigris, Fn. fvec. 7f, 
CaryocataSes* Gefw, av. 245. Wilh urnith* 90, **. 20. 

A^;. tf^. 42, 
Pica abietum nigra guttata, Frifcb, dv. t. 5*6. 
Habitat in Europa; edit tmces. *AWk*-a fc* m Pica, jo, C. albo nigroqug varius 3 cauda cuneiformi. Fn, 
fvec. 76. 
Pica varia f. cauciata, Gefn. av. 6y^ t Aldr. orn. L \z, 
€. 12, Joxft. at\ 44. t. 17, IVAL ormth^ 87, t r 19. Atf/. 

«♦ 41. ^*. «. ^. uf.if.i.rf, Frifth.av, t. j8/ 

H*ki*- 


!l AVES PIC-ffi, Corvus, ID? r. ; Habitat in Europa nido artifiehfo* JK&& 
Hegil ad pagos , inter hofies ajfenfos fylvarum #/ar; le- 
git quiiquilias, 

paradifi, u, C. albo nigroquc varius, cauda cuneiform! , remigi- 

bus intcrmediis iongifiimis, capite nigra criflato : 
Manucodiota criftata ex albo nigroque variara. Raj. a*u* 

I9f, t. 2, f.'ljk 

* Avis par-ad! Il Stb. mttf, I p. S^ *« $*■ /• 3* & t* JO*/, f. 
Pica orientalis, cauda duabus penuis longiffimis. Edw. 
av, 1 1 j- r* 1 1 5, 

Habitat tn India* 

infauflos.i2, C. dnrfo citiereo, reftricibus rufis : intcrmediis duabus 

cincreis , falcia nigricante, 

Turdus redrieibus rufis : duabus intcrmediis cinereis fa- 
lcia nigricante ; proximis apice cinereis. Fn. fvec\ 187, 

Merula taiatilis, IFUL vm< t^j m t, 36. &pj M av. 6j\ Alb. 
av. 3. p. j 1. t. s$, t /s s f / 

Habitat in Europe alpinis fyhh* %$%£$"&$>& t \<%f//& 
jfvis prQterva-i f&P& c arm vara* r Afr / 
49, CORACIAS. Rojirum cultratum apice incurvato, 

bafi pennis denudatum. 
Lingua carcilaginea , bifida, 

Garrulus, 1. G« csrulea, dorfo rubro, remigibus nigra, 

Corvus dotfo fanguinco, remigibus nt^ris , reetricibus 

viridibus. Fn.ffiec, 73, 
Cor nix caerulea. Gefn> av> 335*. Alar, or nit h. L 11. c* 

18. & 5- WUL ofr. 85, t.19. *& J&$&rr~ £$&S 
Garrulus argentoratenfis, Raj. av t 41, Edw. av* 109^ 

Habitat in Europa, viditans S&arah&is , Ranis. -&•/* k«*j, 

eaffra, 2 . C. carrulea^ remigibus margins extcriore lurefc. 

Habitat in ./Ethiopia. J. Bmtjmmimv 
Femina caruUfccntt- nigra eft, 

Oriolus, 3. C. flava alls caudaque nigris. 

Arnpelis flava, arttbus nigris , reftricibus quinquc exte- 
rbribus retrorfum flavis. A3. Stutkh. 17^0. p. 127, 

Oriolus; G<r/k rfi p . - , . 

Gal- io8 AVE5 PICS;. Coraeias. 
Galhjita, AMr. om, 85-4^ 857. S5S, 

Galinila benghalenfis, Edvj, av. i%f* t* iSf* 

Picas nidum fus pendehs. Wilt orn+,* t. 36. j\ 6. & /,38. 

/! .;. Jvnft. av* m> t t 41 f. S. Aiy. rf'fr. 68. 
Flava avis b -alenfis, AW. em* 3. p. 19* t. 20, 

Habitat J^ElliOpa, Alia, migratvrui avis. 

, Galbula. 4, C- fulva, caplte dorfo remigibusque n ; gris, 

I Amis ex anreo nigroquc varies. Catesb. car, l« '/>• 48* 

r. 48, 
Habitat in Angelica. aurea. Xamhor- 5-, C. flavo-fulva, gula teSricibus primariis extremitatcque 
( citric nm nigris, 
Paradifea flavo-fulva. Mzif> Ad w Fr. i m p. if. 
Paradifea aurea* Edw. Av. 112, t. 112. 
*i,ikttat in Ada, 

6. C. pava, C&f !te remigibusque primoribus nigris. 
icterus indlcus, captte uigro. Edw. av„ 77. t. 77. 
XamhonV ajor, nigro varius. Br nun, jam. 477. 
I ica luteo nigra varia. Catesb. tar* $. p. j*. t* 5% 
Habitat in America. 50, GRACULA, Rojirum convexo - cultratum , baft 

nudiufculum. 
Lingua Integra, acutiuicula, carnofa. 
Pedes digitis amicis 3, poftico 1. 

cdigio- i r G, nigro violacea, macula alarum alba > fafcia occipi- 
fa. tis nuda flava. 

Carves javanenfis. 0j£, iV«\ 102. 

Stornus indicus. Bant.jav. 67, #?//, om m 145-* *. 38. i? 

av. 68 
Minor C Mino, Edw* av. 17, ft, 17. AW, av t 2. p m 35% 

t. 38, 

Habitat in Afia. 

foitida. 2. G nigra, remigibus extus C3erulefcentibus 3 fafcia collar* 

1 

hl&biiat in America. R%lander. Magni- AVES F1CJE. Gracuhu leg Magnitude Pic^* Corpus nigrum^ at Ah? compofnis re- 
migibui extus carntef center absque alba macula, RccLi* 
ccs aqxahs* Caput nigrum, p lit mis ere£tu iretfij/imis 
qnafi hohftriceum* Rortrum fere CuchU. Nrtres eva- 
t& nuda. Lingua Integra carnoja acuta* Pedes telra- 
dait yli : ts n & f ofl Co. 

Barita, 3 + G, fubgrifm, humerls cseriiicis , remigifaus extus vlridi- 

bus. 
Hah it at in Americas Mujts n cttjus fru&us devafljt, Ro- 

lander. 
Roflrum brt* ittfculum, ctdtratum, nigricans baft nudum* 

fubtus ah s. Ala; cvniplicatts remigibm virides ; 

exilic at.. - , miges intm nigr<$* Cauda rutun ;, vi* 

ridis dnm tompiieafu* 

criftatel- 4. G. nigra, rlmigibus primoribus ball rcSncibusquc api- 
la. ce aibis/roiho flavo. 

Sturnu? chinemis niger. Edw. av, 19, t* 19, 
Habitat in China. 

Saulari^ r. G. nigro - caerulcfcens , abdotnine macftla alarum re* 

6tricibusque later alibus albis. 
Pica minor benghateofis, Edw. av. i%i*i. i8r, 
Dialbird. Alt. av, 3. j?, 17. t. 17. 18. 
Saularis madcrafpatanus* Raj. av* 197, t> z.f 19* 20. 
Habitat in Aim. Qui for 
la. Atthis, 6, G. nigra- violacea, cauda fubcuncifornii, 
MoTiediala purpurea, Catesb. car. 1. p. 12. t. 12. 
M crops niger, viridi - argentea. Brown, jam* 476, 
Habitat in America feptentrionali. 

Virgtnianis invija avis ; aqua £3? igne interdiBa^ fed in" 
jujie. 

7. G, viridi-ca&rulea, abdomine ferrugineo, pedibiu fangui- 

ncis. 
Corvus {tzgyptitts) viridi macuhtus, dorfo medio cseruleo, 

Hafje letter. 140. n A 20, 

Habitat in iBgypto* T A- r * *■ J» 1 10 AVES PI Paradifea. 

5 i t PARADISiEA. Rofirum baft plumis romentofis 

tectum, 
1Penn# hypochondriorum lon- 

giores, 

tpoda* i. P« pennis hypochondriis corpore longioribus r refiricL- 

bus inrermediis lotagts fetaceis. 
Paradiiea lutea, cauda pcdtore abdomineque brtmneis, gu- 

la axurea, h* IVgoth. 1 39, Muf. Ad. Fr. 1. p. if. 
Paradifea avis, C/«7- exot. 360. /, 360, 0/«w\ muf. 24. 

t. 13, /, 1. Sek* muf. 1. f, 24. *. 13. /, i, Hern, 

mex. 317. /. 3 1 S, IVvrm* muj\ 294. _f. 294, Br ad J. 

naf. f. 12, f. i # 2, 
Miiuueodiata major. £^-iv. *v* uo> #• no. Marcgr* 

braf, 101. Raj. av. 21. n 9 7, 
Habitat in India; gregaria, 94**^3<^$r$*t . 
Cirrhi 2 caudle apice attenuate % nudi , r£<5?/« 
Jpodfim perperam dixere vettres ; viiiitat Papilhni* 

bm maxiffiiS. 

regia. 2. P. cirrhi^ caudalibus filiformfbiis apice lunato- penna* 

ceis. M&uf* Ad. Fr< 1. />, rj\ 
Rex avium paradifrearum. P*J. gaz* 1. $. 53. /. 2. 

C7/i/« tfjc^, 362. z\ 362. Q/ear. muf. 24, £, ij- /. 2, 

Raj. av* 22. n* 10* 6V£, ra#/^ 1. t* 38. /. 5, Edw. 

av. 1 jr. *, III, 
fiakitat in India oriental*. 
Purpurea pe&erati c&ruleftente ; cirrhi cauda longijji- 

rnt j Pernio fuh alis [unt retinitis iungiaret y licet 

cauda breviores. (*) 

fi, CUCULUS* Rofirum teretiufculum. 

Mares margine prominulae. 
Lingua fagitrata, plana, Integra. 

canorus, t. C. cauda aeqnali nigrlcante albo punfhta, Fn. fvec. 77, 

Cnculus. Gejk. av.-%6j. yf/sV. ormth. L 5*. r, 107, 
.B<?//. av. 22: 6. #WL ornkh. 62. r. 77. Frifch* av. 
4. *, 40, 41, 42. J£^\ av. 23. ^rVi. «©'. 1, f, g. *. 8. 

0//#. aV* 38. 

Habi- rfrf ./tfpe Mnfih oft us ch in, nfmm* 1 j , f FJhiacif attisqiit vendi* AVES PICiE. Cuculus. 111 Habitat in EurOpa; VtBitat Larvis, §tr*z 
Ova [ua alt arum avitztlarum ntdis imponit^ cuhandi im~ 
fQttns ; variat atate\ fexu ; tempore frtindefeenti*^ 
fiorefcetftitf , grojjificatioms cncutat \ Qccukatur ca- 
nnula QViH\ in fatfvhem transform art per per am ajj'e- 
ritur. 

Perfa, ^- C* cauda aequali, capite cdfta ereSa, rcmjgibus pri- 

moribus rubris. 
Touraco. Alh. av t 2. p. 19, t. 19. Edw. av. 7. /. y. 
Habitat m y Africa, 
Afttice viridts* pttjiice fubvi^hcexj^ remigtbus primnribus 

rukrU \ lintu alba fopra & infra palpebral janguineau 

Vetulx 3. C. cauda cunciformi, corpore fubfufto: fubtus teftaceo t 

cilifs lubris. 
Cuculus major. Sloan, jam. 2, p m 312. t. 258. f. 1 , 2* 
Cuculus major olivaceus, cauda loiigiore, ciliis rubris. 

Brown* jam. 476. 
Picas major leucophscus f, canefceas, pluvis a^vls & Se- 
, nex diftus. Raj, av. 182. 

Habttat in Jamaica. 
Voce tlamojiore pluviam fnefagh. glanda- 
rius. 4, C. cauda cuneiformi , capite fubcriftato, fafcia crcuht- 

ri nigra* 

Cuculus fulvus maculatus. Eakv, av. 57, t, fj. 
Habitat in Africa feptentrionali & Europa wftrali. 
Dorfuna fttfeum. J lie alba fun (tat a, Snhtm tefiaccus 

tfl\ Caput cinerpHm, fuhtrijlatum % Linea nigra trans 

qcuIqs. 

fcolopa- f* C. cauda cuneiform?, corpore untiique grifeo fufco- 
eeus. que nebulofo. 

Cuculus indicus fufcus maculatus. Edw, av. 5-9. t, 59. 
Habitat in Bcnghala, 

6, C. cauda ctmeiforrni , corpore nigro njtido , roftro 
fiavo. 

Cuculus indicus niger, Edw. av, j8. *, 58, 

Habitat in Be n ghat a. 

7, G, cauda cuneiformi, sorpore fupra cinereo: lubtus a!- 
bo, maxilla infer iore Uuea. Rigor, amer:ca- 
nus. Guctt- I 12, AVES PICE. Cuculus. CiiCtflus caralinianus. Catesb. car, 9, /. 9. 
Hgbitat m C lina. 

auratuSi 8, C. cauda fubforci^ata, gula pcfiorequ: Bigris* nucha 

rubra. 
Picus major, alis aurels, Catesb.car. t. f, iS + £. iS. 
/-/ * ?# Carolina. 
Cauda rtfert Pi cum. Avis varia pulchra ; rachis rc- 

migjim prim or um aurea. 53, JYNX, Roftrttm reretinlculum , acuminatum. 

Mares coocava^ 

Lingua teres, lumbrjcifonriis, loogilli- 
in a y aptcc mucronata. 

Torqutl- 1, J v NX, 

la, Cuculus fubgrifeus maertlatus, reflricibus nigris fafcils 

Jynx £ TorquiHa. Beit. av. 76. a. Gefn. az\ 577. 
Aidr. vrnitb, L 12, £. 42. jftf*/?- #v. * . £, $z t h til. 

vrn. 95. A 2 2. iK^ tffr, 44, liudb, Lipp. 66. I. C(h 
Alb. az\ [. p. 11. t, 21- trifth* av< 
Habitat va EurOpsU Q£££ $****- \ , , ,2. jo. W A to 
1 ■ JZI IftTi 


£4, PICUS. Roflrnm polyedram, rctium: 0plce cu* 

neato. 
Nares pen n is fe race is obre£be. 
Lingua teres, iumbriciformis t longis- 
(im& r mucronata, apicc retroriuin 
aculeata fetis. 


martius. 1, P. niger^ psleo coccineo, Fatm- fvec. 79. 

Picus iiiger maximus. Gefii.. av. 708. Aldr* em. I. ti. 
c* gi. #W/. orr/tth. 22. *. 21, ^<y. <atf. 42, if/£_ 
*v. 2. /\ 26, /. 27. Frtfch. av. t* 34. /! I, 
Habitat %n Europa t ua- /» Anglia< Jf*tift>*ha^* 
Ar&eres emartuas efotftinditi 1. 1 r - * - - * P«w*?« y j^gij mfinturfn . g«f 

AVES PICE. Piaus. 113 prindpa- 2, P, niger, ciifta coccipea, linea utrinque collar! remigi- 
lis. bu&que fecuiictariis jiibif* 

Picus maximum joltvo atbth Catesb, car* I, p. t6* t. l6* 
Habitat in America fepientrfandli. 

pikatus. g t P. niger, capite crlftato rubro, teniporibus alisque at- 

bis maculis* 

Picus ni^er maxim us, capite rubro. Catcsb. car, z t p, 
17. t, 17. Kalm. itln 2 + p> 271* 

Ipecu. M&TCgf* brafl 20y> 

Habitat in America, 

Dtffcrt a JP, cortticiKQ^ quoi temp&ra alba? maculae ali- 
quot parity in alts m(ne m 9 caput magis l#tt c&cattetirtit 

hirundi- 4, P. niger, occipite coccineo, humeris albido punitatis, 
naceus. Picus fecundus niger, AUk av. 3. p< iz. t k 23. 

Habtiat in America feptensrionali* 

Magnitndine vix HtruttdineM jnperat* 

erythro- f t P. capite toto rubra , alls caudaque nigris , abdomi* 
cephalus, ne alba 

Picus capite tot** rubro. Catesb. far. I, f* 20. t> 20- 

Habitat in America. czroVi- Vttidis, 6, P. pileo rrachaque mbris, dorfo fafdii nigris, refhici- 

bus ixiediis alhib nigro pun&atis. 
PiCLis ventre rabro, Catcsb. car 1. f+ 1$* f* 19.1 f t 2* 
Habitat in America Jt-ptensrienaii. 
Am regio rubra pu^iiata^ 

7, P. vfridis, Vertice coccineo, Fn. fhec. So* 

Picus viridis, Gefn. &i?\ 7iCh AUr. ormth. L 12, r. 34* 
IVUL ornitb, 93. t. 21. Raj. av. 42* Alb. av ¥ i* p 9 
IS. t. 18. Frijck> av t . i* 35*. /. i, ^ 

Habitat in Europa. W*J# tmv-r* bengha- 8. Yhidis, occipite rubro, nucha nigra, fubtus aiHiceque 
albus nigro maculates, 
Picus beii snfis- yJ/i- **v* 3. jp, 11. £* 22, £*/*y, ax^ 
r§2. /. 182. Habitat in Benghald, H Habi- Fici Lnrwts rnfeftcrttott Hgutm mms mdemi&m raftr& feaiwz, fens terrefnci&m , ;i?rs U4 AVES PICjE, Picus. 

HabstUS P. nitidis fed diltttior \ facie antic* , &*lfo fob- 
tur, pe&fjre albts mac u lis tiigris. Cauda #igra* Oc* 
ciput crijla rubra. 

femiro- 9. P. maxilla fuperiorc brevfore. Muf Ad. Fr. i. p. 16* 
litis. Habitat in India* 

major, 10- P. albo nigroqoe varms, ano occlpiteque rubro, 

Picus albo riigrqque varius, rechicibus tribus laterali- 

bus utrinque albefcentitms. Fn fvec, 8r. 
Picus varius major, Gejn, av* 708. AUr. ornhb. !■ 12. 
c. 32. IViii, t 4. t. 21. &aj< av. 43- Alb. av. i, 

p. 19. f. 19. Frifcb. av, . • t. 36* /. 1. 
llab'ttat in Europx C<fttf*tre+**ia, . 

medius. n, P. albo nigroque varms, ano verticeqtie rubris. 

Picus albo nigtoqrce varius , reSricfbus tribus lateralibtiS 

aptce albo varfegatis. Fn* fvec. kz, 
Picus varius minor. Gefn. av. 708, Aldr. em. L 11. 

c - 33* Will* ornitk t 92, t* 21, Raj. av* 43. Has* 

fclqiK iter* 242. 
Habitat in Euro pa. 

minor. 12. P. albo nigroque varius vertice rubro, ano albido. 

Picus a! bo nigroque varius , reflriclbus tribus lateral:- 
bus feminigris. Fn. fvec. Sj # Hajj'ei<jv* iter ^1^2, 

Picus varius tertius. R&j. av> 43, 

Picus varius minor, Alb* av* i p p. 20. h 20* 

Habitat in Eur o pa. **** *•* &**& u^*** f* > * je**^-u^> 

tridadty- 13* P. albo nigroque varius , pedibus trida&ylis. Fn.fmec^ 
Jus, S4. Ail* &tQekh. 1740. p. 222. 

Picus tridafiylus* Edw, av t ii4 f #.114. 
Picus tridaftyios anomalus. Muf petrop. 3*58, 
Habitat in Svecia ad Alpes Lapponieas, Dalckarllcas 

frequtm & ad f mum HftdfoDIS nee mn in Sibirla. 
Eurtpttus vertice fia%a , Americans rubro eft Am 
regto albida* 1 1* 1 ' 5$. SIT. AVES PICE- Sitta. iij* jy. SITTA, RoJIntm iubcultrato- conicurn, re<5hmi, 

porredtum ; iatcgerriraurn , mandi- 
bula iuperiorc obtufiulcula. 
Lingua lacero-cmarginata. 

europaea* i. S. reflricibus nigris : lateraiibus quamor infra ppicem 

albis. Fn. fiec. 182. 
Sitta f Picus cmereus. Gefn. ai). Jn. A!dr, orv r L 12. 
£. j8. U r HL ermtk 98. t. 33. Raj m av. 47. Alb. av. 
Z. p. 17. i\ 2g* Frifcb. av. . # *, 39, / 2, 
jQ. Sitta capite nigro & Sitta capfce fuico, Catab, carol. 

Habitat in Europe * America irunch arkorum larvas 
jnb corttce effQdum\ Nhccs r>jlr<* perforat £5* **//*. 
Nidum Jlruens ref^rto c&ngruo for ami we arbor is , #7- 
/»l£ /rJKO obiintt pro capacitate txgrcjfus* 

y6. ALCEDO. Roftrum trigonum, crafTum, recftum, 

JoDgum. 
Lingua carnofa, breviffima, plana, 
acuta. 

Ifpida, 1. A. brachyura, fupra carmlea, fubtus fblva. 

Ifpida fupra cscrutea, fubtus fcrmginea. Af*/! Af /y 

1, ^, 16. 

pida. £*/* ^"u- 48- *> i» £)/**. af 39. /l£/r, 0;?/ /, 

20., r, 61 • 
Ifpida indica minor, £^n;, «-■. 11 . *. n. Alk av. \ y 

Alcedo amcricana f. Apia lira. Sek mnf t 1, />, 87, j, 

53- f- 3- 
Habitat ad maris Itttora in Europa, Afia. 

erithaca, 2. A, brachyura, dorfo cseruleo , abdomine luteo, capitc 

uropygioque purptueo^ gola nuchaque albis. 
Alcedo benghalenfis. Alb. at* 3. p* a3- t. 29. 
Habitat in Benghala, 

Alcyon, 3- A. brachyura nigra, abdomine albo , peclore ferru- 

gmeo. * 

Alcyon, Catesi, car. 1, p. 6$* $. 6% Raj, av, 49, 
n. 2. & 1S4, #. 14. 

H 2 Ifpi- 
n6 AVES PICjE. Alcedo. 

Ifpida caroliiiienfis. Eduj. av. it^. t, n^. 

jaguac&ti guacu. Marcgr* braf 194. 

tidbit at in America, 

Ro (Irani capite l&ngius^ valid urn f Pi at. Macula al- 
ba ante i$ pofl Bcnlss. Lingua brev'tjfima r carnofa y 
acuta, plana* Corpus nigrum. Pemiac capitis loxgio* 
res. Reniiges nigr^^ apict &lb&: exterionbui mwori* 
bus \ omnes latere inter tore alba maculate- Recfcri- 
ccs T2 ? & quale s^ utrlnque alia mac&Iattf, Gula alba, 
Feftus - jg? Abdomen alba ? fed Pe£lus anttcc fafcia 
ferrxgittea, Femora ferruginca* Tibia: krevijfima* 
Digitus extimus iQnnexus cum intermedia. 

Todus, 4, A, brachyura viridis , gula fanguinea, abdomine albo. 

Rubccula viridis eleganriffima, Edw. av. 12 r* t. 121, 

f l„ Sloatf. job?, 2, p m 306, t. 263. f. 1, jRa/. tf'y, 187. 

Todus viridis, peftore rubra, rotiro vefto. Brawn. 

jam, 476, 
Habitat in America. 

Gemts dubium c5* £#tf/S medium inter Akedimm & 
'Trocbilusft. 

fmyrnen»5". A, macroura femiginea, alis cauda dorfoque viridibue t fis. rudb. Dea. Alcedo fmyrnenfis. Jib. av m 3. p. 26. t. 27* 
Ifpida major africana, Edw, av* 8* 2, 8. 
Habitat in Africa £3* Afis- 

Confer, Alcedo major benghalenfis, jtf/£, di>, 3, f, 
271, i8. 

6. A. macroura fufca albldo varia. 
Alcedo mds. Haj]elq t iter 243. n, 22. 

Ifpida ex albo & nigra varius. £^. atj # 9, f # 9. 

Habitat in Perfia, iEgyptO* 

Cauda tfqualis alhida. fafcia line&ri lataqae nigral 

7, A. reftrieibus duabus longiflimis, corpore nigro-ca&* 

rolefceiitc, alis virefcentibus. 
Alcedo binis piumis in cauda longiffimts. Edw* av. 10, 

t, 10. 
Avis paradlfiaca ternatana, Seb, muf i, p t 74, / 46, 

Habiut Surinam!. 


57- ME- AVES PICJE. Merops omprefTu n; m '.* / S7* MEUOPS, Mojirum curvatum , c 

carinatum. 
Lingua apice laciniata, 
*Digiti irifimo articulo coadnnatt : 

pcrflico diftindto. 

Apiafter. I* M. dorfo ferrugineo, abdornine caudaque viridi-cscru- 

lefceote, refkricibus daabus longioribns, 
Merops. Belt, av. 16, Gefn. av. 599, Aldr* orrtitk. /. 

12. t. 4J, Will* smith. 102,**. 24. Raj. av, 49. 

Alb, av< z> p. 40- r, 44* CkarL on&m. 87. A 87* 
Merops galilxus. Hajfelf, iter. 247. 
lipid a. In. #w, 86, 

Habitat in Europa a^flr&li^ Oriente. aJ {.irft&r* m <**^* r***«*y 
Gregaria viBiiat Cicadts T Apibus. 

viridis. 2* M. dorfo ferrugineo, abdomine alisqne viridibus, gula 

caudaque caeruleis, 
Ifpida viridis , fiipra ferrugmca. Qsb. iter. 96. 
Merops viridis , fupra ferruginea* Chin. Ugerfir* f* 
Merops benghalenfis. Alb- av. 3. p. 29, t, qo, 
Merops minor, caudas 2. petinisMongioribub & tenuio- 

ribus. Edvj. av. 183, t. 183* 
Habitat in Java, Benghala. 

cinereus. 3, M. rubro flavoque variegatus, fubtus flavo-rubefcenSj 

jeftricibus duabus longiffimis rubris. 
Avicula de gvauheiluL &4. muf i> p. $q* t. 30, /. 1©. 
Habiut in America, eafer. tr M. grifem, ani regions flava, cauda longiflima, 
Habitat in Ethiopia. 

Inter puichrc delineates icones animalium ultra ifQ^ quat 
tfiifit aynisijjimus J. Bnrmannus , vifa iji. 1 5% UPUPA. Roftrum arcuatum, convexum , " fub- 

compreflum. 
Lingua obtufa , integerrima f triquetra, 
brevifiima. Epops, 1. U. criftata variegata, 
I H 3 Upu- u8 paradi- 
fta. AVES ?ICJ£. Upupa. 
Upupa. Fn. fotf. 8f. Bell. av. 72: a. Gefm av. yj6. 

Aidr. ornith. /. I 7. c> II. Jovft> **'. - ♦ '- 4 Z - WiH. 
ornith. IOO. $. 24. #47, av. 48. //^- ^* ^-Z 5 - 39* f - 
42, 43* Frijih. av, t> 43, Char/, mom. 63. r, 63. 

J-Lihir u in Ei iirop£ fyh)h m ft4tfjr$e£ - 

Ttrrejaiia irijlam ert git* § 

2. U. reftricibes dtiabtrs longiffifnfe. 
Avis paradifiaca JVHnucodiata criftata brifentalis, *S<?A 
m*/* i, /\ 40. *, 30. /, j. 

Habitat in Aft a. Eremite, 3. U- viridis, capke flavo, cervice jubsta. 

Corvus fylvatlcus, Gefn* m. 35 r» <tfWr, 0*3*. /. 79, *. 57, 
Eremita nmmanus helVLticus. Alb, #v. 3, p. 1,6./. 16. 
Habitat in Helvetia. 

Pyrrho- 4. U. atra, roflro pedibusque rubrls- 
cprax, Moncdula Pyrrhocorai*- Hajjelq. iter, 238, 

Coracias f Pyrrhocorax* Aidr m om< I. 12. <r. 8, 7/ 7 ///, om. 
86. i 19. Atf/\ av. 40, tf, 6. ytf/£, av. z, />. 23. f. £4. 
Habitat tn Anglic, iE&ypti mariumii* r% ffb&r&ispd&d 

59. CERTHIA. Rojlrum arcuatum , tenue , fub- 

trigonum. 
Lingua acuta, 

familia- 1. C. ftipra grifca, fubtus alba, remigibus fufds : decern 
ris* macula alba, I 

Certhia* Fx t fvec. 213. Gtfn* av, 251. Aldr. urmtb m 
I, 12. €. 44. BW/. <st\ 984 -2. £F*7A §rn. ioo* *♦ 23. 
A#/. av. 47. #. f- vf/£. av. 3 + />■ 24, *,2j\ Frifcit, av. 

39./. U-f;*ijf,p*4r* 

Habitat in Europe arhribus reptans; eva 10. p&rit. 
Remiges 4-14* macula transverfa alia nvtata. 

pttfilla* z. C, fupra ^rifea, fubtus alba, re&rieibus fufds : cxtimis 

apice albis* 
Certhia fufca minor. Edvr* av, 26, /. 26, 
Habitat in India. Cftrulea* 3, C, cserulea^ igrnigibns reflricibosque nigrls 

Ccithia cserulea, Edw t av. 21. t. 21. Habi- AVES PlOffi* Ccrthia. 119 Habitat Surinam!. 

Rojlrum hmc langim quam in congetferibus, 

crucrcta- 4. C. tiigro-caerulefcens, fubtns alba, vertice, cervice, dor- 
ta. fo uropygiaque rubns* , 

Certhta minor, ex a)bo nigro & rubro varia. Bdw. av. 8r. 

$. 81. 
Habitat in Benghala, 

flaveola. y, C. nigra, uropy^io peSnreque luteo, fupercilits macu- 
la alarum re&ricumque apiciDiis albis, 

Lufcinia f, Philomela e tufco.& lureo varia. Sh&n. jam. 
2. p. 307. t. 2^9. Raj, a%K 187,/*, 4y. Edw, av t 122, 
t. 122. 

Habitat in America. 60. TROCHILUS, Roflrum fubulato-filiforme, in- 

curvatum , capite loogius ; 
Mandibula foperior vaginalis 
inferiorem. 
Lingua filitbrmis, bipartito- tu- 
bulofa. 

* Macrouri I - 5-, afer, Pella. paradl- 1. T\ curviroftrls ruber, alts caerukis, capite criihto, re- 
feus, ttricibus duabus iongiffimis- 

MelUvora avis ctiltata cum duobus pennis longis in Cau- 
da, $eb* muf. x. f> 97. t< 61. f\ 4* 
H&bitM in Mexico. 2. T\ curviroftris, corpore viridi, alis cscruleis, reflricibus 
nigris : intermediis longiflinifs* 
Habitat in iEthiopia* J t B&rmannus* 3. T. curviroftris, redricibus inrermediis longiffimis , cor- 
pore rubro 3 capite fufco , gula aurata uropygiaque 

■ > 1 - 

vinai, 
Mcllivora major rubra, cauda longa* Edv* t av, 32, /, 32. 

Habitat in Indiis, H 4 4. T Trochili avi cuius mhiim^., aim iofiro rsatirvq^ *&<* incur vo 7 nli& rsft& t lie* 

Polyt- 
imis. AVES PICJE. Trochilus, 


4' T\ cnrvirnftris, rcftricibus lateratibus longiffimis, cOrpo- 
rc virefccnte, pileo refctricibusqiie fufcis. ^ _ _ 

Polytfpjjs viridans aureo varic fpkndens, pinms buns u* 
rbpygii icngifiimis« Brown* jam. 47?" 

Mcllmira capjtg nigrOj cauda longa. Edw. av r 34- h 

34, if/*, **. 3. p. 4f • fc 49* /* l ? ^ ~ 

Mdlivora avis maxima. &hm*j&w* 2,, p- 309,/. 264.7. 4* 

Habitat in America. 

forfica- £ T. cunivoftris, fe£i:rictfcrus tateralibus longiffimis, cdt* 
tus, pore viridi, piieo reflricibusque cscruleis, 

Polytmus major pi ns Amen viaric fplendens, pennis 

binis iiropygii longtffimis Brown jam, p. 47?. 
Mellivora virtdis, caitgta JPflgft. Edw. *y. 33, /, 33. 
Mdlivora avis minima. £han* jam. 2, p. 307, t. 264. 

f. i, ^^;, « f ; 187. 
Habitat in Jamaica. 
Pexne hngiffima tafi fuffklte fapra b 3 infra penmU 

rtgida, 

* * jBrdshynri 6^18, 

Colubris.6. T: reftricibus nigris; lattralibus tribus apice albis, gu* 

la rubra, 
Mdlivora avis carolinenfis. Catesb. car, 1. p. 6j\ 

t. 65-. 
iVlellivora gula rubra, Ed-w, av t 38.^38. 
Habitat in ^America, imprimis fepttntriwaU. 

Ouriffia. 7. T. reftriclbns fubseqnalibiiS fufco - aureis , corpore aura- 

to, remigibus nigris, 
Halntat in Indiis, 

Mofqui- 8. T. reftricibus aequalibus ferrugineis : extlmis apice fu- 
tus, fas, corpgve nigro- aureo, reinigibiis nigijs. Muf t Ad. 

Fr. i. p. 

Habitat in Iudiis, 

Jio T oferi- 9. T. curviroftris reflricibus cqualibus fupra nigris^ corpo- 
ceu$. re fupra viridi, pcftore e^mleo, abdamine nlgro. 

Mellivora viridis, centre nigro* Edw, av. 36, t> 36* 
Hahitat in America. 10. T. Md % far tins kmriiiKi m&re BQmbylu 7 nu fimttii inbrfrmt* ■^^N" AVES PIOE. Trochilas. 121 mellifu- 10, T. reftrfcibus aequalibus c^rulels, corpore viride aureo, 
gus, remigibus atro-cserulefctntifcms. M#j. Ad. Fr, 2, p . TOjItt 

ueo. H/tiitat in Indus. 

n f T, refitridbns fubgqualibus bad femiglneis apiee albis, 
corpore fupra fulco llibtus alba. Mxj\ AcL Fr. 2, p. 
Ourifila f P Tomineo. Cfef. exet, 96, 
Habitat in America. 
Hanc femi&am 7* colubris (6.) ^fltar '£^11/. **/# #« 38. 

furina- 12* T. redtri-cibus ferragineis, remigibus nigris , corpore 
mentis, aureo lULuus albicantc. 

Hab 2 tat in America. mger. 13, T- rcftricibus fubaequalibiis, corpore nigro fubtus atfc 
rato, alio albo. 
Trochilus nigcr. Muf Ad, Fr t I* p. t& 
Habitat in Indils. . melliva- 14. T, reSiroftris , rectricibus tiigris : latqxalibus albfe, ca- 
rus* pile cacruleo, dorfb viridi, abdoirjinc alhu. 

Mellivora ventre albo, Edw* av* 35*. t. 35. f, 1. 

Habitat in India, 

fLefiricts lateralis $lh&\ Colium a tergo lunula alba* 

ruber, if. T* reftricibus lateralibus violaccis, corpore teftaceo 

fufco fubmaculato. 
MellWora parva purpurea. Edw. av> 32. t. 32* f t u 
Habitat Surinamu 
Heiirices inttrratduz ttft&te&* 

Mango. 16. T. rcftricibus fubscqualibus ferrugineis, corpore te- 

Uaceo, abdomine atro. 
Mcllivom Mango. AIL av* 3. p. 4$\ u 49, /. 2. 
Habitat in Jamaica. 

crifhtus, 17. T. reftiroftris viridis, all's fufcis > abdomine cinereo* 

crifta csrulefccnt 
Mellivura minor criftata. Ediu. av t 37. t, 37, 
Habitat in America. 

minimus. 18. T. reftricibus lateralibus margine cxteriore albis, cor- 
pore fulco nirente , fubtus albido, 
Avis mellivora minima. Edw. av* 105% t. roy, /, infima* 
Habitat in America. 
Avis minima inter wnnrs xotaK H 5 III, AN- 12 AVES ANSERES. Anas. HI. ANSERES.y/^//^ 

Rojlrmn obtufmfculum, epidermide tedium, 

jub bafi gtbbum , aptce auflunu 
Lingua carno/a % obtufitffculd. 
"Pedes palm at i , nut at or it m 

61. ANAS. Roflrum lamellofo - dentatum , conve- 

xum, obtufum. 
Lingua ci!iata f obtufa, 

* Roftro Bafi gibbo. 

Cygnos, i. A. ro£to femicy'lindrico aero, ma fiava, corpore al- 
ba, Fn, fyec. 88. It. wgvth. 143, 
Cygnui ferus. Bell. av. 30. a. Gej#. &v. 372, Aldr. cr- 

ntth. L 19. f, r. iVifL vrtf. 212. . . J?^/. <?£>* 136, 
Alh. av. 3. /?. 91. t. 96. £^xlt. at*, ifO. *. 1 fa 
w- Cy^nus manl'vetus, IVitL em. 271. f. 69. Raj* av* 136, 
J>**l Habitat in Europe America fipttntrionali. ifc i 

Accedit ad nor ultimo dse rtgel f atioxis* Pifcatxr porno. 
It. fcan. 186, 22S, 

Cygnoid. 2, A, roftro fcmicyliadrico bafi gibbo. Fn, fwec, Sp. 
aujirahs, , Anfer cygneus guineenfrs. Raj. ^.138, iVftL or%. 275, 

Anfer cygnoides, ^/^. rf^, t. p. 89. *. yr, 
vritnta- '|3. Anfer, roftro femicylindrico arro bafigibbo, minor. 
///. Anfer chineniis. Il Wg&t, 145. 

Anfer mofchoviticus. Alb. av* 1. p. S3, /. 91, 92, 

Habitat in Ail a. j5w/6</«: #<*^ 

Vanetas orieiitaUs S. <?£ auftrali #, parum dijftrt; im~ 
prtmis quod tila minor. 

3 + A, roftro (imo , frontc comprefFa , corpore albo va- 

ricgato. 

Anas albo - variegata , pectoris lateribus fcrruginels , abdo- 

mine tongitudinaliter cinereo-maculato- Fn.fvec, 93, 

Anas Tadorna ditta. It. [can, 212.* /j, IFgvt. iiq. 

Tadorna £ Vulpanier. #7//. &rw t 278. * # 70, 71. 'Raj. 

Vulpanfer. ^/l av. i.p. 90. #, 94. Tador 
11a. Brand- AVES ANSERE5. Anas. 12 fpe&abl 

lis. fufca. nigra- Anfei Bnndgaas* Ctuf exot. 368. a 

Habitat in Europae martttmis, $t*^<** .Jiff* fffffc £*-n3 

4, A, roftro bad gibbo comprefTo: carina pennacca nigra, 
c^pite canefccmc. Muf Ad, Fr, 2, p. 
Anas canadeniis. c|pite griLeo cxruleo. Edvj* ar. 154, 

Hal/iLa in Canada, Svecia. 

f. A, nigricans , macula pone ccnlos lineaqije alarum a! bis. 
Anas corpore obfeuro, macula alba pone oculos, line* 

aque alba. Fn.fvec. 106, h.gotl. 215. 271, 
Anas fera fufca. Jokft, av. t. 44, 
Anns nigei\ Will, $rn % 278, /* 10. Raj, av. 141, 
Habziat in oceaMu Europaco, J't*j&+Yn 
Mas ad bafin rttjiri gtbuujitate not at us, 

6. A. tota nigra, bad roftri gibba. * 

Anas niger minor. Will* orv, 280.^74. Raj r av, 141, 
Habitat in LapponEa, Anglia: 

Cattd$ jubcunttjormis. Fcmiua fufca eft. r^*. * * Lttves rojlro baft aqitali. 7> A. roftro femicylindrico, corpore fnpra cinereo fubms 
pallidiore, collu tir.ato, kn, free. 90. 

#. Anfer ferns. Gefn. av. 1^8. ALlr. om, L 19- t- 18, 
Will, orn. 274. t. 6ty. Raj, av. 136. 

Q, Anfer domefticus. Gefn. av. 141. WilL orn. 273, f. 
7f, Raj. av. 136. 

*y. Anfer canadenil* fufcus maculatus- Edw,av. 15-3. /, 153, 
Habitat in Europa isj America max* me boreati. jff**. 
CMum fit iaturn, Annulxs albas ad bafin roftri in fpov 
tamo ; migrat per phalanges ; filo arcetur. Mas 1 
fe minis 4 ; inde tenntf^ Plumg y Anfer duratem, 'Jus 
fpartanum Jecar fcatum^ 

erythro- 8. A. cinerca, fronte alba* Fm. fvec, 92, 
pus, Anfer heliingicus. Clnf. exot, 368. 

Habitat in Europa fepentrwnalt*<JtQ££**$**- 

canaden-g. A. fufca, capite colloque nig.ro, gula alba. 

lis. Anfex canadeniis* Will, ornitk. 276, t. 70./ 1. & t.^i, 

f 3. Raj. av* 139. t. 1Q. Cat est. car, 1, p. 92* & 92, 
Edw. av. ifdi t; iji. 
Habitat in Canada, 

10, A> 124 AVES ANSERES- Anas. crrcle- 

ice US. 


io. A. grifea, fubtusalba, te&ricibus alarum dorfoque po- 
rtico CKrulcfcentibns. 
Anier csaadenfis, alis cxruleis. Edw. av t ip« t* 152, 
Habitat in Canada . Bermc!a, n A f^Tca, ca^te collo pefloreque nigris, collari alba* 

Anas Ci, colloque nigris. Fn % fvei\ 91. 
Branta L rrricli, £?/#, a*>. no. Alir. orn. L ig, 

€. 3. j !L av. t, 49. WtlL orn. 274, 27f. t. 10. 

J£*/« ^7, 13/, ViiUnt. muf, 495-, if/£. j«\ x. p. 89* 

Habitat ta Etiropa i?ortati; migrai fupra Svtciam, 

molliffi- 12, A. roftro cyliudrico, cera poftice bifida rugofa* Fn* 
ma. fwc* 94* 

Anas plumis mollitfimis. Barth. a&. i # p. go. Worm. 

mttft 310 Will* vrn, 277. i?^. av m 14 1. 
Anas magna nigra & alba- £^w, a$. 98. t. 9S, 
Habitat in Jturopa bvreaii y p&lagitd. It, goti 313* gfc* 
ptumatur in wtd$. : plumts mottijfimii , prjcfiantijjimis , 
preti&jijfimis* JH at £&***& Malnitzt J *■****'+■ 
Mat alius y fubtu$ foftict^ue ttiger t F&mina grifea+ 

mofcha- 13. A, facie mi da papillofa, Fn, fvec. 98- 

tt. Anas mofchata. /£*/. ^ ifo* ^/A. dv. 3. />. 91. * # 

97* 98. 
Anas Indica, Gejh* av t 122. /f/^/r, or*, L 19* f, 26, 
Anas libyca. Will, orn* 294. 
Habitat tn India. 
Alba httjns forte v artel as minor. It. Wgoth. 143. 

bahamen-14- A. grifea, roftro plumbeo : macula laterali fulva , ma* 
lis, cula alarum viridi luteaque. 

Afrias barmen lis ; roftro plumbeo, macula aiarantii co- 
Ions, C&tesk car, 1, p % 63. t. 93, 

Habitat in Bahama. 

Albeola, if. A, alba, dorfo rein igibus que nigris, oapitc csrulefceai- 

te, occjpite albo. 

Arras minor albns & fufcus. Edw. av. 100. t. 100, 1 
Habitat in America. 

clfpdattu 16. A- roftri extreme dilatato rotundato, uBgoe incurve 

Fn* fate* loi. It, gotl> i6? + rt Anas AVES ANSERES. Anas. J2>- Anas latirc/lra major. Gtfm av. 12Q, Aldr m or®. $.p. 

( 227, 

Anas platyrhynchos altera, Will, em. 283, t t 74, Raj. 

&v. 143, 
Anas clypeata germanica. Alb. av. i p. 93. t< 97. 98, 

Habit at in Europe maritimit* platy- 17. A« macula al 
rhyachos. 1 purpurea utrtnque nigra albaque, pe- 
ctore rufefcente. kn. [vec. ioj. 

Anas ptatyrhynchos, pedibus luteis, Aldr* wrn*X 19. r. 32. 
// x iV/, ar#; 2 84, Raj. av. 144. 

Habitat in Europe maritimis t 

ftrcpera. 18. A. macula alarum rufa nigra alba. Fn, fvec. 101. 

Anas itrepera. 6Vj#. #v. 1 11. 
Anas platyrhynchos ? rolho nigro & piano. -4Wr. 4?rj»* 

/. 19, r. 32. ^^/. #v. i4f. 
The god wall or gray. Will, &rv< 2S7. r. 72. 
HabUat in Europe aquzs dutcibus* tucepha- 
la. C langu- 
1% fuftlca. perfpicii' 
lata. 19. A, albida, dorfo remigibusque nigris, capite fupra infra* 
. que tumido fVricco nitente. 

Ams minor, purpureo capita Catesb. car. 1, p*y<. t. 9y* 
Habitat in aquis dnkibus Americae ftptentrivnalis. 

20. A. nigro alboque varia ? capfte tumido nigrn-viridi; 
firm oris macula alba, Fn. jvtc. 100, It. ml. 49. 

Clangula, Gefn. av. 119. Alb. av. i. p. 92. t. 96. 
Anas platyrhynchos nrat, Atir. orn, /. 19. c. 42. fflll, 

om. 282. t- 73. Raj. av. 142, 
Habitat in Europai f&piui tftaritiffia* §*ntpa* itt fm-ld &L7&<rrz+rr^ 
Vrinatur egregie , qu^Jitnra cachUai , trachea ventrict* 
fa , of ulu &neis+ 

ai. A, fufco cinerca, macula aurium alarumque alba. 
Anas mitior ex albo & fufco vatia. Catesb. car. i t £, 

Habitat iff America fepttntrhnalu 

22- A, nigra, vertice nuchaquc albis, macula nigra roftri 
pone narcs 
Anas canadensis major nigcr. Edw* av. iff* t. ijry, 
Habitat m Canada, r *3> Am 126 AVES ANSERES. Anas. Glau- 
eiuiL i 3. A. iridibus flsvis T capite grifeo , coilari alba. Faun. 

fvec. 104, 
Glaucion. Bell $v< 33: k Aldr* vm* I 13, r. 38. 

li'iti. orn. 2,3 1 • Raj* &v. 144. 
Hahtiai in Europae marittmis, fyntttWL&Ke* 

Penclo- 24, A, cauda acutfufcnla fubtus nigra * cqpite brunneo, 
. pe. fronts alba. Fn t Jvec. 10$. 

Penelope. Gcfn* av. 108, A! dr. §rn. I 19. c 38. 3^*/?. 
*xr ( /, 49. Will* orn. zSS. t* 72. A*/', atf. 146? 

Anas fiftnhris. Alb, av. 2, f* 88. * + 99. 

Habitat in Europe m&ritimh & f&ludihu$,U?nan^^ 

a data, if* A. cauda acuminata elongata fubtus nigra, occipirc 

utrinque linea alba. 
Anas cauda Cuneiform! acuta, Fn. fvec* 96. 
Ana? cauda acuta* fi^/ir, *v, 121, Will* *m. 2S9, /. 73. 

Raj* av, 147. y//£. rff. 2, p. Sx *. 94.. 
Habitat in Europae marhtmh. dt&ltr. SLhU^ef 

■hycma- 26* A, cauda cuneata: reftricibus fntcrmcdfis longis, co£ 
lis, pore grifeo, temporibus albis. Fn. fvce. 95% 

Anas inkndica, i^Varm. muf. 302, 
Anas cauda aeuta canadenfis. £rfa/. £z/, 156. t m if 6* 

Habitat in Europa & America ar&iea.ttvUter&H} 
Hrefti? ad fios migrat J ajiate verjus feptentriunem «/• 
terim pergit. 

ferina. 27. A, alis cinereis immaculatis , uropygio nigro, f^f/f, 

_/W£. 107, 
Anas fera fufca. Gefir. av* 116. A I Jr. ®m r I 19, r, 

40. IVilL &rn, 2§&, t. 72, Raj. av> 143, Alb. av* 2< 

/>• 87. t. 98* 
Habitat in Europe maritimit, 

Querque-28. A- macula alarum viridi, Iinea alba fupra oculos, Ftr, 
a\% fuec. tcs 

Kernel!. Gefx. av t 107, Aldr w orn. L 19* r, 33, 
Qnerquedula prima. Hill ornith* 291, t* 74, Raj, av. 

148- 
^", Habitat in Europe aquis duhibus* 

Crecca. 29* A; macula alarum viridi , llnea alba fnpra infraque o* 

culos* Fn* fvec* 109. 


Quer- 


AVES ANSERES. Anas. 127 Querquedula fecunda £ minor, Gefn. av. 10 c. /St dr. 

urn, 1. 19. *\3i. Will, orn* igu, t, 74, Raj, av. f 47, 
QuerquediMa francla. Alb. av, i. />. $f. 2. 100. £5 2, 

p, 91, £. roz. f 

Hakttxt in Europe £yft/f dulcibus, ^Arfa.. 

hiftrioni- 30, A* fufca a] bo casruleoque varia -> auribus, rempcribus 
ca, linea gemiua , collar! faiciaque peftorali alb^s. 

Anas fufcus macnlams, &dv*. av. g). t. g% 
Habnat in America, 

onimua. 31. A. grifca, auribus albis, rcmigibus primoribus nigrican- 

tibus. 

Anas cauadenfis minor fufcus. £dw* av, 157. t. iyj. 
Hahaat in Canada. 

Parva adrnQtinm r tot a grifea, Paw Hum album ad au- 
rcs utr incite* An priori $ ftmina ? 

Ciicia, 32. A. macula alarum varia 7 Hoea alba fupra oculos, ro- 

ftro pedibusque cinereis. Fn* [vtc* iii t 
Anas Circia. Alb, av, 2, p> 92. /. 103, 104, Raj. 

av, i ^S, 
Habitat in Europe faluiihm* 

aummna-33. A. grifea, rernigibus cauda ventrequc nigris, area ala- 
lis." rum fulva albaquc. 

Anafcf) (talaris rufus, roftro rubro, occidentalism Edw* 

av. 194. t. 194, 
Habtt.U in America. 

* * * Pgnnis aliquot rccurvh. 

Bofchas, 34- A* reftricibus intermcdiis (maris) reciuvatis, roflro re* 

<So, Fn> Svee* 97, 
Anas fera torqvata minor. Gefn. av, 114, Aldr, orn» 

L 19* c. 25. Raj, a% T4y. 
Bofchas major* tffili. or®. 284. t. 72, Alb. av %> g, 
89, t. ico. 
{i. Anas domeftica. J®v{I. /it. 141. /. 49, IVilU urn. 
593, t, 75". jfMh er^, A 19. f- 35". £*/#, a®, 96. 

Habitat in Europae lacuhm\ F*? maxfittte. £**L*a.rt*. 
Mat autumns feminh fimilis ; %vu numtrtyj, parerz in- 
ctph ftWeftente tiepatica. f-r&iiat Ranir 7 Cuiuitus, 
if- A, 128 AVES ANSERES. Anas. adunca, 35-. A* redtncibus intcrnicdiis (maris) recurvatis, rofiro m* 

curvata 
Anas domeitica,, roftro ad unco* WilL urn, 280, &aj 9 av+ 

i^o. Alb. av. 2. p. 86- ?, 97. 96. 
Habitat in * ; ktdit utt precedent damefttQit, 
Quomudo bat a priori exorta jit me fugit r 

gakrieu- 36, A. crifta dependence , dQrfoq&e pufUeo utrinque penna 
lata, recur vata CQinprefia elerata. 

Querquedula iincnfis clegan*. Edw. av* 102, t, 102, 
Kinmodfui^ K&mph, jap. 129, t> 10, 
Habitat in China, 

Crifta viridifrubraque. Roftrum y Pedes r^r/ # Dor- 1 
fum fujmm mac tilts c&ruteis. k*mn<£ dorji crefitf nt- 
fa obtttftf, Remex intimus^ cluxfii alis^ altera margi- 
ne ertgftur jupra dorjum , rafus 9 antrvrjurn f attains - 

* * * * Criflat*. 

Spoild. 37. A. crifla dependents duplici viridi cssruleo alboque 

varia. 
Anas ciiftatus elegans, Calesh* car. 1. p. 97, 2. 97, 

Edw* &V. 101 ♦ ?> 1 01* 

Anas iufca critiaiaj ad gulam alba, iride fiammea, Br<twn+ 

jam. 4S1. 
Habitat in America ftpientrionali* 
Crifta dependents viridi alboqne t&ruje&y utl y dorfuin. 

Pedus gfifeum 7 albo matulatum. Ghla #/#**. 

arborea, 3^* At grifea , capite fubcriftato, abdonv'ne albo nigroque 

macula co. 
Anas tiftularis rufus, roftro nigro, occidental Edw 4 

av. 193, r. 193. 
Anas gftularis aiboribus jnijdens. Shan* jam* 1. f m 324* 

t. 272* iSrfr", av* 192, 
Habitat in America, 

Fuligula. 39* A. crtfta dependents corpora nigro, ventre macula^ 

que alarum albis, Fn. Svec. 99, 
Anas lunula, Gefn. av, 107, IVilL Qrn. 2S0. t w 73, 

Alb. aih l„ p. 91 , /. 95-, 
Anas criftita* i?/?/. av. .142. 
Habitat in Europas marUimts* U^jje 
AI$s t iftttib* i%ts fe mm a 3 n$s deferit* 6i. MER AVES ANSERES. Mergus* « 29 6z* MEP^GUS, Rojirum deuticulatunti ■ fubulato-cy- 

11 ndricuui apice adapCQ« 

cuculk- 1, M. crifla globofa atrinquc alba, corpore fupra fufco, 
tus r fubtus albo. 

Anas criftatus. Catesfr* car. 1, p. 94. t, 94. 
II * in America. 

ftfergan*j. M, crifta depciidente, capite nigro-cacruk te, colla- 
fer, ri albo. It, /. 166. eel, 49. F#, j 113, 

Merganfer. G^/i. «. 134. ,/fWr. ©??/, A 19. c . C*$. 

-. cm* 1253, t* 64, i?*/, #s> 134, Murj\ danub. t * 37- 
/3- Mcrgus major, pcflorc rubro. ^/£, 

& 2, p. act. £. lOL- Edw. av. Qi Habitat in Europa, O^ J'y U*r*&£*j?i £sf 2, p. go. *, 10 1. 2Ua/, *b. 9c. 2. 9Y. Senator, 3. M. crifta dependent^ c&pite nigro maculis ferrugineis, 

Fn. fvec. 114. It, gatl. 271. 
Anas longiroflra. G*/k 0^, 135* ^/^r. ©r^, /. 19^, 60. 
Mcrgus cirYhatus fufcos* WilU urn, zfj* ft 64, /;#/. 

#*. 1 3 f. 
Habitat in Europa. ^rct-r-^a. . 
H#jm methodus pifc an di habetur in Aft'n Stock h. IJ4Q* 

Albellus,4i M. crifta dependents fubtus n. ; gra, corpore alba, dorfo 

nigro , alls varkgatls* 

Mergus TuiUSi Haffefy* Her, 26$, 

Mcrgus major cirrhatus, R&j- ath 13 £ 

Serrator minimus, capita niveo, cervice genisque nigris. 
Klein. ai) % 140, 

A I bell us alter. A! dr. orn, 1. t$. /- 378. ^f/# # <m 1, ft 
8y, /. 89. #?//. urn. JJ4. /. 64. 

Habitat in Europa. 

mlnutus. 5*. M. capife { 5 laevl F&. .Jvee, Iff, 

Te wttel-cooL l/Mi. <m /. £. 84* ft 88* j 

Habitat flv"£uropa. 

itf 0/1* macula atra 7 antics & pojiice alba* ! 9 J 


^3. AL I^O AVES ANSERES. A!ca, 
63, ALCA, Rojlrum cdentulum. breve, comprefllim, 

conv^xum, fulcarum iaepius trans- 
verfe : Mandibula inferior ante ba- 
(In gibba. 
^edes plerisque trida&yli. 

Torda. 1. A. roflri fulcis quatuor, linea innnque alba a rofuo ad 

oc . //. gattl, 286, Fv.fvec. 120. 
„ Alca. C/*/; ?*<tf # 367. IFvrm. muf, 363. /f7//, arm, 

\tew*z$s 243- A 64. /, l y /. 6f ( / 1 Raj. av. 119, ^/fc 

Z?£J*w*z -'Habitat in Europe bore alii oceans $*fh-0<rrtf- 

Plurei ova foiitafia jimul in antra rupium pariunt^ 
tonjunilis viribui alt emails exchtdunt^ unica excutitus 
agente; cr^iia* incedunt, 

a* A. roftro compreflb » ancipiti fulcato, macula ovata u- 
trin que ante oculos. Fk, Svte, 1 19. 
Anfer mag el rani ens* Worm, m&[* 300, /, 301. 
Penguin, Wilt ornith. 244. t« 6$. Edw, av, 147. /, 147, 
Habitat in Enropa ar£tica, p+j ^rtiw'^V^***^^ imp? ri- 
ms. xa- -h 

3 ^T A. roflro compreflb -ancipiti fnlcato fulcis quatuor, o- 
culomm orbita temporibusque albis, Fn, jvec. irS. 

Anas drftica, Claf, exot r 104, Raj, av. no # //Ww. 
«**/; 302, Olear, muf. t. 15. _f # 5. WilL orn. 244, /. 

6%, Raj* av, 120. yW, av, 2, />. 73, /. 78. 79. 
Lunda. / GWir, j *«\ 72 j, 0tf%. »*#£ 2 / 11, j, n. 

Habitat in Europe borealis oceans 

Lomvia, 4, A, roflro laevi oblongo : maridibula fuperiore margins 

fiavefcente; 

Lomvia, Ciuf. exot, 367. Will, orn, 244, t t &$„ Raj. 
x av, 120. 

GvillemoL Alb. av< L p. So. #* 84. 

Habitat tn Euiopa for tali. 
Gryllc 1 

j\ A, roftro laevi fubulato, abdomine maculaque alarnm 
alba, pedibus rubris, 

Colymbus pedibus tridafiylis palmatis, Fn, fvtc, 124. 

Colum- ■ WUMi Ita ' ■ »■ : *m A list ?? */rtm ,^wti ntqwmt valart. 

* AVES ANSERES, Alca. tile. Columba grcrniandica. Mart, fpitzb. $6. ft L t f m B. 

IVill ormik Z4f- &aj* #V* 14*. #, 6, Alk av. . 

p, 73, t„ go, kdw, av, fo, t. yo* 
Hdhiiat tn Europx borealis oceano, JtaJ5rm 
Roftrum hujus tongitudine fere capitis ^ fequentis ver$ 

ireviffiftium* 

6. A, roftro Isevi conico, abdomme fafciaque alarum alto, 
pedibus nigrls, 
Columba groenlandica. Alb, av. t, p*%i. ft §j\ Edw. 

av. 91, ft 91. 
Mergus melkndleucus , roftro acuto brevi. Will, qtm* 

26 1. t. 5-9. Raj. alK 1 2 jr. tf« J\ 

Habitat in Europe, Americas arSica occam, 
Prxceditftis femin&m tjj? Jlntutt Albums ^ negant E4+ 
wardus & nvfirates,. >4, PROCELLARIA, Roftrum cdcntulum , fubcom* 

preffum \ Mandibulis aequa- 
libus; fuperiore apice adiin- 
ca ; inferiore apice couipres- 
fo~ canalicular 
Nares cylindrb fupra bafiu 
rollri decumbente, truncate, 
*Pedss patmati : ungue pofbco 
feffiii absque digico, 

pdagica, i- P. nigra , urcpygio albo. Fa. fvtt. 249, Aft* Stukh, 

FeteriL Cluf ex&t* 3 68. Damp. hin. 3, p, 97, ^/^ #^ 
. 3, ;>. S7. ft 92, Jb^rn^ ^z*. 90, £. 90, ft \. 
Hirundo marina major apus, roftro aduueo. Barr* #« 

{fztitt. 134, 

Larus minimus, naribus tubulofis* Cateih* carol, 3 p 4 la 

ft 14. 
Fregata marina apus fubtus alba, fiipmie nigra* Bam 

av, 73, 

tidbit at in alba OceatlO* 1 3 3, P. ~ ^^ HIH 1 ' " ■"MM I Procelhtife <*;** pdagic# fmt 7 *Hec ad ivntinaitix Uttcra ccHjpicihUi&r s expdfittf &mni> 
kns procetlir m 
1 3* 

#qyino- 
ftialis. AVES AN3ERES. ProceHaria* 

x. P, fufca immaculata , roftro flavo. 
Peterii magna nigra Edw. av, 89. A 89. 
Habitat ad Cap. b. Spei. capenfis* 3- P. albo fufcoquc varia. Amwn' t Mad. 4*/. . , Osb* it. 76, 

Anas alia indica, Gefn* av, 803. *. 804. f. 2. 
Peterii media maculata. Edw* av. 90, t> 90, /. 2, 

Habit *t ad Cap, b. Spei. 

65-* DIOMEDEA, Rofirttmte&umi maxilla fuperio- 

re apice adunca ; inferiors 
crtmcata* 
Nares ovatae , pafulas, prominu* 
lae, laterates, f 

exulani, 1- D. alis pemiatis, pedibus fcrida&ylis. 

Atbatros, Edw, aw* 88. t. 88. Alb, av. 3. p, 76. #, 

81. Grevj* muf- t. 6, f. 1. 
Habitat Intra tropica* Pciagi iff ad Cap, i>. Spei , tether a 

altijjimv fcandtns \ viSitam e 1*rigli$ valitantibns a Co-* 

ryph ^na ex agitj it in 
Statttra P decani A quilt r naribm ovatis prominklis , non 

veto linearibus\ cauda rotunda*** brevi nee furpcata* 

Rojlntm iu hac quadruple m#j*ts m \ 

demcrfa. z, D. alis impennibiis , pedibus tetradaflyKs, 

Penguin pedibus ni°ri$. Edw. av» 94* /. 94. 

Habitat ad Cap- b. Spei. 

Statttra Phaithontis demerji^ fed rojlrum diverfijfmmn* 

66, PELEQANUS* Roftrum cdentuluru, re€tum : api- 
ce adunco, unguiculato* 
Nares Hneares, obliterate 
Fades nudiuicula, 1 

Tedes digitis omnibus quatuor 
fmml palmatis, 

* Rejfrt> tdtntuio* 

Onocro-T, P. gula faccaca- Syft* mat* 25, 

ttlQS. Onoctotalus. OUar. muf* t* 13, /. 1, Dod. mem, jj ft 

p> 86, 

Ono- 


AVES ANSERES, Fekcanus. 133 n Aquilui, Carbo, 


'4*>& con- Onocrotalus f. Pel ec anus. A/dr t &rn. /, 19, c* a« IV? II. 

*w # 246. t> 63. Raj. av. ill, MarfiL danub. 6* t, 

gr. Edws av* 92, *. 92, Bout* jav* 68. 
j2- Onocrotalus £ Pelecanus tufcus, Sloan, jam.%. p* 32.!:, 

Raj. av, 191. 
Onocrotalus omericarms, Edw. av. 93, t. 93* 
Habitat tn Africa, Alia, /3 i» America, t^yt/^^^f 
Remiges nigra* t^d*&rf&/^&fn*jtffe*n*^ 

An americanus $ f#fi 

ficitnter dtfjkinatts} ^y?^syiMfa^i& tttl 

Sac to gulari aquam fitte&hfis fmlh adjert/^uf~£jf cc 

ierrawei fitim cxpltant intaUis fullis^&^&r&tns&tf/fjj^f**!* 

2 t P. cauda forficata, corpore nigra, capite abdomfneque z^rt^K 

a\blS, Amotn. at ad. 4, ^». . , 

Pelecanus Aqutlus. Cri. jf*\ 292. 

Alcyon major pulla, Cauda longiore bifurca. 

jam, 483, 
Cari pira. ha'it. amer. fjf. 
Man of var. Sloan, jam. 1. />, 30. 
Avis Rabo focardo. Pef, gaz- t. 4$\ f. r. ? 
Frigate b:rd. Jf/6. d^, 3. p T 75; £. 8o + ^14/^, 
Habitat in Infu!a Adfccnfionis alihque felagiar^vitam 

agens Diofficdese exults 7 cut jimilis. ^dfr^/Vtt&jts 

3. P. cauda Equally corpore nigro, roftro edentulo. 
Pelecanus corpore atro , fubtus albicaiite, redricibos qua- 

tuordecim. F». fvet* 116. 
Carbo aqnatiais, Gcfn. av. 137. 
Gervus aquaticus. Aldr. wn* /. 19. r # 5-5, J^fl- am. 

t. 47* Will, orn, 248. t, 63. Raj. av. 121. Marfc 

danub. 16* /. 36, Alir. av. %. j>, 74. t. 8l # Sroz ix>n t 
Habitat in Etiropa ; nidificat in altis arborihus^Cafj^rt^ 
hnvivr & lax tor quam in reliqftis 'aquaticis* j &r 
Cauda iongivr & laxs&r quam in rsliq^is ,aquatici]L 

* * Mandibulis f^rra%is 9t ^^/yn^f^ft^^^^/zJ 

BafFarms # 4. P. cauda cuneiform! , roflro ferrato, remigibus prirno* 

ribus nigrls, 
Anfcr Baffanus. With orn, 247, £, 63. Raj. av. jiz* 

Alb. av. r, p. 82, t, 86. 
Anferi balTano congener cinerco albus. Shan, jam . praf* 

. 31, t. 6. f t I., Raj. av. 191, /^ ^> yf ^ 

H&hitat in Scotia, America. ,<» t/^^'.f^ W^/a^>^Mfm 


1? Magni ^B ■ 134 AVES ANSERES. Felecanus. 

Magnitude Avferis. Jd wares , fupra otuUti ptne fxnum 

oris , line a lateralis fuh £&/*?, nuda* 
Mandibulije fcakra , nvn ferrata* 

Plfcator* f, P. cauda cuneiform! , roftro ferrato , remfgibus omni- 
bl^ rHgrls, CA/». Lagerjlr. 8, 0j£. */*r, Sj*. 

Ansethetus major mdfrius fubtus albidus, roftro ferra- 
__ to dentate. Brown, jam. 481, 

v # /Anfcri baffano affinis. C&te$b< car. i- />. 87* A 87* 
v m ( jr&vff sioarr. jam. 2. p. 322. t t 271. f. 2, A«/. flf, 191. 

Habitat in India tttraqnt^ Europa. 
Alter fexm alb us rcmigitws nigns^ alter nigtr abdomine 

taneftente* Qsbexk. 
J\„. t >.. fapeffar verfus btifw margine quaft dente u- 

iriwjus ftiKttiaVa. Naret daufa* Kemiges in aibo pri- 
mores nigral $ecHttdart& alba?) fed &piabm exirorfum 

>. PHAETHON, Roftrum cultratum , re&um, acu- 
minatum. Fauce pone roftrum 

hiMte. . 1 

Nares oblongae, poftice membra- 

■ ■ * na femttechas. 

*Digiti poftiLi a^ croriuEQ vex.fi., 

adherens, i. PH, reftricibus duabus longilllmis , roftro ferrato ^ digi* 

to pofttco Jttloato. 

Av"* tropicorum. C&tesb. car, 3, p. 14, £, 14. Raj* #v m fi 123 


* * ; t* 1 Kaim, Het\ 2, j>, 149, 

145, * — orn h 2fO t *. 

/ I 4 tS/tftf?" Jtf*»* I, p. 22 

frj£ t #/*r, 291. m * 

Avis Rabos forcados. Jldr, orn, L 20. f» ^44. 

HaU{at im Helago inter troptcos* Ofhesk. \ 

MagLiitudn Anatis , rf/i^ Juprn line if nigric&ntihus an- 

dulata tvta; jtefftm imnwcmlata Fatcia nigra per 'j~ 

enhs. Rolhum fa^gvineum , tomprefjum, rcliius ^u&m 

P. Pijcainis, retror/nm jtrratvm* Pedes paihdt^ ex m 

trorjnm nigri , digits qujri*> etiam mrmbrana affix 9* 

Rerrrges vmnes fubtus alb&x primores jnpra latere ex* 

tetiore nigra \ fecufidaria jupra iinea imgiiudtnait ni* 

gra. Reitrices alk# in cauda cumiformi , verf*s aphem 

tinwla fu&fagittata fttfca ; omaes f&pra racbi ntvta t 

i, PR |: . , • 


AVES ANSERES, Phacthon. f If demer- 2. PR alis impennibus^ roftro mandibuiis cdcatulis, digi- 
tus, to portico dlttinito. 

Penguin, Edw, av, 49. t. 49. 

Habit mt ad Tropic&m capricornl, 

Remigibus dejitimtur \ adeoquc vol at us fleftia avis, 

63* COLYMBUS. Rojlrtim edentulum, fubuktum, 

re&um s acuminatum. 
Pedes pone ^equilibrium. 

arSIcus- i. C* pedibus palmatls indivlfis^ gutture uigro-purpurafcen- 

te. £&, jvec* i2i, h* g°ti* 341 - 
Colymbus ardicus Lumme, Warm, muf. 304. f, 365. 

JViiL torn* 23-9, t, 62. -S^f, £^. 1 2 jr. 0*%, «»*i/i 1* 

f. 11. r. t. /; 2. 

Mergus maximus ferroenfis f. arfticus. Cluf. exot t 102, 
Colymbus collo rubra, Edw. av. 97. /. 97, y M^* 

7- 140, 
Habitat in Europa y America %areali; lacujiris, 
Jblas [ub gula ptirpurafczm y femina %>ero nigra j monoga- 

ma j flirtf 2, *"« ii Storey nequit incedere'y feris exofa^ 

clam.it and$ tempeftata pftffagit ; migrat in prsximam 

Germanism^ 

Cmfr. Colymbus maximus eaudatus. Alb. av, i.p. 78, 
I. femina* d ^7«'i. 

crirtatus, 2 - C, pedibus lobato-fiffis, cnpiterufo, callari nigro, re- 

migibus fectmdariis albis. Fn. fvec. 122. 
Colymbus major criftatus f, cornucus. (?*/*« av, 139, 
Aldr. ornith* L 19, c. 5% Will, om. 2$J> jP. 6r, JR*/, 
* nv„ 124. Marfit danub* Bo* f. 38. 

Habitat in Europa, 

3. C, pedibus lobatis, capite nigro, auribus crillato-ferru- 

gineis. Fn. Svec, 123, tt<rrwL 
Colymbus f, Podiceps minor. Aldr. om. i 19, c. 5-2, 
Will* urn. af8. t* 6l w Shan, jam. 2. p, 322, *« 271, 
j£ 1, Raj. av* 125% jftfir/. d&nub* 82, r, 39, ^/£. 
&v m 2, #, 70, *, 76, £i-«/. *js/. 145, f, 1 4 j» £5* 96, 
/. 96, 
mi auntus. I 4 Habi- 1 1 ■? «p^— J, I Colymbi n^ueunt mcerfert, m tifijjim*juf9r ttfMM cm-runt, & tgrcgk nrintintm* 
1^6 AVES AMPERES. Cotymbus. 

Habitat in jummis Europae & America h€ubuu 
NiJum natantc*:: cot 

Podi- 4, C. pedibos lobatis , corpore fufco ? roftro fafcia fesqui 
ceps, altera.. 

Podiccps minor, roftro vario, Catesb. car. J, p. 91* 
t* or. 

jr. m 

Hab?tat in America feptenithnalu 

69. LARUS* Rofirtmi cdentulum, rc&axo, cultratum, 

apice declive : Mandibula inferior 
infra apice m gibba, 
Nares lineares, antice htiores* 

tiida£ly- i. L albicans dorfo canefeente, re£lricibus excepto ex- 
lus, (imo rrigris , pedibtis tnda&ylis. 

Larus hybernus, Alb. av. x f* $0. t. 87. 

.Linis ciafifeus* Bill. av. . . Raj. av. 12,8* n* 4,; 

Habitat in Europa fcptentrknalL 

canus, £, L, albns, dorfo cana Fn. fvec. 125*. 

Lams albas. Alk. av. 1. f* % 77, t* 84. 

Habiifit in Europa, Jtf.JCtrrti a, fz& 
jfgitati Lari evomunt a#l exphdnnt cibum. 

marinus, 3, L. albus, dorfo nigra, it. Gam* 214, It. IFgot. 1$$, 

Larus mgrefcens m&rimis. Clnf. exot. 104. Jib, av. 3, 

p . S9- *> 94- 
FJabitdt in Europa, 

fufcu^ 4. L, albus , dorfo fufco. Fn* fvec< 126. 

Hah'ttat in Europe \^jfi&4*j*J £&**& t%h¥^$r*t^> 

Atticiila. 5, L. albus, capite aforumque apicibus nigris t roftro ru- 

bio. 
Larus major, Cattsb. car, 1. ^, 89. /. 89, 
Habitat in America, J 

paraSti- 6, L, refiricibtis duabus intermediis longiffirnls, 

cits. Sterna reftricibus maximis nigris, Fn* fvtc* lip. 1*. 

- ii'gat* 182* A3* Stockh. 17^3, p. 291. 

JLi*6be?v . 

Avis — ^l'^l 'I "^F^^^K^i^L ■■!■ Pu-It ynm rf&jww p!%fHni$ae in hti gr*fii\fn%f; unde jftciri rmUiiptkatio w AVES ANSERES. Larus. / 
*37 Avis nonregica KyirfFa. Qel. muf, t* f* 11* n 4 20. 

Truen f* Fun Burth. ail. 1. p. 91. 

Coprotheres, &*/. at\ 127, #, 2. Marttnf, fpitz* 63, 

Avis arflicii. E<Iw. av. 148. t, 14B, C5* #• 149*/ 2. 
Habitat intra tropkum Cancri 5 Europae , Americas, 

A 1 1 X . mJt** a rrfa J/* * 

Pifcatufte inefius agitat congeneres , vomituque ejt&um 
clbnm arripit* 70. STERNA, i^^rtf/^edentulam.iubulaturti, redtum, 

acatum apice coinpreffiufculo, 
Nares lineares. 

ftollda, i t S, cauda cuneiform! r corporc nigro, fronts albicante. 

Am&n, at ad* 3, ^* 
Hirundo marina major, capitc albo, Shan jam. 1. p. 

31 . r, 6,/. 2. Catesb, caret. I* />• SS, /. 88. 
Anaethetus minor fufcus, vertice cinereOj rpftio^glabro. 

Brown, jam. 481- 4^&%sf$i 

Habitat in America; Ptlago* t. 

Pelagic*? avcs vix homines advent&ntes mttuunt. 

Hirundo, 1. S, cauda forficata : reftricibus duabus eltimis albo ni- 

groque dimidiatis, F&* fuse. 127. 
Sterna, Gefn. av> 53. Aldr* am, L 19, c 7. Jo^/?- 

*??>. 130. £. 46. 
Hirundo marina. Will, trn, 263, t. 63, Ay. ^^, 131, 

Alb. av* 2. ^. 79* ** 9®* 
Habitat in Europa. J^at-n^ 
Mas & Ftmina ijidijfol&biles focii mmigami. nigra, 3. S, cauda fiibforficat&. ? corpore cano, capite roftroque 
nigro, pedibus rubris. Fn t jv€c. izH. 
Hirundo marina minor. Alb, av. 2, p. §2. #. 89* 
Sterna fufca. Raj, av. 131. 
Larus cinereus minor, Aldr. om* * . 
Habitat in Europa, mvk m fvtietatt. 1 s 71. RYN- 
j 3 S AVES ANSERE5. Rynchops, 71, RYNCHOPS, Rojirum return: mandibula 7u- 

periore muito breviore* nigra. fulva. 1. R. nigra , fubtus alba, rofiro bafi rubro. 
Ryngchopfalia dorfo nigro, ventre albo. Barr* av. 20, 
Larus major, roftro inaequali. Catesb. €ar. |. />. 90* 

Plotus roftro conico insequali. KUiw. av, 142, 
Habitat in America. 2. R* fulva> roftro nigro, f 

Ryng chop folia fulva, roftro nigro. Barr. av. 

Habitat in America. 

Genus frvximz xfftmtatt Laris jm&um. 2©. 


IV. GRAL- H AVES GRALLjE. Fhoenicoptcrus. *39 IV. G R A L L JE. JJfATsts. 

■ 

Roflrum fnbeylutdricum , okujiufcnlum* 
L i ng it a i n t eg ra , f # r* #/# , 
Femora fufira genua de tin data. 

72, PHOENICOPTERUS, Roflrum ■ denudatum , in- 
77^ « S *S fradto- incurvatum. 

<^J? J '<^T^1 ^des palmati, tetra- 

/72^c; ^^ftf^My9rf^r & « dad y 1 u 

ruber, i. P. ruber , remigibdi primoribus ntgris. 

PhcEEiicopteras. Bell, av, L 8. c . S- <?</k* av. , - j^A/r, 

erw, 2. L 20. f, 4* iVtlt* urn. q6o. £. 6(X Raj. ait. 
li J. Tetr. i£t#. 3Qo t IVorm, muf* 200. Greiu- muj\ 
67, tf, f. Sloan, jam* 2. ^. 321. y?i?£ oirg/, 3^0 />, 
j"ij. Seb^ni*j\ 1, ^, 123 £ f 67, /. I, Catesb* cur. I t 

#■ 73' *■ 73-_74- * 4#. "* J . 2* />* 71. *. 77. 
abifat in Africa, America, r#rius in Europa, 
Dai mi hi pexna rmhem nomtn , /t^i iinqua gulojis \ A- 
picio , Caltguite^ P^ttellia , iiehogahaU expettta feis^ 
tejiantibus Flints f Marts alt , Svctonio 7 Lamjtrillio* Hm 73. PLAT ALE A, Rofirum plamufcuium; apice dila- 

rato , orbicularo, plaao, 
*Pedes tetradaftyii, femipalmati. 

Leuco- i t P. corpore albo. 
rodia. Anas roiUo piano, apice dilatato rotundatoque, Fn^fz^ec. 

Platea C Pelecanus, Gj/», rfft. 666, Jd&ft* av. # . #♦ 
46, /f^//. org. lil/t, fl, Raj, a%h 102, ffiarm. muf t 
I, / 2* £. II, / 10, 
Leucorodlas, //Wr, 0r*f, /, 20, f, 13, 
Plarina C Cochlearia, Oiear. muf< 23, *. 13. f m 4, 
Albardiola, ^i£, rfi/, 2. p. £1. t, 66. n 

Habitat in Earopa, nidificat w Arhuribus, *fftiCdiT~^ 
R oftrum £g* Pedes mgri*$ti iVcJireitiff-ii^i e/^/a^^c^m^ 

2. P. 


Ho AVES GRALLjE. PUtriou 

Ajaja* i. P. corpore fatigimieo, 

PSatea in cantata. Shan, jam, i* p. 316* 

Platea brafilienfis Ajaja di£ta. Marcgr, braf. 2$4, ^*/ t 

jS, Tlauhquechul C P la tea mexicana. /frr*. raex, 49, 
/£<*/. *i/, 102. 
Ihbkat iu America auftrali* 

pygmea. 3. P. corpore fupra fufco* fubtut albo. Mnf Ad. Ft* 

2u p. . , 
Habitat Surinam!. 

Mttgnitftdv Pajferis. 

74. MYCTERIA, Rojfrum maxilla fuperiore trique- 

tra re£tiHima fubadfeendens , 
acutum, Maxilla inferiore trU 
eona acuminata adiceadeus. 
Mares liaeargs. 


if *** ST m§ sm «vil I ]\>T /tvrtt r. 

**^!rAs/?rrts*lZ r/t*?>v# fy}w** T '/ft MCKfSi' W33& *&&& 
yffi/ir*^ [latum, ob- 
:um, tereti- us. Locula 
tor. 2. Tantalus, KUin* &v. 1 2% 

Pelicamis americanus. Caicsb, car. i,„ p m 81, t w $\, 
Tacab, Mife perfis> Chardm* itin. 3, p t 40, Hahh 

i4o AVES GRALLjE. Platriet. 

Ajajx 2. P. corpore fangurineo* 

Platea incarnata. Sloan, jam* 2 t />. 316, 
Platea bra fi lien (is Ajaja di£ta. Marcgr, &raf t £(54, Raj. 
av. 102. 
/3* Tlauhquechul C Platea mcxican** Hern* mex w 49, 
i?^;. av m 102. 
Habitat iu America auftrali, 

pygmca* 3. P. corpore fupra fafco, fubtu* albo, iU*/ Ad m fr # 

Habitat Surinam!. 
Magnitudo piijjlerif* 

m 

74, MYCTERIA. Rojfrum maxilla fuperiore trique- 

tra re&iilima lubadicendcns, 
acutum. Maxilla inferiore tii- 
gona acuminata adlcendeus. 

Nares I i oca res. 

Lingua nulla* Marcgr, 

*Pedes tetrada&yli. 

tmerica- i, Mycteria. 

Da. Jabim-guaeiL Maugr, hrjf* 201, Pif. braf* 87, Raj, 

av. 96. IVUU orx. 202. t* 47. f, 2.4. 
Habitat in America c±ilidiqte> 
Magnituio Cicbm l d^^ma\ rtmigibm rtStrUihusque m* 

gro-purpurafcentibus w M >'f s / &S7^j£tt*^ t /j& 
Confl Grew, muf, $ m 5, f m i.^syxw&t &^Wc??&6£< 

75\ TANTALUS* Rojlrum longum, fubulatum, ol> 

tufum, lubarcuattim , tereti* 
ufcuium* 

Saccns juguiaris nudus. 

Nares ovatae. 

Tedes tetrad a&yli. 

Locuh r. Tantalus, Klei&„ &v„ 12-7. 
tor. Pelicanus americamis. Catei^ car. i + p t 81, t. Si. 

Tacab, Mife perils, Ghtrdh. iti#. 3, p, 40* 

Hahi- ■1 AVES GRXLLJE. Tantalus, 141 
Habitat in America,, Afia. 
Tibia hngtf* Femotzjefrjiimda^ Pedes ietradadiyli: dh 
gitis 3 axttrwribus tantum baft falmaiis, j6, ARDEA. " Rojirum re&um , acutum, longum, 

iubcoinpreiTura , fulco e naiibus, 
verius apicem exaratum, 
^Pedes tetfadadyti. pavoni- 
11a. * Criftatae: roftro "uix cafite lo%ghre m 

1. A. crifta ft tola ere&a, temporibiis palearlbusque binis 
nudis, 
Grus balearica, Aldr* orn. L 20, c. 6. 11111. oru* 20T. 
t„ 48* i?^, ^. 95-. Dud art, mem, 3, />. 199, 

Grus criftata africana, Edw. av. 192, t. 192* 

Pavo marinas, Cfaf exot, ioy. 

Grus capenJis fufca , capite aureo galcato. Pet. gaz* 

Habitat in Africa. 

Caput nigrum, Crifta fiavefcens. Also jj/#^ Cauda nigra aqualh* Virgo* %. A, fuperciliis albis* retrorluir) longe criftatis. 

Virgo namidicsu -Edsv. rf*fr, 134* t* 134, DodarU mem* 

Grus numidica, jtf/S, ai/, 3* />♦ 73, £, 83* 

Habitat in Orients. 

Corpus magnitudine Cic%ni<e c<eruho~ ciwertttm ; capite 
cello remigihusque primariis nigris, Pennx fale&res 
nigra penduix. Oculi n.*£r/ puff ilia cintrea. Pone o- 
r^/ei ntrinqne crijia pmnacea recurvata hnga alba, 

* * Grues : capite calvv* 

canaden- 3. A. fincipke nudq papiilofo, corpore cinereo , alis «- 
fis, tus teltaceis. 

Grus fufca canadenfis. Edvj, av. 133, t, 133, 

Habitat in America feptentrionalL 

Grus. 4, A. vertice nudo papillofo, fronte rcmigibus occipiteque 

nigris, corpore cinereo, 
Ardca teriise papillcrfb, Fn.fvtc. ijr. 

Grus. 


H^H America 
ft Grus. Bel!, av. 41. 6. Gefn. *t*. 09* dldr. cm* I 

JJtf/, W, 9f. Marf* danub* 5* p* &, t* 1. /^- av. 

Habitat in Europx , AFricae campis fubhumidis* 
Tr*ns ponlum fugat t^ terra inimitiit apricis, V*rg* 

* 5\ A- vertice temporibusque nudis pap'llnfis, fronts nu- 
cha remigibusque primaries nigris* corpore a!bo. 
Grus americatia alL Cattsfr* carol. 1, p. 75*. /. 7f- 

£^11;. *rt ( . I 2, £, J52, 
Habitat in America >7' ten trionali. 
Caput [ttktns ad max i (lam injeriorem rubrum eft* 

Antigo- 6, A. caplte undo collarique papillofo-j corpore cinereo, 
ne , renrigibus nigris. 

Grus major indict, Edw. av. 4^ t. 4j\ 

Habitat in Alia. 

f <3#* 0^/01 macula* parva aiba 7 y vertex albut* 

* * * Cic(tfti&. 

Ciconia, 7* A, alba, remtgibns ni^ris , cute fangulnea. 

Ardea alba, remigibas rubric Fn, fvec. ij6» 
Ciconia. Bell* av* 4T a * Gefn. av* 162. Aldr, orn* 

L 10, c* U ytmjl* av t 147 *; JO, MarflL ddm*b. 5, 

/>, 26 /, I J. 
Ciconia alba. Will, orn. 2 to. Raj. av m 97. jtf/£, dtf, 

a. I*. 5-9, *, 64, ( f , 

Habitat tn Europa , Alia, Africa. m)l&rrfz,. 
Cutis car par is [ub pcKnts fangninea* J^idaS ad pagos in 

altis , rejmaxts Pajferibm ; A#& hunos jerptntum exitso 

tatfttts , «/ occidere nefas \ nviift jlridei \ m:grat trans 

pontnm tn JLgyptum 7 JLthtopiam' 7 afttnat inter 6ve- 

ciam y It alt am, nigra. 8. A. nigra, peftore abdomineque albo. Fn.fvee. 13?. 
Ciconia nigra. Gejn. av. 97. Aldr* orn t i. 20, c m 1, 

iVHL orn. m. Aib^ av. 3^. 77. r< 82, 
Habttat in Europa k&rea/t, ffin-njwa^ . 
Migrat aftate fupra Sveci^m. 
* * * * Ardea* Nyfti- 9. A. crifta occipitis tripenni dependente % dorfo nigro 
corax* abdomine flavefcente. % Nyfti- AVES GRALIJE. Ardea, I43 cincrea. Ny&icorax, Gefn* av. 62S. Aldr* cm* /■ 19, <r* 3-7. 

/>. 272. 
Ardea cinerea minor. WilU ®m. 204, /. 49. Raj. av m 

99. n* 3. Marf. danuh. 5, t, 3, Alb* *v* 2. j>, 62* 

*, 67, //A?/r. or^, /, 20. *\ iq. 
Habitat in Euro pa 'irali. 
Frons tf/ij c m * um w Dorfum nigrum , tfirfa- 

*yc>f »w, Penn<€ criUse 3, ttretiuftui^ 7 alba , 00/ 

medium d&rfi dept :nies w 

Id. A. oceipite criita pendula, dorfo cserulcfccnte, fubtus 
albida, pechMt: maculi> obt< ngis nigris. 
Arde^ criita dep.eodente, F&. Jvet* 133, 
Ardea cinerea major- ^/«V, flr#* /. 20. ^. 9. GV/ar. av m 

212, /*« ^c- l^l, t> JO. //V/A orw. 103, r. 49, 

^ 98, ill;r/^ danuh* f f /?, S, /, 2, ^/£ # #?'. 

l, />. 64, /. 67, y 3 j, , , /, 78. 

Habitat in J^uropa ; nidifitant in arboribus flures Ji- 

Mai JCajer . 

Herodias.ir, A. occipite criftato^ dorfo cmereo , femoribas ruffis, 

peitore macuHs oblongis nigris. 
Ardea fufca canadeniis. Edw. sv* 135-, r« 135, 
Ardea crjftata maxima americana, Gatesb* carvl* 3, p. 

10, *. 10 ? 
Habitat in America. 
7 emponi rf/&3. Capitis fenn^e hnghrts xigr t t * unit 

pojiite crijhi evadtt. Cdllum [ubtm albdo-tejiaceumy 

fufco mactiiatum, Brach;a anitce r*fefietf$ia, Corpus 

jupra Jul cum, 

Tiolacea, 12. A. cnlhtiava, corpore nigro-cWuIefcetUe , fafc : a tern* 

porali alba, 
Ardea flellaris crlfhta arnericana. Catcsb. car. 1. p, 79, 

t. 79. 
Habitat in America feptentrhnati* 

■ 

easralca, 13, A. occipice criftato, corpore cxruleo, 

Ardea major grilea Criftata, c-apite nJgro, vertke & cJ- 

liis aibicanribus. Brown, jam, 47b. 
Ardea caerulea, Catesb* ear. 1. p 76, f, j6 i Alb. av, 

3. p< 74 t, 79, Sloan, j&m* 2. p. J 14. /, 264, f m f w 

Raj, &v. 1S9. 
Habitat in America [tpttnirianrntk 

16,. A. \ 


144 AVES GRALL-ffi. Ardea, 

ftriata* 14* A. occipite fubcriftato, dorfo cano ftriato, collo fub-. 

tm ferrugiuco > remigibus fecundariis apice albis* Ro- 

Habitat Surinam 1* 

Vertex mger nucha fuhcrifidta, RemigeS fitfca , fid fi- 
cundaritt tantum margins aptiis athtt* 

virefcerts. ij\ A, occipite fubcrifhto , dorfo vindi, pe&crc rufe* 

fcente* 
1 Ardea ftdlaris minor. Shan, jam, 3, p. 515. r, 263, 

Rnj. av. 189. w, 2. Catesb* car* i. />, So, r. So. 
Habitat in America. 

ftellaris* 16, A, capite Isevmfculo, Cupra teftacea maculis transver- 

(is, fubtus pallidior maculis oblongis fufcrs, 

Ardea vertiee nigro, pectore rallido maculis iongitudi- 
nalibus mgricantlbus. Ftf.fvec. 134, 

Ardea ftdlaris minor. Gefn av. 21 j\ yfWr. <?m. /. 20, 
c\ 16, #7//. *r>/, 207. £. 5*0, yx iJ<z/. av. 100. ar, 
II, iTfjr/ danub r s* p, 16. £. 6, AW. av. 1 /?. 6j" # 
t. 6S. ry- l 

Habitat tn Europa. T\$vrwr*t 

Venatm falcon\bm magnatibus placet ; Mugitus fltnurii 
imparts ; ttrtcf&Ba Jpiralittr tfthtra fcandit* alba. 17. A. capite lacvi, cor pore albo, roftro rubra. 
Avdea tota alba, capite laevL Fn+ fvec t 132,. 
Ardea alba major, Wilh $m* 2Qj\ *■ 43» Atf. ^* 9£. 

Habitat in Europa, tojt*tet&k ***** ? a^Arm^uf. 


Ibis, scqnino- 
ftialis* i8> A t capite lasvi, corpore albo, roftro flayefcente apice 
pedibusque nigrls. 
Ardea ibis tota alba, pedibus atris 7 unguibus arcuatis 
marJmis. Hajfelqv, iiin. 248* 
/3 Ibis nigra. Raj, av, 98. 

Habitat in iEgypto; rcgi&nis pztrifeator. 
Beilomi Ibis rcjiro arcuato^ nigra eft ; at Plinius X: 30, 
Ibis circa pelufcum tantum nigra efl 7 ceteris amni* 
bus locts Candida* 

19, A, capite I^vi, corpore albo, remigibus duabus pri- 
mis margine exteriore fufci^. Ralander. 
Habitat in America, 


■' Sifflih AVES GRALLjE, A^dea. i4f 

Simillima Ibidi Ufa ftru$Mta\ at vero Remiges primo- 

res omftes aj'ice fujcejcenies , t^ ^ i etiaffl margins 
exterior? loxgrti;di;>*iii fufetf^ t&ttr&m eadem y ut fa- 
ale pro varietal* a±_ atuf+ 

77, SCOLOPAX* Roflrmn teretiufculum » obtufum, 

cap ire longius* 
*Pedes retradacftyli : portico pluri- 
bus arriculis infiftence, 

rubra, i, 5. roftro arcuate, | cm* rubris, corpore fangufneo, 

alarum Jpidbus nlgris. 

Porphyrio amboineuiis C Ardea rubra corallina. Sek* 
mttf. 1. p t 98 . r. 6i. f. 3. 

Nun; cuius ruber* Cattsh. car, 1. p. §4. fc 84* 

Numcnius indicus. Cluf 9 exvt. 366. 

Guata» Marcgr, braf, 203, Will, urn* 239. R a j, a v\ 

1 .4, n, 6. 
Habitat in America. 

alba. a. S, ro ft ro arcnato } pedibus rubris, corpore albo ala- 
rum apjctbus viridibUs. 
Nnmenius a! bus. Cat est?, car. i, p, gj # j p g 2 , * 

Habitat in America. 

fufca. 3. S. roftro arcuato, pedibus rubris, corpore fufco, cau- 

da ball alba. 
Numenius fufcus. Catesh^ car* 1, p. S2. t 82 
liiiuitjt til America, 

Antecedents I- 2. 3 + {iruHura nimis affmts y fed cokrc 
corporis diverfa m 

Totarms.4. S, toftro retlo bad rubra, pedfbas coccnids, renjigJbus 

fecandarns albis. Fn* p&tc, 149. 

Tetanus. Gejh av. fiS, ^Wr. orn* I zo. c. 24, ^7/, 
orn„ 12Q. t, f$. f m 4. Raj. «v. 107. //,£. aVt * p \ 

82. *. 87- 
Habitat in Eurapa, 

4rquata, j\ S. roftrp arcuato, pedibus csralefcentlbus , alis nigria 

maculis uivds., in, fate* 139* 
Huine- 14*5 AVES GRALLjE, Scolopax, Numenius f. Arquata. Gefm* m>* 222. Aldr, orn t I, 
20. c* 21* Will orn t 216. A J4. /! 1. 2. J?^/- av+ 
10;. yf///, «r, 1. f. ff. t. 79, JMW^ danub* 4 , . 

Habitat in Europa. &# £r&£u3ej* Phaaopus. 6* S. roftro arcuato, pedfbus cserukfctntibus, maculis dor- 

falibus fufcis rhomboidalibus. Fn. foec. 140. 

Phacopus altera f Arquata minor. Gefa *v t joo, Aldr % 
orn. L 10, r. i[* 

Arquata minor jioltras. Raj. av Y 103, #, 2, Will. er# m 

Habitat in Europa* #J fa^^e^f 

Surf $im reila cz>olam clamand* icmpeftates pr^nuncianK 

Ruftico* 7. S. roftro refto kevi, pedibus cinereis, fexnoribus tefiis^ 
la. fafcia frauds nigra* 

Numenius roftri apice Isevi^ capite linea utrinque nigra, 

reftricibus iiigris apice albis. Fn.jvtc. 141. 
Scolopax f. Perdix ruftica. Gefn. av* 502, 
Scolopax, Aldr. om. /, Z(X e„ yi- Will* °rrt. 213. Raj* 

av t 104, *?, 1/ Alb. av 1 p. 67. *, 70, 
Habitat in Europa. g$efnu&efi 
Noflu volitat nditque iterato eadem via aerea. 

Fedoa. 8, S, roftro rcflo longo, pedibus fufcis, rernigibus ftcun- 

dariis rufis nigra punctatis, 
Fedoa americana. Edw. aw, r.3.7, t* 137, 
Habitat in America ftpttntrhnalL 
Corpus griftum. Remsges primorcs fufctf. Linea fu- 

peiciliorum alia. 

Glottis, 9, S* roftro refto bafi inferior! rubro, pedibus virefcen- 

tibus. 

Numenius pedibus virefcentibus , uropygio albo , re- 
rnigibus lineis albis fufcis que undulatis, Faun, fvic, 
142, 

Pluvial is irajor. Aldr. orn. L 20. c, 66. Will. arn\ ziq. 
t* S)> Raj, av* 106. Glottis. Gefn. av, j"20. Habitat in Europa. J&ji*Bt'-** -P********* 10. S- Species Scolopaeiini, Trjngaruin &e. difficillims. Mfimgvtmtm^ cetatt fexuq 1 
tttt&ifai cotort j- £a ; qna pttlihis fnnt minis a rdtiuis prvke i . mm pzdi.; non m 


AVES GRALL^E. Scolopa*. L : mofa. io. S. roftro refto l*vf, pedibus fnfns, remigibus iiiacu- 

la alba; quatuor primis immacuUtls. 

Numenias urupygio albo, retitncibus nigris bafi albis, 
remigibus trans verfa alba macula : exceptis quatuor 
primis. Fn* fvet. 144* 

Habitat in Eur op a. 

Galling* 11 . S. roftro refto apice tuberculato, pedibus fhfcis, lineis 
go, , frontis fiifds q *nk, 

Numenius capita lineis 4. fufcis lonjjttuditialibus n ra- 
ihi apice tubeiculofo j femoribus iemlnudis. Faun. 
jvec. 143. 

GalHdago minor. Gefn. av. ^03* Alit* orn, L 20, r, 
5-3. IVilL orx„ 214, llaj* av> toy, »* 2* Alb, aw. 1. 
p. 6S . t. 71. g 

Habit, it m Europa, f&c+r&vh* J* &t **$ r* *pp * 

H*c Capelb cceleftis tujxs mas tarn alte ceUrrimtque 
vhJitat^ ut axdirij m& ver& oculis atttngt pojfit. 


lapponi- 
ex jEftoce- 
phala, Hsriia- 
ftica- 1 2, S. roftro lubrecurvatO) pedibusque nigris 3 pe£tore fer- 
rugineo, 

^ecurviroftra peftore croceti. Fn.'futc* 138. 

Habitat in Lappouia. Rttdbetk* 

13, S. roftro refto, pedibus virefcentibus ^ capite colloque 
rufefcehtibns , remigibus tribus nigris baii albis* 

Barge f. JEEOcephaluV IVilh *rm* fciy, Raj w av t iof< 

n* 4* Aib. av, z. p* 64. t t 70, 
Habitat in Eurapa auftrali m 

14, S. roftro refto fiavefceate, pedibus fufcis, Corporc fub- 
tus fulvo fufco-undato. 

Fedoa americana, pcdore nifo* £^ t *^ r 138. /, 138, 
Habitat in America fepttntrionaii. 
Corpus grifeum fubtns rubra- fftlvefcenji 
Reprices grimares nigra 4ptt aib^ 4 K w i, ?& TRiN. [■ ■ -B^^H^ Scolcpaces digitu qvatner injrfrnnt i per paludts ii admit, Tfirigse j[«f cdmpos iitiQ* 
■ rit que currwft msi digits poJHet injijhntt; , uti riti CiL KfeyHfw mnavh. i 4 8 AVES GRALLB, Tringa. Van el- 
lus. 78. TRINGA* Rofimm rcretiufculum , longitudine 

capitis. 
*Pedes tetrad a&yli : portico uniartU 
Cttlatp a terra elevato, 

Pugnax. J. T. pedibus rubris, reftricibus trlbos lateralibus imma- 

culatis, facie papitlis grariuiatis camels. Fn,fvcc. 14s. 

Avis pugiiax. Ater. era, L 10, c, 19,/, 1-8. Jtnft, *v. 
15*2. /. fl, f2. With orn. 224, ft f6. J?<sr/; #&. 107. 
Marf. danuh, J2, £, 24, Alb* #v 4 i. p. bu t* 72, 73, 

Hal it at in Enrcpa minus horeali+fv: Jb+u~j J h**<**^. 

Marcs dijfimihs 1 p&g#aeij}hm m fprfjWt rfrr*» "y^^ 

2, T. pedibus rubris 7 crilla dependente , peftore nigra. 
Fn. fvec. 148. 

Capella C VaneUus, Bell, #v t 49. a, Gefn„ av t 764. 
Aldr* ortK L io< c* 6^ Will* <*rn* 223. t % fj t Jo%j}+ 
atK 164. t* 53, 27. Raj. av. no. Alb. av< l r p, 70, 

Hdntm m Europa, Africa, l^ipa 

Migrat forte in JEgypium t Ova Belgii in deUciis* 

Gambet- j. T. roftro pedibusqne rubris , corpora lutco ciiiereoqu& 
ta. variegato, fiibtus albo, Fn.fvec. 153, 

Camberta, Aldr* $rn* L 20. e. 26. Raj. av* 107, 
Ftabitat in Europa, 

Interpret 4. T\ pedibus rubris 7 corpore nigro albo ferreglneoque 

vario, peftore abdommeque albo. It. gotti 217. Fn* 

jvec. 15*4, 
MoriueUus canadenfis. Edw r av, 141. t. 141. 
Habitat in Europa & America feptentrionati. tobata. 5\ T. roftro fubnlato apice inflexo , pedibus virefcentibus 
lobatis, abdomioe albido, 
Tringa fufca, pedibus fulieae, Edw- av, 143, t. 143, fcf 

46. t t 46. 
Habitat in America feptentrignali ^ Lappoaia. 

Roftrum Un&ijftmum eji ; procelfefa ttmptftate natat 
gr eg aria. 

Fulicam, 6, T. roftro redo, pedibus lobatis fubfufcis, abdomine 

ferrugineo, 

T* ■ AVES GRALL/E. TrinEja. 149 Tringa fufca canadensis, membraois ad digitorum articu- 

los. Edw. av. 142, t. 142, 
Habitat in America, 

alpina. 7. T\ teftaceo- fufca, pedore nigricante, re&rlcibus cine* 

rco-albidis 3 pedibus ffcfcefcentibas. 
Habitat im L&pponia, AdUrhcim* 
Magnitude Sturm \ Abdomen album. 

Ocro- 8 t Tringa roftri apice pun&ato, pedibus virefcentibus, dor- 
phus. fo fufco - viridi nitido. t# fvec* 146. 

Tringa. ATdr. om. L 10. c $-4, IVilL orn* 222. /, Sf* 
Raj. »i\ log. 

Rhodophus £ Ocrophus, Gcfn* &*&. yoS, yn. Aldr. 

orn. i 20. c„ 39. , 

Habitat in Eurupa, JCwtfijr-- Hypoleu< 
cos. Canutus 9. T, roftro laevi, pedibus lividis, corpore cinerco lituris 
nigris: fubtui aibo. Fn.jvet. 147. 

Tringa minor, W&K $m> 223, t jf, it*/, av, 108. 
Gallinula hypoleucos, (?<?/«. av> $-09. ^Wr. or*, 3* 

p, 469. ■ 
Habit at in Europa* ^J?Cn aftft 

10, T- roftro laevi, pedibus cinerafcentibus, remigibus pri- 
moribus ferratis, 

Tringa cinejea, remigibus fecuhdariis bafi albis, redttici* 

bus quatuor mediis immaculatis/ Fn*jvec. ifQ. 
Ganuti avis, Raj, av+ 108, 
Habitat in Europa; 

n # T. roftro lsevi, pedibus virefcentibus, corpore albo pun* 
ftato, pe&ore fubalhido, £n< fvec* ij-i # 
Habitat in Europa, ^J^Ut^ (i£*j -tnmvif 

littorea, 12, T, roilro lscvi, pedibus fufclg, remigibus fufcis .* rachi 

prim® nivea, Fn+ fvec* ifi. 
Habitat in EurOpa* &i/st&&dt'J 

13. T. roftro nigro, pedibus virefcentibus, corpore grifeo 
fubtus albido, Fn w fvec, * 1 35. 
Plnvialis cinerea. Raj* av. in; Alb* av, 1, p, 72, 

Habitat in Europa, ptrjf&nt* Glareo- 
la. Squata- 
rola. t 3 79. CHA- a I JO AVES GRALL7E. Charadrius. 


79. CHARADRIUS. Rofi iftrum reretm 
fum. 
Pedes tridadylu fcul ura , c b tU- Ia. criflatus. i, C. gula pileo peftoreque nigris, occipite criftato , dor- 

fo tdUceo, pedibus nigris. 
Pluvialis indicus 1 peftnre nigra. Edw, ap, 47. t, 47. 
Habitat in Per & a. 
SimUUmus eft Tring^ Vaneth, 

Hiaticu- i< C- pe&ore gfgro, fronte nigricans fafciola alba, ver* 

ticc fufco, pedibus luteis. Fn.jxec K9* 
aradrios f, Hiatieula- Aldr. mn. /. 20. r 67. 'Junft* 
av, 166. t. f%. Will, urn 230, /. 57. Ay", rffr. 112. 
Shan, jam, 2- />- 3 r 4. t, 169 /■ 2, ^/#, av t I* /. 
76. ^ 80. 
Habitat in Europa y America ad ripas. 

3. C. fufcus, fronte collarique dorfali abdomineque albis^ 
reitrictbus laterajibus utrinque candidis, pedibus nigrss. 

Charadrjus alexandrines, Ij^jjelf. iter, iff, n* 30. 
Habitat ad iEgyptj ex N^o canalem, 

4. C. fafctis pectoris colli fronris genar unique nigris, Cau- 
da lutea fafcia nigra, pedibus "pallidis* 

Pluvialis vocifcrijs. CaUsb, car. r. />» 71. *. 71. 
Habitat ik America feptentrio&ali* alexan- 
drfnus. Yocife* 
rus. segyptius, f t G> fafcia peroral! nigra , fuperciliis albls, reftridbus 

apice albls fafcia nigra, pedibus cscruleis. 
Charadrius aegyptlus. Ha£iJ$> iter. 256. *« 31. - 
Habitat in iEgypti apr'uis. 

Mnrioel-& C. peflore frrrugineo, fafcia fuperciliorum pcftorisque 
*us. Hneari alba, pedibus nigris. Fn. [vet, ijS. 16a 

Morioellos. Alb, av, %„ p. $y, t. 61, 61. Raj, av. in. 

Habitat in Europa : ad Alpe* migrans per Uffdi&m me- 
dio m&ji feptentrionem verfus. 

Mas Ad fcrabuulum abdominis niger , femina mm* 

aprica* 7, C. pectore nigro, roftro bad gibbo, pedibus cinereis, 
nus* Charadrius nigro -lutefcente variegatus , peftore aigro* Flu- AVES GRALLiE, Chamdrius, i$i 

Pluvialis TiMdis maculatus 7 vchtre nigro, Edn\ av* 

140. £ 140, ** j > 

lUbtiat in Oelandia, Canada* Anerlw* 

Fluvialis.S, C, pedibus cinereis, corpore nigra virldiquc maeulato, 

fibros fllb'do. Fn. Jvec. 15-7. 

Pluvialis viridis. UL om, 229, i* 57. Raj. at*, n r. 
Shan* jam. 2 # p. II j, #. 269* /, 1. Alb, av> I* />• 71. 

Hah it at in Europa. jfi&frt* a-lp** lii^W^ 

Ocdfcne- 9. C. grifeus , remigibus primoribus duabus nigris medio 
inus- aibis , Loflr-o acuto, pedibus cipcreis. 

Ocdienemus. Beit, &v t . • Raj* av m 108. a. 4. Jib. 

&iK i. /\ 66. t> 69. 
Charadrius. Gf/#* #^. 25*6, 
Chaiadiius Kei'varu i r/j. iter. 210. » f 32, <?#? 
Habitat in AfigMa, 

Himin- to. C. fupra nfger, fubtns albus, rcftro nigro capitc Ion* 
topus. giore , pedibas rubrfs longiffirms. 

Charadrius auttm 's. Raffelq. iter. 2f3, ». 29. 
Himantopus. Sibb feat, . , r. 1 1. 1 3* Raj. av.fo6. ifldr. 

orn, i. 20, <\ 30, G*/V <W * ♦ 
Habitat in Europa «.. tli$re. ipinoAi! ix. C. : rerftigibus peftore abdomine pedibusque atris, re- 
ftricibus din ato-?$lbis, humeris fpinotis. 
Charadrius lpinolus. Hajfetf. itin. 260, 270, 
Habitat in ./Egy^EG, 
Humeri [fpjtioji , #£ i*j Fultca fpinofa^ fmgnlares [mit* So.RECURVIROSTRA. Rofirum depreflTo- planum, 

acuminatum, recurvatum. 
Tedes palmati,tetrada£tylu 

Avofet- 1, R. albo nigrcque varla. It, a?/. S9* Fn. fvec 137. 
ta. Avofetta f, Recurvirortra. Gf/», t?a. 232. /f/dV. #r^ 

/. 19* r. 64. //V//. <?r#« 240, t. 60, A*y. <ii\ 117, 
Marf. clanul?. $.p, 71. f. 34. /?/£. av, f l,P*$6 t t. lot. 
Habitat in Europa aaJIraHore* Jv;fna*jjL**?kd> 
M+grat in haliam^ rarijfrraa apud nes t *v K 4 81. HiE- Ifl AVES GRALLJE. Hamatopus* 81. HjEMATOPUS. Roftrnm comprefTum : apice 

cuneo aequali. 
*Pedes trida&yli, fiffi. 

Oftrale* i, Hjematopus. J*. *rf. 83* Fn. fwc* 161. B*//, *©. 

gUS, 18. yfWr. ffr» # /, 20. <?. 31 ♦ /f/7/, om. 120. if. y6, 

/£*/ au< ioj*. ytf/£, arc, 1,^74. J. 78. Catesb* car, 

i.f* %S* f - 8v 
Habitat in Europe, Aflnericjp fepttntrhnalh Jitforrbuj 

his &£&***? -*ft xitJpK **>***->- marimis ; vi£iitat ctmc> 82. FULICA. Rojirum convexum; Mandibula fupe- 

riore margine fupra infer iorem for- 
nicata; Mandibula inferior » pone 
apicem gibba. 

Fro us calva, 

*Pedes terradaQyli , fablobati. 

atra. 1. F. fronte calva, corpore nigro, digitis lobatis. 

Fulica fronte calva squali, Fn. foec* 130. 
Fulica, BelL mv* 36. b. Gefn. av. 390, Aldr. ow. L 

19. c. 13 Will am. 239. t. J9. Raj m av* 116. 

MurfiL danub. 70. t. 33, Alb, av. 1* p. 79, j t 83. 

Hd£ekjV. a&, upf. I7fi. p. 22. itin. 262. ^ 
//^ 5 iV # f in E u r o p a ; hy& ernat in Ga Hi a, Jy * jM*l^ KL* <h 9 
Edit Semitfa , lierbas ; natat Jupraqite aqttam turrit* 

2. F. fronte calva, corpore nigro, digitis iiinplieibus. 
Gallinula Chloropus, Alb, av, 2, p. 66, t* 72, £3* 3. 

p. 86. k 91. /?#/, 4f t 113, 
Habitat in Europa. 

3. F fronte calva, corpora violaceo, digitis fimplicibus. 
Fulica major pulla, fronte cers cocciuea oblongo-qua-* 

drata. Brown, jam. 479, 
Porphyria, AW. av. 3, p. 79. t< £4. Raj. av m 116. **. 

■ 13, Erfty. tfx>. §7 V t. 87- Dodart, aB. 3. p. 30 ? 
Habitat in Afia, America* 

4. F. fronte camoculata, corpore varicgato, humeris fpi- 
noiis, digitis fitnplicibus, nngue poftlco lortgiffimo. 

GalH* Chloro< 
pus. Porphy- 
rio. (pinof*. \^m AVE5 GRALLJE, Fulicft/ *53 <3all?fh\la alls conuibus donatis. Edw. a%\ 4S, t. 48, 
Habitat in America aujlraii. 

Unguis p&fiicus rtBus , digit* hftghr* Pollex unites ar- 
ticuli infijlens* Remges virides. 

S3* RALLUS. Rojfrum bad craffius, compreftum, 

dorio attcimatum apicem verfus , 
a^qu^Ie^ actxtum, 
*Pedes tetradaftyli, Mi, 

Corpus compretlum. 

L R. alls rufo-ferrugineis. 

Ortygometra alls rufo-ferruglneis. Fn. fitee* 161, 

GrtygOIJafetra, Aldr. vrn. L 13. e. 23, With &rn, 3*2.2. 

t, Z9* R&j* $v, 58, Alb. m\ 1. p t 30, t* 31, 
Habitat jn Eu,rop9e rfgris y sarcitis \ vi&itat humhrt- 
cis> ^H^jp * r&m . 

Cor { "xs valde c rejfttm ; vefperi & m£ie fo^eorus voce 
irigemmata crex, 

2. R. a!fs grifeis fiifco-macutetts, hypochondriis albo-ma- 
eularis, roilro lutco, 
R alius aquaticus. All?* av< I. f. 73. t. 77, Will. orn. 

2:54. Aidr, orn, . , Raj. av. 113- n* 2./ /~ f 
Ortygometra alls iufcis. Syfh nat, x<* Jf n*fff* #*P 
Habitat tn iiurGpa, Crex* aquatl- h PT?' - f? +t €iKr*enr> larifor- mis, bengha- 
lenlis. 3. R. fubtus albido- fLivefcens , cerviee cserulefceiati ma- 

culato , digitis xnarginatis.f 
Lams fiffipes. Alb. a%u z, p» 75'- f * 82. ** 

Rail us c iner eus facie Lari. Klein* av> 103, 
Habitat in Europa* 
Cauda huh faxgiufcula ; ideaqae. amepz genus* 

4. R. corpore vertice oculisqne albis, capitc colloqne ni- 

gris, alii dorfoque yiridibas^ remigibus^ primariis rii- 

bro- maculatis. 
Rail us bengjwilenfis. AIb 4 av* 3. p> %. /. 90, 
Habitat in Alia. .1 carolinu^ 5% R. grifea, fronte nigra, peitorc plumbeo*, roflro flavo^ 

pedibus yirefcenttbus- K j Gal- «■■ tS4 AVES GRALLjE. Raltus. 

Galllnnla minor eanadenfis* Edw, i». 144. t. 144. 

Catesk car, 1 . p t 70, P. 70, 
Habitat in America feptentri^nali t 

84* PSOPHIA. Roflrtim cylindrico-conicum, con- 

vexum , acutiulcoluA, juandibula 
iiiperiore longiore. 
Nates ovata; patulse* 


crepitans, i< PsoWSiA. 

Pfophia crepitans nigra, peftore eolttnibino, Barr* av. 62* 

Gailina Fylvatica crepitans, pefitore* columbliio. Riirr* 

&quin. 132, 
Gailina fylveftris Macucagua. Raj, av. f%* 
Macucagna. Marcgr. kraf, xx%, Pif hraj\ 8S f 
Habitat tn America meridhnalt, 
Koftro muffitani rejfondet per anum* 

2$. OTIS. Roflrum mandibula fu peri ore fornicata* 

Lingua bifida, 
*Pedes tridadtyli absque poftico. 

Tarda I, O, jugulo ntrinque crillato. 

Tarda. Dodart, mem* 5. p* qcp. Edw* av. 73, /. 73* 
74, AUk av r 3, p. 36, t< 38, 39^ f ^^*^s$&p£^ 

Otis £ Tarda avis* Raj* av* jb . $ ldr* ont t /. 13. c, 
12. Edm. m^ 73, /. 73. 74, C?fiTT/*M y £?**?'&?&&*&$ 

Habitat in Polonia; , Orientis campis; rmgrat per Bel- 
glum, Angliam* Menfis cximia* ^ 

2. U. annbiis erecto-crmatis, W*3ti£4/b&r*i, 

Otis arabica. Edw* av. 12. t> i?.* 
Habitat in Oriente. 

Supra fcotopaeina* fttbtus albida. A a res nigrg* CtwdjL 
fafcia f&fca* 

3« O- capiie juguloque laavi. 
Anas campeftris. Aik av. 3. p, 33. * f 41. Raj* 

av. 59, 
Tetrax. Bell, av> „ ; Aldr* em, I 13. r, 13, 
Habitat in Europa, imprimis, in Gallia, 
Tetrad 4. O. AVES GRALLjE. Oti «5i" afra. 4. O nigra, dorfo cinereo, aniibus albis, 

tat *n Ethiopia /. Burmanmts* 
Maris Roflrnm hf l J edes ftavi. Vertex finer eta- A~ 
nm margn txittior aiMtte* Femina Hta €$Htfta , 
excepts* femoribus abdamiiieque aim. 

86. STRUTHIO, Roflrum conicum. 

Jila ad volandmii inepta^ 

j. S. pediiyis didaftylts. 

StrLUhio-Camelus, Aldr. urn, 1. 9, f, z t Dodart. mem* 
33 y. Sfk* muf* i: .fe fi+ f. 6 9 Will, orniih* 104. t* if m 
Raj. av, 3^. Alb &v. 3. p. 30, *, 31, 1 

Habitat in Syria, Arabia- Lybia, Africa. Jtn^tJ . 

Spitfd fab hnmtris armaiur^ maxima Avium ; P alp e bra 
utrajut ciUata, Exierhr digitus muiictif. Ptnng la- 
nat& pro ^aleis bcllicu criflaq&e cajhenji. Ova jape 
JO, Candida, l^,via 7 ?H arena cxclttdenda dtferta* Jab, 
39: 16, Came- 
lus* Cafua^ 

rius, 2. z. S> pedibus tridafilylfs* verticc pakaribusque nudis. 
Gafiiarius. Oiear, 1 - 23. t, 13. f. 2+ Alb. av. 

fr. y6, t. 60^ 
Emeu, Dodart* mem, 377, Raj, av, 36* Cluf. exot, 
98. B&nt, jav, 71. will, smith* ioj\ *. 2j. Worm, 
muf m . # y$nft. av. 172, & j6. y^A//\ ara. /. 20- 

Habitat in Afia, Sumatra, Molucca, Banda. ffrt£ . 
Call til elevaSMf quafi diadem a verticil. Palearia 2 fab 

collo ' 9 Co limn a terg& nudum* Ungue inttirffiedh ma* 

jots ferit ; %va puntlii excaVtitis, america- 
nus. 3< Pif. S. dig] to poftico rotundato ixmtico. 
Struthio Cam el us arnciicanus, Raj. av. 36* 
Nhanduguacu brafilie alibus - M gr* braj] 190. 

braf 84- *& iA?££tf&4C> £$&#&?&** 
Habitat in America anfii^mi* / 

cuculla- 4. S, pedibos tctrada&ylis , omnibus migulcuktis, 

tm. Gallus gallinaceus peregrmus. Chf. exot, ^, t. 100* 

Of ^- Olear. mnt* 23* t. 13. f, $, 

^/&/M£CsCygn\x$ cueullatus, Nieremk nat. 231, Raj, av. 37. 

Drome. Bvnt. jav* 7c _^ 
Habitat in India, $7fe €&>JTran<ct f J&drtf?*** r ' ^ 

— & ^ ' tT V. GAX^ 1 ^m 


IS S AVES GALLINjE. Pavo. 

V, CALL IN JE.&vnr; 

jRoflram convexutn : mandibula fuperlore 
for meat a , mar gin c extra inferior em 
dilatato. 

Hares membrana cartilaginea convex a fe- 
mltefht* 

87. PAVO, Caput peonis re<5tis revolutis tectum. 

*Penn& dor j ales elqngatse* 

d.iftatus. 1* P- capitc criila ere&a. 

P^vo cauda iongsf. Fn, fvec* 163, 

Pavo* Gtf*. av. 656. Aldr, orn. L 13, c. I, 3^#/?„ 

av. 5-6- f. 22. Will* orn. 1 12, f. 27, ^Ji^j. av. 51. 
Habitat in India orientally Zeylona. ^^J^CfCl- 
dUas remigibus primortbus ferrngtitcis , ejulani , vindi- 
c a*n y [ftp € r t u i m i og a m de rfn lent g e m ni a n Zibu 5 vc ellif^ n or 
turk mirtfculv pidam erigenda^q^e^ tertitt amn& accjni- 
rit 1 qua nihil p&lcbrius > fnb canisula dejicit. Fitnitra 
turat pultos in proxirttas nuptias. Samkuci fioribus 
Ofciditur. bicslca- z* P. capite laevi, calcarlbus doobus. 
ratus, Phafi&nus pavonicus chinenfis* Edw. a%\ 67. t r 67. £5* 

t* 69. f. i» 
Habitat in China, 

Penn& verticis revolutte, Sennit pojlerioris dorfi hng£ 
Qceltis pavontnis indicant h&u genus* 

88. MELEAGRIS, Capttt caruoculis fpongiofis 

te<5him, 

caruncula frontali, criftaque gulari, maris pe- Gallo 
pavo, 1, IV L capite 

ft ore barbSid 
i^Ideagrjs* Fm,jvr*. 1^. 
Gallo-pavo fylvdtris novae „__ „_ _.„,, j... ..„. 

av. 3, p. 33. /. 35-. 
• Gallopav Gc[n\ av m 482. Aldr, or#. L 15. c. 4. 

Be 111; 6d, rf. Jenft. &v* y8 : U 24, W^//» tfr#. 

113. i* 27* JJijy, <s^, 51^ . 

y Gal- Meleagris, Fn. free, 164. 


AVES GALLING. Mdeagm. 157 

y. Gnllopavo criftaras. Alb. av. 2. p* 30. t* 33. 
Habitat in America ftptentrhnaU. ytalnm^ 
JMai eXd'Jlteaf 1*7 fiat o piSare , expanfa Cauda y fangm* 
nea facie , relaxata frsntis carttwulal ineienux-i Sa~ 
pi da ttiro, ReSrkis Xl'IIL Bar ha peiiurii tenia 
anw axfrtftit, 

rriftata. 2. M. capite penms creSIs criilato , temporihus viola- 

ccis, 
Quan f. Goan, Edzu av, 13. /, 13, 
Jacypema. IWarcgr. braj m 198. 
Coxolitlt, Hm*, w-r. . . 
Phaliamis brafilienfis. Rap av, <;6* 
Habitat in America mftraii % 

Gula caruncula comprejja rubra ui in antaedente , c&~ 
pile fupra crijia atlonga pennacea* 

iatyra* 3. M/ capite cornubus duobus , corpore rubro punflis 

nigris albo foetis, \ 
Phafiafous cornutus. Edw. av* 116, t. it<5. 
Habitat in Benghala. 
Froas «^gr^ Caruncula gularis cgrulca rufo variegata* 

Coruua dm cgrulea pone §cul&i enata* 89, CRAX. Rojlrum bafi cera obte&um. 

*Pemi& caput regent es reyolutae. 

nigra, 1* C. nigra, Syfi. nat* zj. 

Gallus indicus, Sloan, jam, 2. p. 302* t. 260. Dodart t 

mem, 146. 
Gallus indicus alius- Alir. orn, . i 
Mitu C Mutu. VS//. cm. . , *. 28. je^/ # «, yz. 

Marcgr. braf 194* 19^ 

Gallus curaflayicus. yfWr- du. 2. />, 29. #. 31* 32. 

Habitat in America a&jlrali. 

rubra. 2. C. rubra, capite cserukfeente. t 

Gatlina peruviana rybra. Jib* av* 3, /?, 37, t* 40. 
Habitat in America, 
An varietas prtfeedifitis ? i 90. PHA i f s AVES GALLINJE. Phafiairas. 90* PHASIANUS* Gen<e cute nuda laevigata, 

Gallus, 1* P. cauda compreiTa adfccndente. Fn.JTec, 16^ 

Gallus gallinacciis £ Gallina, Gefn m av. 595-. 340. Aldr* 

orw. I. 14. f. I, ii tlL orn. IOp. / f 26, i?^/ T #x r . fl, 

trijlattts. (2, Gallina crifh ^11 vertice plmnola deftjlffima. /£<«/. 

uauiatus.y, Gallina cauda f. uropy^fo carens. *^?T?/( ? *^ 51; 
crijp tt$. J. G al li 1 1 a f r i fl a nd i ca T //■*?/. er^ p 1 1 o . 7£ nichim j 

Gallina crifpa. ^tf/\ av. ji. Aldr, urn, L 14. p. 329, 

£. Gallus tibsis peunatis* t 
Gallina ben tame nils. Alb. av. 3. p, 33. z* 33, 34, 
Habitat in Indfa Oriental? I Po&Ii candor^ %c. 
Gallus pugnax , fuperbus telfd crifla, creffa fahataaut 
cauda, vigil 1 plaudentibui latertbvs canens gaUicmta^ 
faiax , feminis fujficit. Galltna pulveratrix ova 
copiafd ponit^ raro fubvent&ma^ mfi C<ipts ajfociata \ 
c ii ii e xpet it a ■? v a % c aro , jufcu la gatii [tutor u m hisdi* 
iuf batch r Savnbuci\ a ptdtculh liber at xr pi cere. pHjliluS> Meiea- 

gris. 2, P, vertice call 0(0 , ttemporibus caruneulatis, 
Gallina vertice curneo, HaJJelqv. iter. 274. 
Gallus vertice corueo. Syfi, i&at, 28.^-. 
Gallina guinea- IVarm. mu[ 297. ^¥ft<^4rfMtf 
Gallina africani Marcgr. braf. 1% JUs^&nd^* $*cfh± 
Gallus ni._,er, maculis ovalibus & orbicularis, Bart. at r 9- Gallina gumeenfi& 

m«[ . t, ij. f. 3 
#. Jf. IViil. or». 
Habitat in Africa, ff^rm, muf. 297. % 297. Ohar. 

Raj, av, 52. Alb, av. z. p. 32* 

162, tn 2f& Atdr. av. i 14, t 9 13, colchi- 

CUS, piftus, 3, P. rufus, cap:tc cxruleo. 

Phafiauus. Rap av f& Alb. av. t. p. 24. t. 25, i6 9 

OUn. av, 49. Aldr* Qrn> L 13- c. f. 
Habitat in Africa, Afla, 
Prmcipum menjis dtsatus. 

4, P. crifta fiava t peftore coccineo, rernigibus fecundariis 

CSBruleis. Amcttf. acad. 1. p t 282, t* 13. 
P hali anus variis coloribus fplendidns, Edw. av t 6S, u 

6%. y t. 69. /. X 

Phafianus ruber, e china. AU\ av\ 3, ^. 34, £ 3d, 
Habtrat in China, j. p. 


AVES GALLING Fhafianus. J f9 nyfthe- 5", P. albus, crilla abdomineque nigris. 

Phafianus finenfis albus e nrgro csEruleuS. Alh* &**< 3, 

P» 35"- ** 37- Edw. av, 06. t. 66, 
Habitat in China. 
Tempora nudu rubra. Maris trifta nigra, Femina 

griji* cji. lus. 91. TETRAO. Sttpercilia nuda , papillofa. 

* Pedibus hirfutis. 

Urogal- 1. T. pedibus hirfutis, redricibus est&rioribus fubbreviori- 

bus, axillis albis. Ft*, fvec, 166. 
Urogal I us f. Tttrao major, Gefn* av. 491. Aldnerm, 

I. 13. c. 6, WtiL am, 123. /. 3tf. &y. dt>. 53. 
Mufcovian. Alb. av. 2, £, 18. 2. 29 30, ^ p^ 
Habitat m Europe frigid** pinttti paludejis. *fc*i*Jt*r a 
Rx^Jluat in arkunbus y tffiam tinnitu t&mquam ecflafi 

corripitnr* 

1. T. pedibus hirfutis, cauda bifureata ? remigibos fecim- 
dariis bafin verius albis. Fn, /vet. 168. 
Terrao C Urogallus minor. Gtf&* av. 494. /fWr. *r#, 

/. <:. 7. flP7//, &r&. 124. f # 31, j&y. av. 53. j-£/£. 

*v. 1. p. 22. *. 22, 
Habitat in Europae frigid W Eritetit , Bctxictis. &rTz . 
Exsejluat in camp is Qbrnurmurans erttSa Cauda tumiiis- 

que fupercHifS^fibih effiaxs; hitmt j\tpt nive fcpelitur ; 

0i># excluders edort privatur* 4 1 * * 
Tetnx. canadni- 3 T\ pedib'as hirftitls , reSricibus nigris apicefulvts, litu- 

ris duabus albis ad ocu]os, 
Urogallus metculatus canadenfis, Edw, av. 11S, *, 118. 

mas. & Ji. 2. \?i" ftmind* 
Habitat in Canada* 

I^agopus,4. T # pedibus lanatis, remigibus albis, re£tricibus nigris a- 

pice albis I intermediis totis albis, 
Tetrao redricibus albis : iiuermedEis nigris aplce alb:$. 

j — 1 1 av* 577 Fn, fvec. J 69, 
Ligopuf. Gefa, 

orn m 127, f. 32. /Vtff. arv. tba-UJ* av t j±. t* f* w ^ 

Habitat in Europe ahinjs , ex BstuU nana vt£lrta?ts.Sf-t0npcL^. Mir, orn. L 1 3, ^r* Zi. Wilt* 

am. jf. Ed-uj. av t 72. t, 72, Pedi- i6o AVES GALLING Tetrao. Pedibus lanatis leporis ; hyeme alkus extepth reilrhihus^ 
jub e ji£p"tus cnmcuhs agt>#i j in jjivis l&quax hinnis. J( ^ &%#*£ cacDinms i*1 c3Ml £* &i2tiQii-i<L *S jy#-r^*-Mvi* PI Phafia- 
n ell us* f* 1\ pedibus birfiitis, cauda cuneiformi, re&ricibus tubus 
lateral ibus n)bis t 
Urogallus minor, cauda longiore, Ed-w. av. nj t t m 

Habitat in Canada. Capido, 6. T. pedibus hirfbtis, alis fuccenturaris cervicattbus. 

Urogallus minor fufcus, cerifice plumis alas imitantibus 

donata, Catesb, car. 3. p. J. t t I. 
Habitat in Virginia, 
Color Tetricij femi%&\ vertex f&btriftittui \ a tergo sol- 

ii dues farutf al& : jtngul^ pvnnis dmnque, 
Confr. Pnafianus Penfylvanicus, A3. angL 48,^,499, 

t< if. 

« 

Bonalla* 7, T. pedibus hirftitis, reftridbus cmereis ponftis nigris 

fateia nigra : execptis intermediis duabus. Fn. fvet. 
170. 
GatHtta corylorum. Gefft* .::■ 229. Aldr. otn* L 13. 
r, ij. WUL cm. 126- h 21. Raj. ay. fy. 
j . Habitat in Europe Coryietis. s 7 (tcrj$c. 

Tifiula duke canit valuer em dum decipit auceps* 

* * Ptdhbus Httdis* 

rufus, 8. T. roftro pedibusqnc fenguinetSj gttla alba cfnfta fafcia 

nigra albo- punctata 
Tetrao refiricibus cinereis; fnperiorp medietate hmc Inde 

rufis, bit. free. 171. 

Perdix rufa C major. Gefn. ay 682, Jldr. om t / t 13. 

c. 18. jM{ji* &v\ 68. t. 27. WilU um- llS» t* 29* 
Raj, av. 57. Alb* av, I, p„ 25J. t. 2% 
Habitat in Europa aufiraUort. aherH+Ha-- - 

rdir, 9. T. pedibus nudis, macula nuda cocdnca pone oculos, 

cauda ferruginca, fterno brunneo. /#> Jw c - J ? z - 
Perdis cinere£< Aldr. am* L 13. c» 19, jTS»/£ ^. 6S. 

f. 27. /; i, Z/ 7 ///. ^ra t ^ 119, t. 29. i? t y p ^^. 57; 

Alb. a% /* pr 25. /, 27, 
Habitat i& Enropx agm\ JLapphpria , 
Hyeme habitat intra f&jfai nivis uiraquz exfremitate a* 

pertas* 

1Q. T ^B 


AVES GALLING Tetmo, 161 Virginia- 
nus. 10, T\ pedibus nudis, fafcia nigra fupra & Infra ocu1qs 3 
linea vertical i fulva, 
Perdix virginiana. C#tesb. car. 3. p. X2. t, 12. 
Habitat in America. marilati* n. T« pedibus nudis, cervice albo tiigroque pun&ata. 
dicus, Perdix novae angli&. Alb* av, 1. p. 26. t< 28- 
Habitat in America. 

In Perdicc rufa funt $an3a alba itt difca nigra itffra 
gutiur verfns ptBus , in has vero tjmmudt a tergb 
re/i/, nee pedes rabri* orienta- 
lis* Cotur- 
hix. 
12. T, pedibus atvttce pilofis: abdomine gulaque atra, coU 
lari ferrugineo, caiida cuneiform!, y-i 

Tetrao orientalis, Haffttq. it, 27S, n. 43,-^Vi 
Perdix damafcena. tffilL orn, 128 
Fran col in, T&urnef. it. I, p. ijS. *. iyS, 
Habitat in Griente, c^ 4%/i^i^^/^^n^> 

13. T. pedibus nudis ^ corpote grifeo*macuIato, fiipercitris 
albis , reftricibus margine lunulaque ferruginca* Bn m 
/tw. -173* 

Coturnix, Gefft* av* 3 f g , Aldr* am* A 13. <\ 22. Jnwft* 
av* 69. J, 28. i?*y. 0^* fg. ^/^, £t», 1, />, 28. t % 30. 

Tetrao ifraclitaram. Ha ffclf. it. 279, *?> 4 4. >» 

Habitat in Europa, Alia, Africa . 

Pentftg cvrperis ferruginea imta hngitnilnali albida. % 

Chincnfes vtvum portend* many* tatefaciunt* Osb\ Hi it* 
199, 


/ VI. PAS- nr ~ii v-r^^- t — * M^^T* ■ ■I I I ■ Mi ll I | >1 1 ^iMtfl Z^iijjr, *'« Arabia^ MonfpsliJ : »*i&i a* 1 62 AVES PASSERES. Columba, VI. VASSERES. JftlTJIWL 

Rojfrnm con icum , acuminatum* 
Harts ov *t , patnla , nuda. 

$z> COLUMBA* Roflrum reftum , verfus apicem 

defceiidcDS. 
Hares obiongx , membrana molli 

tumida femite&a:* 
Lingua iateera. 

Oenas* *. C« csernlefccns^ eollo fcpra viridi-nftcnte t fafcia ala- 
rum apiceque cauda& nigricante. ¥n* fvec, 174, 
Oenas C Yiuago, /f/^r. or*?. /. 15, c, J, Wilh orn* 
136. t. 3^, A*y\ tfz/ 62. Alb. av> 3,^. 59. / 42. 44. 
domefli* Q, Columba domed ica. WilL orn. 130. ft 32. #4/. a©. 59. 
A*. Habitat in Europa, TflijtJCL , 

Domtftrca par it quovh "menfe fulhs duns , per 9, partus 
annms, quod intra 4 annas adfcmdtrst ultra \ j; 
net ha mclanchoiicis ; Antiquum caea%t prim ofculan- 
tur ■; wr-tf i&glu-viem mater atsfgra&a in as pulli evo* 
munt ; AT^i o 3 femina alternis vtiibus intuit ant ; 
aherqut alteram cempeilit, 

gutturo- 2p C. pe£tore inflato* 

fa. Columba gutturola. //^7/. of». 121, #. 34, Raj. av. 60. 

Habitat. * ■* cuculla- 5- C pennis occipltis reflexo- ere&is* 

Columba cue ul lata f. Jacob sa. /£#/, #?/- 60* ta. Alk av w p. t. 43 Colamba anghca f. ruffica, Gef%, av. 279, 

Habitat* , , Turbita. 4 C. pennis in peftore recurvatis, 

Columba turbita dicta. Raj, &v. 6q< 

Habitat* . . With one, 132. tremula, y. C. cauda cre&a multipenni patula* 

Columba treniula laticauda. Raj. av. 60, 
Hal . r . 6. G. ■AVES PA5SERES, Columbl 163 tabella- 6, C, cera lata vermeofa, palpebris nudis* 
ria, Columba eqveftris. Alb. av, 2, pi 30, t. qf, 

Columba tabellaria. Raj, av. 60. 
Habitat. . , 
JLongiJftme licet deportata feftwanter domum reditu hine 

oUm lit eras affigerunt per caelum eunti nuncio. 
Utrum antecedents omnes [pedes vt?r<e dijlin£t& fint 3 
duccbit altanandQ Anatomia* 

m 

montana, 7, C, obfcure rufa, fubtus flava , orbita oculomm nudi 

fanguinca. 
Columba minor fulva, Edw. av* 119. / # 119. Sloatf. 

jam. 1. p. 304. t. z6i, /* 1. 
Perdix tnontanl Raj. av. 183. 
Habitat in Jamaica. 
Macula alba fab ccutis ^ gula & ad axtllas* 

afiatiea, 8> C, rechicibus eincreis apice albis: intermediis fufcis^ 

orbita ocolorom mida caarulea. 
Turtur indicus fufcus, Eduj. av. y6 ?. 76. 
Columba fubfufca media, iride cfocea* palpebris im" 

primis camlets, Br&uw, jam. 46S. 
Habitat in Indiis, 

guinea; 9, C. reftncibus cinereis apice nigris > orbita oculorunt 

nuda rubra, 
Columba maculis triquetris. Edw. aiK 75V t- 75* 
Habitat in Africa. 

hifpauica, 10. C, cinerea, remigibiis reftricibus plumis p^dum ro* 

ftroque aibis* It. IVgot, 3* 

Habitat. 4 m 

fahim- ii, C, reftricibus poftice stris* remigibiis pnmoribus mar- 
bus, gine exteriore albidis, collo utrinque albo. 

Colnmba collo mrinque albo i polticc macula fufca, 

Fn.fvec* ijf, 
Paiumbus iorquatus. JIdr. urn, L if, c< <$. WilL arn, 
I35\ t. if, Raj t aii. 6z,* Alb. m m 2. p. 42* /, 46* 

Ildbuat in Europ_a, Afia. ^Ttintif^ttfu/a. . 

Gregatim volant y agris fath' ilifejta . ^ 

eyanoce-12. C. capite caeruleo.* 

phala, Turtur jamaicenfis, Alh* a%K 2. p. 4f, i* 49* 
Habitat in America* 

h % it c. ,1 


164 AVES PAS SERES, Columba. leucoce- 13. C. cairiikfcens, vertice depreflb albo. 
phala. Columba capite albo. Catesb, car, 1, p, t. 2f. Shan* 

jam, 2. /?. 503. fc 261. 
Columba minor leucocojryphos. Raj, av. 184. 

Habitat in America feptentrionaii. 

leucopte- 14. C. palpcbris nudis cacruleis, iridibus oculorum fulvis. 
ra, t Turtur indicus fufcus, Ediu. av. y6. t, 76. 

Columba fiabfufca media, irtde croeea, palpebris itnpin* 

nis caeruleis, Brew&* jam. 46S. 
Habitat in America. 

nieobari- 15. C. cauda alba, corpore nigro , remtgibus csruteis, 
ca, dorfo viridi-niteme, pennis colli elongatis. 

Coluniba c riicomban Aik av. 3. p, 44, t> 47. 48* 
Habitat in infula Nicombar prope Pegu indicum. 

inacrou- 16. C, canda cuneiformi longa, pectore purpurafcente, 
ia, Columba macraura. Edvj, av. ijv t t \$* 

Palumbus migratorms. Catesb. car. 1. p. 23. t, 23, 
Habitat in Canada; bybemat m Carolina. finica. indict. hifpida, Turtiar, 17. C, reftricibus dorfoqoe fufcfs , abdomine (anguine©^ 
alls flavis, remiglbus nfgris, 

Columba iinica. Alb. av, 3, p. 43. t* 46, 
Habitat in China* 

18. C. corpore purpureo, humeris viridibus, fupexciliis 
albis, 

Columba alls viridibus, Edw. a<u. 14, t % 14, 

Habitat in India orientals 

Pileus Ctfrultfctns, RemJges prim&res mgr<e. Re&riccs 

nigra , fed lateralis ctutrtue* Flexura alarum nigra 

aib& puniiata. 

19, C. plumis minimis erefiis per dorfum alasque di- 
fperlis. *, 

Habitat in Africa ? 

20, C. reitricibus apicealbis, dorfogrifeo, pe&ore incar- 
nato, macula laterali colli, 

Tmtar, Will orn. 134, t> 3f T Raj* av. 61, Alb.av* 

x p. 43. /. 47, 
Habitat in India. 21, C. AVES PASSERES, Columba. 165 1 riforia. 2i, C, fupra lutefcens-, lunula ccrvicali nigra, 

Turtur uidicus- Aldr. om. t. iy. c. 9, WilL $rn. 134. 

£. . . Raj. av, 61. »* 3* Alb* av, 3. p $ 4Z. t, 4J\ 
H&bti&t in India j nobh communis Turtur. 

paiferlna, 22. C. reftricibus remigibusque obfcurioribus , corpore 

purpurafcente, roftro pedibusque flavis. 
Turtur minimus guttatus. Shan, jam, 2. p t gof, i- 
261, /. 3. Caiesb, car. I. p. z6, t m z6, 

Turtur minimus, alii macutolis, Raj, av t 1S4. n, if, 
Turtur barbadenfis minimus. Raj, av» 62. n. f. Wilt 

Golumba fylveftris minima braflllenfis. Raj. av. 62, n. 6, 
Picuipinima. Marcgr, braf. 104. 
Habitat in America inter tropicus. 
Ai*e extus in te&rkibus puniiis f, mactrfis fztfsis *d~ 
fperfg. 

93* ALAUDA, RoJIrum cylindrico - fubulatum, re- 
turn , re<9:a protenimn : Man- 
dtbulis aequalibus , bafi deor- 
ium debiicentibus. 

Lingua bifida. 
Unguis pofticus rentier, 
gior. 

arvcnlis, 1* A, reSricibus extimis duabus extrorfum longitudinal!- 

ter albis : intermediis interiori latere ferruginds. F 
fvec. 19c, 

Alauda non criftata, Gefn. av. 78. Aldr. om h .12. 

Alauda vulgaris. Witt. orn. 149* t. 40. Raj. a%. 69. 
k. 1, Alb. av, i. pj. 39, t, 41. 

Alauda arvorum* Frifch* av, 3. t. 15. /. 1 

Alauda eoelipeta. Klein, ^v, yi 7 

Ha&itat in Europae apricis* mfartftGL . 

V^Utn perpendicutari in aire fufpenfa ca^iilLit ; 

Ecce fuum tittle, tirile^ fuum tiriU trac!at\ 

Autumns fofe Occidents in rciia compellitar. 

Hyeme pi&gmefcit in aufiralhrihus came fapid'rffima 

Cahuhfis noxia* 

L 3 didto Ion A. •* ■ ■ C^Iumbas ad PafTeres wee ad G.illinas f< . ■->.: mmagemw* ofeulatw, incu- 

katnf dtcrtiUft iintritio f«//f 3 Ova pmtcn -rftiff, fot#» in <ilti$ t 66 AVES PASSERIS. Alauda, pratenfis* 2, A. reftricibus extimis duabps extrorfum albis , linea 

fuperciliorum alba, Fn, fvec* igi. 
Alauda pratorum. J! Jr. om. L 18, c. Tf, Will* wn. 

J jo. Raj, av, 69. n, 3, QTtn. av> 2.7. 
Alauda fylveftris. Alb, av. i> p* 40, r. 42. ♦ 
Habitat in Europs pratis, a//W^^ 4/ " ****** ^#7 

arborea, j, A. capite vitta arinulari alba dn£to. 

Alauda reSricibus fufcis : prima oblique dlmidiato - al- 
ba , fecunda tertia quarta macula alba cuneiforms 

Fn, fvef. 192. 

Alauda arborea. Will. orn. 149, Raj* av, 69. », z. 
Habitat- in Euiopa^ gregaria vulitms* 

csirme- 4. A. reftricibus fufcis inferior! medietate , exceptis inter- 
ims, mediis duabus 7 albis ? gala pe£toreque fiavefcente. 

Fn. pvec. 193, 
Alauda minor campeftris. Will, om. i$o. Raj, av, 

70, n, 6. 
Habitat in Europa* 

triYlalis, j\ A, rectricibus fufcis; extlma dimidiato alba, fecunda a- 

pice ctineiformi alba , linea alarum duplici albida, 
Ildbitdt in Sveda^ in Arborum fummitatt* 

crriflata, 6. A, reftr'cibus nigris; extimis duabus margine exteriori 

albfs, cnpite criftato. 
A: tda eriilata major- •§.&}• av. 69. WilL or*, 151. 
/, 40- Im f #s>> 13. <^/£. av* 3. /. 48. £, p* 
-4i /. 18. f, 18. 

1 Habitat in Europe wis % 

Splnqjft* 7, A. reSricibus fufcis : exiimis duabus oblique dimidia" 
W* to - albis. f 

Spinoletta florentinis. Raj* av* 70, WilL or%» ip. 
Habitat in Italia, 

glpeftrig, 8. A : reftricibus dirnidio inferiore atbis, gula flava, fa- 

fcia fuboculari peftoraUque nigra. 
Alauda gutture flavo, Caitsb* car t 1, p t 32, t, 32, 

Habitc :■ America ftptntrhnali 7 & vify # Kleinh 

Gedam, 
Corpus fuprtt fufcum, Guttur ad feSus usque fiavum* 

Abdomen album. Pedtorale iramwerfum nigrum. 

fafcta nigra ^ (rkufg^ fmefmnm tfr//» 

9. A. 


AVES PASSERES, Alauda. 167 magna, 9, A. fubtus fhva, fafcia pectoral! curva nigra : rettrid- 

bos tnbus hiteralioas abis, 
Alauda magna. Cattsb, car, i, p. 33, t, 33. 
Habitat in America, Africa. 

Corpus (cQlvpacitfum, mignitudtne T'ftrdi, totum fuhtm 
fiavijfimum. Pectus macula magna nigrieante tuna* 
ri. Remtges fufe* : fosu&d&rM $tfiac£& ytat&. 
Cauda rotundata : Reprices 3 ItJteraht max imam 
partem aL\e. Unguis pofticus pedum $r , fed ma- 

gis CTtrQMS quarn in re >s w Roftnifll return : Ma* 
x/Jla fitperior ttrttwfcuU , baji nudiU 

94, STURNUS. Rofirum fubularum, angulato-de* 

preflum, obtufiuiculum: Man* 
dibula fupenorc inregcrrima , 
margmibus patentiiifculis. 

JSIares i'upra marginata^. 

Lingua emarginata, acuta* 

punftfs vu albis. I, S. roftro flavefcente , corpore nigro 

Fn« fvec m 1 S3, 
Stomas, Gejn. av, 747. Bell, azu 81. a* A! dr. 

orn, I. 16. f. 19. Will, vrn. 144. r. 37* Raf* av- 67. 

#. 1, ^/£. £?^. 1,0. 38. f, 40, Olin. mzk 18, i/rfi- 

feiqv. it in. ^84. ^frnsre - 
Habitak in Europa T Africa, viSiitinr Infe&it* NidifitaP 

in cavis arharum ; migraz in dcattiam ; garrula tmi* 

tatrix ; jftfaj nitens ; greg&fia avis, 

Luteolus. 2, S. linens, captte fufco, peSore mactilato, alls fofco- 

luteis* 
Sturnos lutcus benghalenfis, £rfzy. *n>. i?6 r. 186. 
Pica maderafpataoa fturni ad inltar maculate Raj* av* 

195*. n* 7, t» i« /; 7. 
Habitat in India, Contra, 3, S- fufcas , macola oeulari fafcia alari abdomineque 
albis, 
Sturnas ex albo & fufco varius benghaknfis, Edw t 

®V. 187, Alb* dl\ 3. p 7 20* t. 21, 

HMtat in India. I L 4 S. 
i6« AVES PASSERES. Starmis; Cincluj. 4. S. niger, pefiore albo* 

Motacilla pefiore albo, corpore nigro, Fn* fvet. 216, 

Morula aquatica, Gejh, av. 609, Aldr. orn. L 20, c* 

54. fflilL orn, 104, t f 24. liaj, av r 66. n. 7, Alh. 

av. 2- f m 36, t* 39- Wccfftkarc 

Habitat in Europt ad aquas : Hyeme ad cataraSas , 

fmtesquc non cungilandos y nbl dej'cendh per voragines 

votaPura Qnifa>s aquatic®* InfeBaout alia: emergitquc 

±n$n paimipes^ hyeme folitaria^ ajiate plerttmque gemi- 

Maverfdtur, Mere infeBivora nee granivara^ nartbus 

lamwxla ftrt chiufts diftinda a MffUciliis. 
95, TURDUS. Rofirum tereti - eultratum , maxilla 

fuperiore apice deflexo, 

Nares nudse , Jupernc membranula 
feinitedras. 

Lingua lacero - emarginata, 

vifcivo 1. T, doffo fitfccK collo maculis albis, roflro fiavefcente, 
ms, Turdus vifcivorus major, Raj. av, 64. n. r, IVill 

JZsd/V^UUj'™' ^r Mir. am. /. 16. c, i, 

,** + Habitat m Luropa. 
v*t&p&*Zs&ihimet tpji malum tasat dijftminator flfii , llicisque* 

pilaris, 2. T. re&ricibus nigris : extimis margine interiore apice 

albicantibus, capite uropygioque cano, Fn. fvee* 188, 

^^Turdus pilaris. Gejn* av. 75-3, Aldr* am* /. 16. e* }, 

sff ^ * IVilL Qtn. 138. /, 37. Raj, av, 64. n* 3, Alb, av, 

Habttat in Europa, Ar^i 

Romani in ormthnne maxhitk "diligentta alebant t Turdos l 
altiles rtddtbant , <:#re pendekant^ ttfte Farrone^ Pht- 
tarchs* 

ftfil melius T^urdo^ nil vulva puhhrius ampla* Herat, 

iiiacus, 3, T. alls fubtos flavefcentibus , reftricibus tribus laterals 

bus apice utr toque albis. 
Turdns iliacus. Raj. av. 64. n. 4* Klein, ' av. 66, 
Aldr. orn. L 1 6, c\ 4. 

Turdus vifcivorus maurus, Alb, av, *. p. 31, f. 33, 
Habitat in Europa, 

Line a 


AVES PAS5ERES. Turdus. 169 Linea nulla fuperciliorum alia. Car a ob amaritiem mi^ 
nus accepta. 

inuficus* 4, T\ alls fubtus ferruglnels , linca fuperciliorum albican** 

Ee* Fk. fvec. i3$. 
Tordu? fimplicitcr di£his vifcivonis minor. Will, orn* 
13s, t. 37. Raj. av, 64, ». 2. » j 

Tnrdus muficus. Frifch. w, ^, 17. /. i, 2* ^/£, #^. * 

Habitat in Europae j^/vi* ; »/^a f# /a*^ M a ^**u& 0ff*p& $ A 

E fnmmitate arbor ii 'vers Lufcmiam cantilena imttatilr^ 
Oijj eminator cum pr^ctdentibus *Juniperi. 

Canorus, f. T. grifeus, fubtus ferruginous, linea aiba ad latera ca- 
pitis, cauda rotmndata. Chin. Lagerjlr. 11. 
Turd as chinenfis. 0/i, i>, 309. 
Tnrdus fufcus benghaktifis boo maculatus, Edw, av, 

184. j. 184. 
Baniah bove benghala. Alb. av. 3. p m 18, £. 19* 
Habitat in Benghala, China. 

rufus, 6. T. ferrugineus fubtus dilutior maculatus , remigibus u- 

nicoloribus, cauda rotundata. 
Tnrdus ruffes, Catesb. car. 1, />. a8« *. 28. 
Habitat in America feptentrionali f*f meridionals 

polyglot- ?. T. obfeure cincretis, fubtus pallide cinereus, macula a- 
tas. larum albida. 

Turdtis minor caeruleo - albus immaculatus. Sloan, jam, 
2. p. 306. t. 2f6. /, 3. Catesb. far. I. p. 27* t* 27* 
Raj. av. l8j-- n. 31. ,5 fs 

Mocking-bird, Kmtm. itim. 2, p. ps ^ 

Habitat in Virginia, ^f^^t^^f^m^a^. 

Eximia voce Cantillat cjf cantu Jnftruitur* 

Orpheus. 8. T- dorfo fufco, pcftore tefiricibusque latcralibus albi- 

dis, alls fafcia alba. Brewn* jam. 469. 
Turdus cinereus minor, Edw. av. 78- t. 78, 
Habitat in America. 
Cauda hnga rotnndata. ReSrices extima* albtf. E 

term eievattts cantilena fpeiiatorem r&pit in fui ad- 

<*jr 
niimttonem. plum- 
beus. 9, Si cacrulefcens , gula atra. 

Turdus vifcivorus plumbcus, Catesb. car* i> p, 30. t. 30. 

Habitat in America. 

L 5 io. T. 1 


AVES PASSERES. Turdus. 
crinitus. io t T\ eapite collogue caerulefcente, abdornine flavefcen- 
7 4t J&* te,i ^ orio virefcente, reefcricibus remigibusque rufis, 

OCClpl- & ftaf!f*£s£ftr*i£.* Mufcicapa criilata , ventre lujeo. CaUtbytar* i, p< $2+ 

L f 1+r* Habitat in America. <f #A^Lm2** &**, 

/+* rofeus. ii. T< fubincarnatus, capite alis caudaqoc nij 

te criftato, - 
Mcrula rofca, Alir. or*** L 16. c* if. Will, orn, 143* 

Raj. &v. 67. Edw> av. 20. *. 20, 
Turdus rcfeus , capite ex nigro caeruleo & cirrho retro 

compto, alis & cauda nigris, Klein* av* 71. 
Habitat in Lapponia, Helvetia, 

Meruta, 12, T\ iter, roftro palpebrisque fulvis. Fx.fvec* iS4* 

Mcrch. Biii av 30, b* Gefn^ av t dog, A Mr. orx, 
, /, 16, ^ 6. Will* orn t 140. t, 37, Raj, av. 65, n+ 

I. Alb m av % I, 3f. t m 37, Frifch. av. 27. f. I, 2. 
Qlm, at\ 29. 

Habitat in Europe ffhrs 7 Juniper! iiffeminaUr. 

Fe m i n a fufc a efl, Pm Ifa s p ri mo anno , €tia m 1 n afc u hi /, 

13. T\ nigricans, torque albo> roftro fiavefcente. Faun* 
fvtc i8y f 
Morula torquata. Gefn* av. 607. ^Wr, or^ f /. 16, c\ 

II. /f?/A 0m. 143. r. 37, JC*/. av. 65. # 4 2. y f/£, 
a%K 1. p, 37. A 39*, Frij'cb, av m 30, /i i. 2. 

Ha&itat in Europa- t*y*ff*V*j *«*^f**/*£y * 

folitarms, 14. T\ c^cruleuST remig'bus reftricibusque nigris, abdomi- 
ne lineolrs cinere" ndalato. 
Patter folftarius, Wm»gb t on&<, 191. Raj, av. 66, Edw. 

air, 18. t> iS. Otin. av* 14, ^t^, Upf. 175-0.^. 2i P 
-Habit*® in Oriente. eJ$K$fy$& '&i>^ffUe/ 

Mas f^r? fj; Fetnina cmerea , fubtus Mneolis albis y 
cinereis undutata*^ *.f{ltJz torqua< 

LLS. 
^5 rm&pts arundina-iy, T. gnTeus, fabms albidas lineolis transverfis lunatis 
ecus, fufc's , pedibus csertilefcentibos.f 

Turdos muficus palultris dumctorum arundinum. Klein t 
av. 179, fi 3. 

Habitat id Arun&metis Europx feptcMtrtonalis, 


Mas AVES PASSERES. Tardus. 171 Mas indefinenter cawtillaits, toto die , fttb tKCubattt te~ 
mitt£ in terra nidulantit. Klein, 

viretis. 16. T. mgro-vkens, fubtus lutefecns, fapcrciliis albfs. 

Oenanthe americana 7 pe&ore luteo, Cateib, e#r. 1. p m 

Habitat in America. 

96. LOXIA. Rojlrum eonico - gibbum 3 frontc fub- 

calvom : Mandibula inferior margi- 
ne lateral i 'in flex a. 
Naves in bafi roftru 

Lingua Integra* 

Curviro- i. L. roftro forficato. /*, /%w. 177, ^ <rr*fftJtf - 
lb a. Lrolia. <?*/». -. 4Wr. *r». A 12. r, 47, Charh 

oHQm> 63. £. C W 7 *//. or«. 181. 2. 44. Raj. av. 86 t 
yf/£. #r». 1. p. 58. *• 61, Frtjch. av. 2, *« u P 

/■ 3' 4» 
Habitat in Europe Abietis , firohilas enuch&m, at mm 

in ij/fa arbor c ^ dtffera'tnatQV Abtetii rofiro Jiwgulari. 

Cocco- 2, L* linea alarum fimplici alba, refihicibas latere renuiore 
tiirauile«* bafeos albis. 

Coccothrauftes, Gefn m av t 276. Aldr. smith* L 16. c* 
20. l wji m av, - . t. 37. Char let, on^m, 84. ^ 8v 
$/*'#. tfi>. 37, i?4/\ av* $5. Alb* orn. l /?. 5*4. r. 
j6. £<iu>. av, 1S8. ?. 188, /*, /hut. 332, w, 1.* 
Frifcb, av. i> t, 4, /. 2, 3. 
Habitat in Europa aufiraUori > Ccrafa tnuclea.ni , dftj- 
feminans* 

Enuclea-g, L. linea alarum duplici alba , reftricibus totis nigricgn- 

tor, libllS. /#. /zw, 176. J'ren^fc ^apc^eja^Ja *i^J<>$e£. 

Rubicilla maxima canadenfis. Edit*. av> 123. t, 123, 

124, 
Habitat in Sveciae fummg^ Canada Pinetis^ viiikans 

fir oh: Us 1 difiemtnator Pifti* NoSu ggregie fgxorut; 

migrat by erne ad auftrales Sveci* provincial Upf*~ 

Ham tranfit fine dfitobrii, Junior ruber, Senior fiavus* 

Fyrrhula. 4. L, artubus mgtis, teftricibus caudae remigumque pofti- 

carum albls, Fn.f*uec. 178* Pn+tHcm . 

Fvubi* 1 172 AVES PASSRES. Loxia. 

Rubicitla C. Pyrrhalt. Gefn. av. 733, Aldr. am. L 17. 

c. 31. Jonjl.av. . , t* 43. WilL ornith. 1 30. f. 43. 

Raj. av. 86, ^/£. orn t I. /. J9- 6o + Frifib. ev, . „ 

t. 2. f. I. 2. 0/fjr. av. 40, 
Habitat in Europe fylvii % Soriti difftminatzr. 

Mas fubtus ruber , Femina fubtus f&fco - rinerta. 

Cardina- 5, L. rubra, facie nigra, Chim Lagerjlr, 13, 
lis. Cardinalis, Will, om. 24 f, t. 44, /I 8. 

Coccothrauftes capenf]s ruber, roftro hlante. Pet.gaz* 

\6. t. 16. /. 7. 
Coccothrauftes rubra, Catesb. car. i, ^ 38, /. 38. 

Frifck* ornhh. 1. tf t 4. / 1, 
Coccothrauftes indica crifiata, ^f/£. 0™, i, />. y^. £, 
57- &f 3. *■ 6l # Aldr. am L 16. f, 21. ^rf/. 

Pfittactis criftatus ruber, Seb. mn[Ai. p* 96. t* 60, 

Habitat in America ftptentrhnali* 

Domini- 6 t L, nigra, capite gulaque coccineis, peflore abdomlne 
cana. rcmigumque margine albis. Chin, Lagerfir. 14, 

Rubicilia atfieticana. WilL om. 1S0. Raj. av. 86. 
Cardinalis dominicanus. Edw, av. 127. if, 127, 
Gviralivica. Martgr* braf 21 1* 
Habitat in Brafilia, criftata, inexica' 
na, eryocc- 
phala. 7, L albicans, fronte criftata, uropygio pedibusque ru* 
bris, leftricibus intermediis longiffimts. 

Habitat in Ethiopia. J t Bnrm annus* 

Avis inter maxima* fui generis. Crijta Maris rubra, 
Fermn& alba. PeSui in mare tubrum* Rewrites ch 
tfere# : intermedia dux duplo hngiores* I 

S- L. rubra, alls nigris. 

Avis mcxicana rubra pafferis fpecies. Stb* muf 1, p* 

ioi« t, 9j, £ 1, 
Habitat in America auftralu 

9. L, cinerafcens, capite purpurafcente , pe&ore albo mi* 
culatCL 

Patter paradifiaus, capite rubra, peftore nigro albo ma- 
cula co. Edw t av, i8o» t. 1 So. 
Habitat in Africa* 
Cor- AVES PASSERES. Loxia. '73 Corpus f&pra ci&ereum , grift® matulatHm ; fnhtm ta- 
tum fufcum maculis alba rtytmtdis* Alas fnfc#. Re- 
iDJges margiwe grife&. Cauda nigra , furfitata. Ca- 
put purpMreum. 

flavicans. 10. L. Hava, dorfo virefcente, capitc fulvo. Chin. La- 

gerjlr. 1 7. 
Habitat in Alia. oryTrivO' vora. pun ft u- 
lata. ir. L, fufca, temporibus albis, roftro rubra. Chin. La- 

ger/ir* 16. 
Loxia remigibus reftricibusque nigris* Mnf Ad, Fr. 

1. p* i8 t 
Fringilla capite & gula nigra, tempodbus albis. 0*£, 

iter, 103. 
Oryzivora. £*/?£/> /?^, 41* t. 41, 42, 
Pafier indlcus. Aldr r ar&, I. if, c, 24. 
Habitat in Alia Es 3 iEthlopia ?>/^r Qryzam* 

11. L, nigra ^ ala fpuria alba, roftro incarnato, 
Kroigilla nigra. Alb. aw. 3. />. 65% /♦ 6$. 
Habitat in India. 
An pr&cedentis Femifta ? 

13, L. ferrugtnea, abdomine nigro albo-maculattx 
Pafier indicus fufcus, ventre ex a]bo & nigro punftato, 

Edw f av. 40, t* 40, 
Habitat in Ada. hordes- 14. h. fulva, temporibus albis , cauda peftoreque arris, 
tea, Muf. Ad, F?\ 2 t f . , 

Habitat in Indiis. 

Corpus magnitudine Motaci!l& alb&* Grifea funt Hu- 
meri', Femora, Ani rtgio^ margsnes Reftricum* Afr- 
gra funt Tempora ad r&ftrum usque , Ala & Re- 
miges 7 Cauda fcj 5 Reft rices , Peftus. Fuhs funt 
Caputs CoIIdtu, Uropygium, 

fangmni- 1 j*. L, grifea, fubtus alba, roftro pedibusque fanguineis. 
reikis. Chin, Lagerflr* ij> 

Habitat in Afia, 

Aftrild. 16. L t grifca fufco - midulata, roftro temporibus pcclo- 

reque coccinets, 
Wubill. Edw. av. 179, f. 179. ,i Hdbi-